עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/264

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


קידושין מה:, גיטין כה., סנהדרין כט:, יבמות פ"א ה"א, גיטין פ"ג ה"א, ב"ק פ"י ה"ג.

וכשהיה הולך רב לעיירות לדין ולהורות היו הולכין עמו ר"כ ורב אסי כע"ז נז., חולין צה:.

והם ידעו איך להוקיר את רב והכירו את מעלתו שהוא באמת ריש לכל הגולה ולכן מצינו חולין מד: שאמרו לו לימדתנו רבינו. וב"ב נא. א"ל הדר ביה מר משמעתיה. ופסחים קיג. א"ל רב לרב אסי לא תדור במתא דלא צניף בה סוסיא וכו'.

וכן מצינו רב אסי אמר רב שבת כב., ביצה טז., סוטה ל., ע"ז לח..

אבל לרב אסי היה לו ישיבה פרטית ותלמידים סביב לו גם במקום רב כדמוכח בירושלמי פ"א ה"ז וז"ל רב מפקד לתלמידיו לא תיתכון לכון כל טבלא ברייתא "דסדרא דאסי" דאינון צנונין.

וכן מצינו כתובות מח:, קידושין מו., כריתות יז., איתיביה חייא בר רב לרב אסי אמר להו רב וכו'.

ומלבד רב שהיה גדול ממנו מצינו את לוי שקראו רב אסי "רבי" כע"ז לח:, אבל שמואל היה כחבר ממש, ומב"ק פ: משמע שהיה עוד גדול משמואל. וכן מצינו יבמות מא. שמואל ורב אסי דאמי תרווייהו.

מחלקותן מצינו קידושין פ"ג ה"ז, נדה פ"א ה"ג.

וכן רב ירמיה בר אבא (שהיה תלמיד חבר דרב) היה כמו חבירו כפסחים קו:. ורב כהנא חבירו יען שעלה לא"י ונשאר שם לכן לא מצינו הרבה הלכות בין שניהם וכך בתענית פ"ג ה"ג ר' אידי אמר איתפלגון כהנא ואסי.

וכן מצינו את בנימין גנזכייה חולק עם רב אסי כברכות פ"ב ה"ו ומלבד אלו, כל תלמידי דרב ואפילו הגדולים שבהם כר"ה ורב יהודה כולם קבלו מרב אסי וכדמצינו ר"ה אמר רב אסי כב"ב קכו., חולין יט., אותיב לרב אסי - א"ל רב אסי לאו אמינא לכו לא תיזלו בתר איפכא כתובות מח:, וכן כתבו התוס' ברכות לד:.

וכן רב יהודה אמר רב אסי שבת כב., יבמות טז:, כתובות עז. קה., נדרים כא:, גיטין נז. סד:, קידושין יא. פא:, שבועות מא:, שקלים פ"ו ה"ג.

וביבמות יז. אר"י אמר רב אסי - כי אמריתא קמיה דשמואל וכו', ופרש"י שאחר פטירת רב אסי בא ללמוד לפני שמואל, והאמת כן הוא שאע"פ ששמואל נהג ישיבתו הרמה בנהרדעא מ"מ אחר פטירת רב הלכו כולם לפני רב אסי, אבל יען שרב אסי לא האריך ימים אחר רב כאשר נבאר לקמן לכן מובא הלשון באגרת דרש"ג ח"ג פ"ב שאחר פטירת רב מלך שמואל.

וכן שאר תלמידי דרב מצינו אותם שקבלו מרב אסי.

ר' אבא אמר רב אסי ב"ב קמ:, ובכתובות מג. איתא בטעות ר' יוסי.

רב אדא בר רב עזא אמר רב אסי קידושין פא:.

גניבא אמר רב אסי חולין נו:.

דניאל בר רב קטינא א"ר אסי שבת רפ"ג.

רב המנונא בשם אסי יבמות פ"ג ה"א.

חייא בר אשי בשמו גיטין פ"ט ה"ט, קידושין פ"ג ה"ח.

רב חסדא בשם אשי (וצ"ל אסי) שבת רפ"א-כ: וכן איתא שם בסוף הלכה א. וכן הוא שם פי"א ה"ב. ובמובא הירושלמי משער שזה אשי הוא אביו של ר' חייא בר אשי, ושגגה היא, כי בל"ס צ"ל "אסי".

רב עמרם משמיה עירובין קב..