עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/260

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


שמיע לי כלומר לא סבירא לי, ובעירובין לט: אמר רב אשי לדידי אמר אמימר וכו'. ובשבועות ל: רב יימר ידע סהדותא למר זוטרא אתא לקמיה דאמימר - א"ל רב אשי לאמימר וכו', ומזה ראינו בפירוש שאמימר היה הריש וכולם באו לדין לפניו ורב אשי ישב לפניו.

ומו"ק כ. איתא בפירוש שרב אשי ישב לפניו בהיות לאמימר כבר בני בנים, ואז שאל ממנו.

וכן רב אחא בריה דרבא היה תלמידו כפסחים קג: שאמימר ומר זוטרא ורב אשי הוה יתבי בסעודה וקאי עליהו רב אחא בריה דרבא (ופרש"י משמש עליהן), וביבמות מה: א"ל רב אחא בריה דרבא לרבינא איקלע אמימר לאתרין וכו'. ובב"ב קכד. רב אחא בר רב אמר כן, וצ"ל בר רבא, דק"ס. (והוא הוה הריש מתיבתא בפומבדיתא ונפטר תש"ל).

רב גביהא מבי כתיל (שמלך בפומבדיתא ונפטר תשמ"ד) כביצה כג. והיו שם כולם ביחד אמימר ורב אשי ורב גביהא מבי כתיל.

רב גמדא ישב קמיה דאמימר ומר זוטרא ורב אשי ככתובות סג:.

רב הונא בר נתן שהיה הריש גלותא בזמן רב אשי היה תלמידו דאמימר כב"ב נה., וזבחים יט. אמר כי אתאי קמיה דאמימר, ובגיטין יט. אמר הכי אמר אמימר, ובקידושין כב: אמימר שרי ליה למינסב איתתא מחוזנייתא, וב"ב נה. אמר קשי בה אמימר.

רב מניומי בריה דרב ניחומי אמר כתובות סט. הוה קאימנא קמיה דאמימר.

רב מרדכי ישב עמהם כשבת נ:.

מר ינוקא ומר קשישא בריה דרב חסדא אמרו לרב אשי איקלע אמימר לאתרין - ש"מ תלת, שלמדו ממנהגו ג' הלכות כפסחים קז., ומזה אנו רואין בפירוש שסתם אמימר אינו בר ינוקא בן רב חסדא.

רב מרי בר רחל אמר לרב אשי הכי אמר אמימר יבמות צב:.

וגם רבינא שהיה גדול הדור בימי רבא הקשה לאמימר כשבועות ד:, וכן ערכין כב. מרימר (צ"ל אמימר) אגבי כתובה - א"ל רבינא וכו'. ובחולין נח. חולקין רבינא עם רב אחא בדברי אמימר.

וה' ברכו בבן יקיר בשם מר שישב לפני רב אשי כסוכה לב: מא:, וסיבת מיתתו היתה ע"י כאשר יסופר ב"מ סח. אמר מר בר אמימר לרב אשי אבא עביד הכי א"ל רב אשי תינח היכי דאיתיה לדידיה אי שכיב ונפל שטרא קמי יתמי מאי, הוי כשגגה שיוצא מלפני השליט ונח נפשיה דאמימר.

ובסה"ד ערבו ביחד עם אמימר בר ינוקא שנהרג לג' שנים אחרי פטירת רב אשי כמבואר באגרת דרש"ג ח"ג פ"ד.

והחכם גרעץ בח"ב צד 448 יאמר שאמימר ישב על כסא רב אשי בשנת תשל"ח, ואל ראה הגמרא ב"מ סח. שמפורש שנפטר לפני רב אשי.


אמימר בר מר ינוקא

נזכר בשם זה בחולין יח: שאמר הוה קאימנא קמיה דר' חייא בריה דרב אויא, אבל נזכר בשם סתם אמימר והוא בר מר ינוקא כגיטין יט: אמר רבינא אמר לי אמימר הכי אמר מרימר משמיה דכב דימי, וזה אמימר הוא בל"ס בר מר ינוקא כי אמימר הראשון לא יאמר לרבינא הכי אמר מרימר, כי מרימר היה מאוחר הרבה לאמימר ומלך אחרי רב אשי בסורא. וזה רבינא הוא רבינא בר ר"ה האחרון ואמימר זה הוא בר מר ינוקא והוא שאמר לרבינא האחרון הכי אמר מרימר, וזה ברור.

וכן מצינו כתובות כא: אמר אר"י אמר שמואל עד ודיין מצטרפין אמר רמי בר חמא כמה מעלייתא היא שמעתא -