עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/301

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


ביתוס (או בייתוס) בן זונין

כאן נבאר כל יחוס המשפחה הגדולה הזאת.

אבי המשפחה היה נקרא בשם זונין והיה ממונה של ר"ג דיבנה כפסחים מט. תניא ראב"צ אומר - ובא זונין ממונה של ר"ג וכו', (ואין זה זונין החזן), ובנו בייתוס היה אדם גדול ועשיר ומושבו היה בלוד כתוספתא סוף פסחים מעשה בר"ג וזקנים שהיו מסובין בבית ביתוס בן זונין בלוד, ור' יהודה סיפר ממנו מעשיות כפסחים לז. אמר רבי יהודה (כצ"ל ולא רב יהודה כי המקור הוא בתוספתא שם פ"ב ה"יב) דבר זה שאל בייתוס בן זונין לחכמים (ובירושלמי שם פ"ב סה"ד ששאל לר"ג וחכמים ביבנה) מ"ט אמרו אין עושין סריקין המצויירין בפסח - א"ל יאמרו כל הסריקין אסורין וסריקי בייתוס מותרין?, ובמגילה כז: וב"מ סג. א"ר יהודה מעשה בבייתוס בן זונין שעשה שדהו מכר ע"פ ר"א בן עזריה, וכן ב"ב יג: א"ר יהודה (כצ"ל ולא רב יהודה כי הוא ברייתא) מעשה בבייתוס בן זונין שהיו לו ח' נביאים מודבקין כאחד ע"פ רא"בע, ובתוספתא שבת פ"ד ה"ג א"ר יהודה מעשה בבייתוס בן זונין שהיו ממלאין לו כלי של צונן מע"ש.

וכן נזכר במשנה ב"מ פ"ה מ"ג, ע"ז פ"ה מ"ב מעשה בבייתוס ב"ז שהביא גרוגרות בספינה - ושאל לחכמים וכו'.

ובנו זונין היה זקן הדור בימי רבי כב"ב קסד: א"ל זונין לרבי כך מנהגה של אומה זו (ושם הכונה על רבי רבינו הקדוש שמקשה שם מרבי על רבי), ובשבת פא. זונין על לבי מדרשא א"ל רבותי אבנים של בי"הכ שיעורן בכמה, ומע"ש רפ"ה זונא שאל לרבי.

ובנו בייתוס היה תלמידו דרבי כשבת פ"ח ה"ו בייתוס בן זונין היה יושב ושונה לפני רבי, ועיין ערך זונא.

ויען שמצינו פסחים נז. שבית בייתוס היו כהנים לכן מביא היוחסין שנראה לו שגם בייתוס בן זונין היה כהן.

בלווטא

נזכר ערכין יא. אמר בשם ר' יוחנן ופרש"י שהוא שם חכם, ושם כח: חזקיה בר בילוטו אפשר שהוא בנו, ואפשר ששמו הוא שמעון כפסחים רפ"ד ר' שמעון בולוטה בשם ר' חנינה.

בלוריא הגיורת

נזכרה ר"ה יז: ששאלה את ר"ג כתיב אשר לא ישא פנים וכתיב ישא ה' וכו', נטפל לה ר' יוסי הכהן והשיב לה, וביבמות מו. ומכלתא בא פ"טו מעשה בבלוריא הגיורת שקדמו עבדיה וטבלו לפניה.

בלצא

נזכר שמות רבה פ"כט-מ ששאל את ר"ע מהיכן הרעש נעשה, אבל המאמר נובע מירושלמי ברכות פ"ט ה"ג ושם שאליהו שאל לר' נהוראי, וכן מובא במד' תהלים פ"יח-יב ופ"קד-כה.

בן אחייה

נזכר במשנה שקלים רפ"ה שהיה ממונה במקדש על חולי מעיים ופי' בגמרא יען שהכהנים היו הולכין יחפים על הרצפה בעזרה והיו אוכלין בשר ושותין מים היו באין לידי חולי מעיים, והוא היה רופא שלהן.

בן אטטם

ערך בן אנטיגנוס.

בן אלים מציפורין

ערך יוסף בן אלים.

בן אלעשה

היה עשיר גדול וחתנו של רבי כנדרים נא. ובהלולא דר' שמעון בר רבי היה בן אלעשה ואשתו וגם בר קפרא, ובן אלעשה שלא היה בן תורה לא היה יכול לסבול