עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/263

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


תרומות) ועם אנינייא בר סיסי חביבי ולא זמנין עלי עד שהבאתי שתי שערות. (ובב"ר פצ"א-ג נשתבש הגרסא).

ובשבת פ"ו סה"א מצינו ר' איניינו בר סיסיי אומר משום ר' ליעזר.

ובפסחים פ"י סה"א ר' סימון בשם אינייני בר רבי סיסיי, וביומא פ"ג סה"ה ר' סימון בשם ר' אנייני בן סוסיי.

וביומא פ"ג סה"ז מצינו ר' איניוני בר סוסיי סקל גבי ר' חנינא לציפורין א"ל איתא ואנא מסר יתיה לך (שם המפורש) עאל ליה בריה תחיתי ערסא, עטש ושמע קליה אמר מה אתון נהיגין גביכון ברמיה? ונראה יותר גרסת קה"ר פ"ג-יא שגרס ענני בר נחשון יען כי ר' אניניי היה בדור השני והשלישי שר' סימון אמר בשמו, וא"כ איך הוא שייך לר' חנינא דציפורן לא ר"ח הראשון ולא ר' חנינא האחרון שהיה מאוחר הרבה.

וכן מה שמצינו מע"ש פ"ד סה"ג ר' אינייא בר ססיי סלק לגבי ר' יונא הוא אמורא אחר כי שם משמע שהיה קטן מר' יונה. ומצינו ר' שמואל בר איניא עירובין סג:.


אנשי ירושלים

כפסחים קיג. אריב"ל משום אנשי ירושלים.


אסטיון

גוריין בר אסטיון ב"מ פו:.


ר' אסא

(אסא מלך יהודה מלכים א פו"ו-ח).

נזכר במדבר רבה פ"ו-י, ובל"ס צ"ל ר' אסי.


אסי

ר' חייא בר אסי עירובין נט:.

ר' יוסי בר אסי מכלתא יתרו פ' בחודש פ"ג.

ר' יעקב בר אסי, ילמדנו ריש פקודי.


רב אסי

בשם זה נקרא ע"פ רוב בבבלי ואך לפעמים נשתבש מהמעתיקים בשם "רבי אסי", ובירושלמי ע"פ רוב נקרא בשם אסי לבד, ככל האמוראים דבבל שלא נסמכו ונקראו אך בשמם כמו אבא אבוה דשמואל, ושמואל, כהנא, זעירי ועוד.

מי היו אבותיו או משפחתו לא מצינו בשום מקום וכן מי היו רבותיו לא נדע אך זאת ידוע לנו שהיה הריש בעיר הוצל כמגילה ה: רב אסי קרי בהוצל יד' וטו' שהיתה עיר מוקפת חומה מימות יהב"נ (וביוחסין כתב שהוצל קרובה לנהרדעא).

ובחולין כו: אתקין רב אסי בהוצל, וכן צ"ל שם קז. ושם איתא בטעות רב אשי וצ"ל רב אסי.

וכשבא רב לנהרדעא מצא את רב אסי ורב כהנא חבירו, כבר גדולי הדור וע"פ עדות הגאונים מובא בזכרון לראשונים סרע"ד וז"ל רב ורב אסי ושמואל היו כמעט שוין במעלה, והאמת כן הוא כמפורש ב"ק פ: רב ושמואל רב אסי איקלעו לבי שבוע הבן רב לא עייל קמיה דשמואל, שמואל לא עייל קמיה דרב אסי (ופרש"י שהיה רב אסי גדול ממנו).

ובסנהדרין לו: רב כהנא ורב אדי לגמריה דרב הוו צריכי (כי רב שהיה רוב ימיו בא"י בישיבת ר"ח ורבי וקיבל מהם כל פירושי המשנה לכך היו צריכין לו לגמריה הגרסאות והפירושים האמיתים) אבל לסבריה דרב לא הוו צריכי, וזה כמו שאמרנו כי כשבא רב לבבל כבר מצאן גדולי הדור. ובשבת קמו: דרב לא יתיב אבי סדיא משום כבוד רבותינו ומאן נינהו ר"כ ורב אסי. ובמגילה ה:, קידושין מד:, סנהדרין כט: אמרו הוה עובדא וחש לה רב להא דרב אסי. ובסוכה ו:, ביצה י. לז: א"ל רב כהנא ורב אסי לרב - ושתיק רב. ובפסחים קו: שר"י בר אבא איקלע לרב אסי - א"ל שבקיה "כרביה ס"ל" (והוא רב) ומזה ראינו בפירוש שרב לא היה רבו דרב אסי, ובכתובות פט: אמרו לרב לדידך. ובנזיר יט. אמרו לו מ"ט לא מפרשית לן.

מחלוקתן של רב ורב אסי מגילה ה.,