עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/311

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


בן שלקות

נזכר נדה נב: שאר"ש מצאני חנינא בן חכינאי בצידן ואמר כשאתה מגיע אצל ר"ע - אמור לו והלא בן שלקות העיד במעמד כולכם ביבנה - כשבאתי אצל ר"ע אמר לי - בן שלקות איני מכיר וכו'.

בן תדל

בחולין קלד. א"ל ר"ל לר' יוחנן אל תשנה אותה אלא בלשון בן תדל, ופרש"י שוטה ששמו בן תדל, ובערוך ערך בן עדל מפרש שהיה אדם שלא היה מדקדק בשמועותיו.

בן תימא

ערך יהודה בן תימא.

בן תמליון

במעילה יז. שע"י נעשה נס לישראל בזמן רש"בי כשהלך לרומי לבטל הגיזירות, ורש"י פירש שהוא שם שד.

בני בתירא

ערך הלל.

בני גליל

נזכרו גיטין ס. ששלחו לר' חלבו אם מותר לקרא בחומשים בב"הכנ בציבור, וכן נזכרו בני גליל ובני יהודה בעירובין נג. שבני גליל לא דקדקו בלשונם וכו' ובני יהודה דקדקו בלשונם וכו'.

בני רחבה

המה עיפא ואבימי חריפי דפומבדיתא כסנהדרין יז: עיין ערכם.

בנן של קדושים

ערך ר' מנחם בר' סימאי.

ר' בנאה הקדמון

בברכות נה: א"ר ביזנא א"ר עקיבא א"ר פנדא א"ר נחום א"ר בירים משום זקן אחד ומנו ר' בנאה כ"ד פותרי חלומות היו בירושלים, פ"א חלמתי חלום והלכתי אצל כולם וכו', וזה ר' בנאה בל"ס היה קדמון כשהיו ישראל עוד בירושלים, אך גרסת דק"ס א"ר פרנא משום זקן אחד ומנו ר' נהוראי וקל מאוד להתחלף מתיבת נהוראה לשם בנאה.

ר' בנאה - בנייה

הוא היה מתנאים האחרונים בדור שאחר רבי אשר נזכרו עוד בברייתא, כתענית ז. תניא ר' בנאה אומר כל העוסק בתורה לשמה תורתו נעשית לו סם חיים, וכן נזכר במכילתא בשלח פ"ג, ספרי ריש דברים פסוק א. ב. ג. והאזינו א'. וזכה להעמיד תלמיד שהאיר עיני כל ישראל הוא ר' יוחנן כב"ב נז: שבעי מיניה ר' יוחנן, ואמר בשמו כיבמות עא: ערל מקבל הזאה וכן הוא פסחים ספ"ח, גיטין ס. שהתורה מגילה מגילה נתנה, ב"ב נז: בכל השותפין מעכבין זע"ז, וכן הוא נדרים רפ"ה, ע"ז ה: אשריהם ישראל בזמן שעוסקין בתורה ובג"ח יצרם מסור בידם, פאה פ"א ה"א ב: אפילו דברים שלא שמע מפי משה הסכימה דעתו כמה שנאמר למשה בסיני, שבת פ"י ה"ו באתרין צווחין לקלעיתא בנייתא, חגיגה פ"ג ה"א עשו משקה בית צביעה כמשקה בית מטבחיא.

מקום מולדתו נראה שלא היה מא"י מלשון שאמר ר' בנאה באתרין צווחין לקליעתא בנייתא ובברכות סא. אר"ש בן מנסיא - בכרכי הים צווחין לקליעתא בנייתא, ורשב"מ שהיה בציפורי במקום רבי אמר זה, משמע שר' בנאה היה מכרכי הים, אבל מקום מושבו היה בא"י ונראה שהיה בטבריא ויסד שם בית מדרש גדול ושם ישב ר' יוחנן וקיבל תורה מפיו עד שעלה לגדולה לדרוש בבית מדרשו כמפורש שבת פ"יב ה"ג, הוריות ספ"ג עאל ר' יוחנן ודרשה בבי מדרשא דר' בנייה, וקרוב מאוד לומר שלכן בחר ר' יוחנן את טבריא ליסד