עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/303

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


מערבא גרס בן כוברי וזה גרסת הערוך והיוחסין.

בן בוניים

ערך בוניים.

בן בטיח

הוא היה בר אחתיה דרבן יוחנן בן זכאי והיה הריש בריונא דירושלים כגיטין נו., אך שם נקרא בשם אבא סיקרא (וזה בל"ס יען שהיה ריש הסקריקין), אבל באיכ"ר פ"א-לא נקרא בשם בן בטיח, ואמרו שם שהיה ממונה בשעת החורבן על האוצרות, והוא שרף אותם. והיה איש גדל הקומה, וזה שנזכר במשנה כלים פ"יז מ"ב מלא אגרוף גדול והוא אגרופו של בן בטיח, ובברכות לז: בן אבטיח ופי' ר"ג שהוא בן אחותו דרי"בז שהיה איש גדול ביותר.

בן בכי

ערך בן בבי.

בן בתירא

עיין ערך ר' יהודה, ר' יהושע, ר' שמעון בני בתירא.

בן גבר

נזכר שקלים פ"ה מ"א שהיה ממונה במקדש על נעילת שערים.

בן גמלא

ערך יהושע בן גמלא.

בן דינאי

נזכר כלים פ"ה מ"י וזה תנורו של בן דינאי, ופי' הרע"ב רבותי פירשו שהוא שם אדם שהיה עושה תנורים, ואני שמעתי ע"ש שדנו בו דינים הרבה, ויש אלעזר בן דינאי שהיה רוצח עיין ערכו.

בן דופאי

נזכר בתופסתא שקלים ספ"ב שהיה ממונה במקדש על הלולב, ובתוספתא צוקרמנדל גורס בן ריפאי.

בן דרוסאי

שגור בפי חז"ל לומר כמאכל בן דרוסאי, כשבת כ. שהיה לסטים והיה אוכל מאכליו כשהיו עדיין שליש בישול, וכן הוא בע"ז פ"ב רה"ט.

בן המדורי

ערך בר המדורי.

בן הנפח

ערך ר' יוחנן.

בן הסגן

תנא נזכר בברייתא יומא מד: ועיין ערך ר' שמעון בן הסגן.

בן הקפר

ערך ר' אלעזר בן הקפר בריבי.

בן זומא

ערך שמעון בן זומא.

בן זזא

(ומבני יונתן פלת וזזא, ד"ה א' פ"כ-לג).

נזכר ר"ה כה. מעשה שמתה אמו של בן זזא והספידה ר"ג הספד גדול, לא מפני שראויה לכך אלא כדי שידעו העם שלא קדשו ב"ד את החדש.

בן זכאי

נזכר סנהדרין פ"ה מ"ב מעשה ובדק בן זכאי בעוקצי תאנים. ובגמרא שם מא. הס"ד דגמרא דאין זה רבן יוחנן ב"ז, ולבסוף מסיק שאז היה רי"בז תלמיד יושב לפני רבו והיו קורין לו אז בן זכאי ואח"כ כשלימד קרו לו רבן יוחנן ב"ז.

ויש בן זכאי אמורא כחולין נג. אמר עולא בן זכאי אמר - ר' יוחנן אמר, אבל גרסת התוס' שם עולא בן זכאי, ובשמחות פ"ח מעשה ביהודה והלל בני רבן גמליאל (בר רבי) שנכנסו לבן זכאי בבבל, והוא ט"ס וצ"ל לר' זכאי בכבול.

בן חכינאי

ערך ר' חנינא בן חכינאי.

בן טוטפת

נזכר בתוספתא שקלים ספ"ב שהיה ממונה במקדש על המפתחות.