עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/274

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


קישואין (ובתוספתא סוף שבת נקראין קישואין בשם מקשאות) ואמרי לה מקשי הלכות.


אפרים ספרא

תלמידו דר"ל ואמר בשמו סוף ב"מ, ובירושלמי שם אפרים בשם רשב"ל אמר יחלוקו.


ארזא

ר' יוחנן בן ארזא ע"ז נח..


ארטבון

בירושלמי פאה רפ"א-ג: וב"ר ספל"ה ארטבלון שלח לרבינו הקדוש חד מרגלי טבא אטימיטון (הון רב) ורבי שלח ליה חד מזוזה, ורבי כתב ליה שהמזוזה היא חשובה יותר מן המרגליות שהמרגליות צריך הוא לשמור אותה, והמזוזה שומרת את בעליה, ופי' הפני משה שהוא שם יהודי חשוב. והיטב כיון הגאון שי"ד בערך מלין ערך ארטבן שהוא היה מלך פרס בזמן אנטונינוס קומודוס בנו של אנטונינוס אוהבו דרבי.

ובליקוט זכריה יא' אמרו שרבי ואנטונינוס וחרבן מתו בירח אחד וזה חרבן הוא ארטבן, והוא נפטר תק"ד לשטרות, וביומא יא. אר"י מעשה בארטבן אחד (ופרש"י שם האיש) שהיה בודק מזוזות בשוק העליון של צפורי ומצאו קסדור אחד ונטל ממנו אלף זוז, וזה ארטבון איש אחד הוא והמעשה משמע שהיה ישראל כשר.


אריוך

הוא שמואל כשבת נג. עיין ערכו.


אריוס

נזכר ספרי דברים פ"א-יג' ששאל את ר' יוסי איזהו חכם א"ל המקיים תלמודו, אתה אומר תלמוד או אינו אלא נבון א"ל הרי כבר נאמר נבונים וכו'.


ר' אריסטי

נזכר תנחומא וירא-כג, ושם תלדות-יט אמר בשם ר' ברכיה.


אריסטון

נזכר סוף מס' חלה במשנה, שהביא בכורים מאספמיא וקבלו ממנו, ובירושלמי תרומות פ"ג ה"ב אריסטון הביא פירין וכו'.

וכן נזכר אחר בשם אריסטון ביבמות ספט"ז, חד אריסטון בעי קומי ר' מנא לית הדא פליג על רשב"ל, ודעת מבוא הירושלמי בערכו שפירושו אדם חשוב.


ר' ארמניא

(ארמני בן שאול שמואל ב' פכ"א-יח)

נזכר מו"ק פ"ג ה"ה-יב: ר' מנא הורי לו (בענין אכילות) מכיון שאת גדול המשפחה וכו'.


אשי

בשבת רפ"א-ב: מצינו רב חסדא בשם אשי, ובאמת צ"ל בשם אסי והוא רב אסי הנקרא בירושלמי כמעט תמיד בשם זה.

רב אחא בריה דרב אשי זבחים צא. (אך שם צ"ל בריה דרבא).

רב הונא בר אשי סוטה טז:.

רב חייא בר אשי ברכות יא:.

רב חמא בר אשי כתובות פ"ב ה"ט.

חנין בר אשי בכורות לד..

רב יהודה בר אשי ברכות יט:.

רב יצחק בר אשי פסחים מה:.

מר בר רב אשי ברכות לו..

רב מרי בריה דרב אשי ב"מ קג..

רב סמא בריה דרב אשי כתובות לג:.


רב אשי

הענקי הגאוני הזה אשר בנה לנו בית ישראל, בנין עולם, בנין אדיר וחזק, בנין אשר נפח בו נשמת חיים לרוח ממללא לכל הגוי כולו וקראו בשמו "תלמוד בבלי" לא נודע לנו מאומה ולא נזכר בשום מקום שם אבותיו או משפחתו והחכם גרעץ בח"ב צד 431 יאמר: