עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/297

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


ישבו עמו, כיבמות עח: ההוא עובדא דהוה בפומבדיתא - סבר רב ביבי בר אביי לאכשורי אמר רב פפי משום דאתיתו ממולאי אמריתו מילי מולייתא, וכן הוא עירובין כה: דבר ר"ב בראביי למימר - א"ל רב פפי משום דאתיתו וכו', וכן כתובות פג: ההיא איתתא דאיחייבה שביעה בבי דינא דרב ביבי בר אביי א"ל רב פפי משום דאתיתו וכו', וב"ב קנא: אימיה דרב דרב זוטרא בר טוביא - אתיא לקמיה דרב ביבי בר אביי - א"ל ר"ה בריה דרב יהושע משום דאתיתו וכו'.

ורב פפי החשיבו מאוד וקראו מר אפילו שלא בפניו כחולין מג:, ושם נג: אמר רב פפי בעי רב ביבי בר אביי.

ובעירובין צ. בעי ר"ב בר אביי - אמר רב כהנא לאו היינו דרמי בר חמא, וברכות ה: רב ביבי ב"א סבר לאשלמינהו - תנא ליה חייא בר רב מדיפתי וכו'.

הלכותיו מצינו שבת ג: בעי הדביק פת בתנור וכו', ושם צא: מתיב הגונב כיס בשבת, ושם קב. אמר אף אנן נמי תנינא, פסחים עב: מתרץ סתמא דגמרא דלמא כרב ביבי ב"א, וב"ק יח. מתרץ דקאזיל מיניה מיניה, ומכות טז. אמר האי מאן דשתי בקרנא דאומנא קעבר משום בל תשקצו, שם כא: אמר שהיה מקפיד אפילו אדיבדא דכוסילתא.

האומרים בשמו מצינו רב אחא בריה דרב איקא ככריתות נ:.

ומה שמצינו שרבה בר עולא קראו "רבי" באמת בדק"ס ליתא תיבת "רבי" או כגרסת דק"ס שצ"ל רבין בר עולא.

מדבריו הפרטים מצינו שהיה עשיר והיו לו שדות כב"ב קלז: וגם לקח זדות בחכירה כב"מ קט., ובברכות ו. יסופר שפ"א רצה לראות השדים וניזק עד שהתפללו עליו ונתרפא, ובחגיגה ד: יסופר שמ"המ היה שכיח גביה וסיפר לו דברים הרבה. פטירתו וב"ב לא נזכרו, ואפשר שרב חנניא בר ביבי שהיה בזמן רב אשי הנזכר פסחים קי. הוא בנו.

רב ביבי בר אבונא או אבינא

נזכר אס"ד פ"ב-ט, ובילקוט משלי רמז תתקנט א"ר ביבי בר אבינא משל לאורח וכו' ונשתבש בויק"ר פ"ד-ג לרבינא בר אבינא.

ר' ביבי בריה דר' אמי

נזכר ב"ר פ"כו-ו.

רב ביבי בר ביזנא

בהקדמת הרמ"בם לזרעים בהגהה ובספר הכריתות לשון למודים כתבו שמה שאמרו סנהדרין יז: נהרבלאי מתנו הוא רב ביבי בר ביזנא, וגרסא שלנו רמי בר ברבי או ברוכי.

ביבי בר גוזלון

בירושלמי ב"מ פ"ב ה"ה א"ר הונא ביבי בר גוזלון בשם רב.

רב ביבי בר גידל

א"ר שמון חסידא ב"ק קיג:.

ר' ביבי בר כהנא

נזכר שקלים פ"ב ה"ד, וצ"ל ר' בון בר כהנא.

ביבי מר

נזכר יבמות ח. א"ל רב אחא בר ביבי מר לרבינא.

ר' ביבי מרנניא (או מרנגיא)

נזכר איכ"ר פ"א-מא, ושם פ"א-נא ר' ביבא סנגוריא.

ביבאי

ערך בן בבי.

ר' ביבון בר חייא

נזכר גיטין פ"ג ה"א, ר' חנניא בשמו, ויש שם איזה ט"ס.

ר' ביבן

ערך רבי ביבי.

בידרי

רב שמואל בר בידרי מנחות לה:.