עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/258

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


בשאילתות פ' אמור, ונזכר נדרים לב., נדה כ., וברי"ף שבת רפט"ו א"ר אמי בר אבא אמר רב אשי אסור להוליך ע"ג עשבים בשבת אבל גרסא שלנו בעירובין ק: רמי בר אמא א"ר אסי, והוא הנכון.


אמי בר אבין

נזכר כריתות כ. אמי בר אבין ורב חנניא בר אבין דאמרי תרווייהו וכו', ויש שגורסין שם אביי בר אבין, ובשבת כ: אמי בר אבין.


רב אמי בר אדא הרפנאה

בעירובין נט: בעי מרבה, א"ל הכי אמר רב, אמר להו ר"נ לא תציתו ליה הכי אמר וכו'.


רב אמי בר אהבה

נזכר יבמות כט: אבל בנדרים עד. המאמר ושם ליתא תיבת בר אהבה.


רב אמי בר דיקולי

ערך רמי בר דיקולי.


רב אמי בר חייא

בזבחים קח: בעי מר"ז אך גרסת שיטה מקובצת ודק"ס ר' אבין בר חייא, ובע"ז נא: רב אסי בר חייא.


ר' אמי בר חמא

הוא רמי בר חמא הנודע ונזכר בשם זה תמיד בירושלמי, ובבבלי נשאר שם זה כפסחים כז:, כתובות מח:.


ר' אמי בר טביומי

בסוכה טו: אמרו לימא מסייע ליה ואביי מפרש שם דבריו.


ר' אמי בר יודן

ערך רמי בר יודן.


ר' אמי בר יחזקאל

הוא רמי בר יחזקאל ונזכר בשם זה בירושלמי תענית פ"ב הי"ד ובעירובין פ"ו ה"א-כז.


ר' אמי בר מתנה

אמר שמואל ברכות סג..


אמי בר נתן

הוא סתם ר' אמי עיין ערכו.


ר' אמי בר עוקבא

נזכר כתובות פ"ז ה"ז אמר בשם ר' יוסי בר חנינא.


ר' אמי בר פפי

ערך אבימי בר פפי.


ר' אמי בר קרחה

נזכר ב"ב פ"י ה"ח אמר בשם רב.


ר' אמי בר שמואל

נזכר נדה כ:, ושם כח. אמר לדידי מפרשא לי מיניה דמר שמואל, א"כ היה תלמידו.


אמי וורדנאה

בביצה כז: אמי וורדנאה חזי בוכרא דבי נשיאה הוה, ביו"ט לא הוה חזא, אתו וא"ל לר' אמי א"ל שפיר קא עביד (ופרש"י נאה היה ועל שם ורדים היה נקרא, ול"נ מאותו מקום ששמו ורדינא כעירובין מט.), ובנדה יט: אמי וורדנאה א"ר אבהו ושם פירש"י ג"כ כמו בביצה כז: וכתב שם שבגיטין מא. נקרא אמי שפיר נאה. ושם אמר בשם ר' יוחנן, ור"נ בר יצחק אמר עליו משום דאמי שפיר נאה הוא אמר שמעתא דלא שפירין?


ר' אמי חתנו דר' יונה

ערך ר' אמי ב).


אמי שפיר נאה

א"ר יוחנן גיטין מא. (ופרש"י כך כינויו. ועין ערך אמי וורדנאה).


אמי תנוראה

נזכר מו"ק יא. רב יהודה שרא לאמי תנוראה למיגדל תנורי בחוה"מ, וברש"י שעל הרי"ף מפרש שהיה שומר תנורים, ואין ידוע עם היה צורבא מרבנן.


אמימר

מי היו אבותיו לא נמצא בשום מקום ואך זאת יודע לנו שהיה יליד נהרדעא כאשר העיד בעצמו ב"מ טז: לה., ב"ב לא. שאמר אנא מנהרדעא אנא.