עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/176

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


היה ידידים נאמנים כעירובין נג: כששאלו לר' אבהו היכן‏[1] ר' אלעאי צפון א"ל אלץ וכו', וכששאלו לר' אלעאי הכין‏[2] ר' אבהו צפון א"ל נתייעץ וכו'.

אם ר' חנינא (חברון דרבנן) כשבת פד:, כתובות מה:, ב"ק סה., שאמרו זל"ז רחמנא ליצלן מהאי דעתא, ובקידושין פ"ג ה"ב א"ל ר' הילא לר' חנינא למה את מתרס קבל ר' חגי הלא חגי אינש כבורא הוא.

ועם ר' יעקב בר אידי כבכורים פ"ג ה"ג.

ועם ר' יעקב בר זבדי כקידושין לג: שהוי יתבי וחליף שמעון בר אבא וקמו מקמיה וכו'.

ועם ר"ז כיומא פ"ג ה"ה שר"ז היה מקלס ליה וקראו בניה דאורייתא. מחלקותן ברכות מ:, חגיגה כג., ב"ג נט. קנח:.

אם עולא כברכות ט: שאמר לעולא כי עיילית להתם (לבבל) שאיל בשלמא דרב ברונא אחי (חברי) במעמד כל החבורה כולה וכו', ובשבת קמז. עולא איקלע לבי איסי בר היני בעי מיניה - א"ל הכי אמר ר' אלעי, והוא ט"ס וצ"ל ר' אלעזר וכדמובא בדק"ס שבדפוס שונציני היה כתוב ר' אלע' בקו על העי"ן ונעשה מזה אלעא ובאמת הוא אלעזר כי איסי בר היני היה זמן רב קודם ר' אלעי גדול הדור כמבואר בערכו.

וכל גדולי דור הרביעי היו כולם תלמידיו כדמצינו ר' אבין א"ר אילעאי שבת ה., עירובין צו., מו"ק ג., יבמות מח:, ב"ק קז:, ב"מ יז., שלח רבין א"ר אילעא ב"ב קעא..

ר' אחא בשם ר' לייא שבת רפ"ב.

ר' אייבו בר נגרי קומי ר' לא פאה פ"ז ה"ה, מע"ש פ"ה ה"ב.

ר' בון בר כהנא קומי ר' לא פסחים פ"ג ה"א (וביבמות פ"יג ה"ב איתא ר' אבין כהנא בשם ר' הילא צ"ל ר' בון בר כהנא) עירובין פ"ט סה"א, ב"ב פ"ח ה"ח.

ר' בון בר חייא בעי קומי ר' הילא דמאי פ"א ה"ב, יומא פ"ג ה"ה.

ר' ביסנא בשם ר' לייא שבת פ"ב ה"ו.

ר' בנימין בר יפת א"ר אלעי חולין נב: ו..

רב דימי זבחים י. כי אתא ר"ד אמר מתיב ר' אילא.

רב הונא בר אבין ב"ב נה. שלח ר"ה בר אבין - ר' אבין ור' אילעא וכל רבותינו שוין וכו'.

ר' זירא ב' היה תלמידו כסנהדרין פ"ז ה"י, ר"ז חדי בה - בשיטת ר' הילא רביה, ושביעית פ"א ה"ה ר"ז בשם ר' לא.

וגם ר' יונה ור' יוסי גדולי הדור הרביעי היו תלמידיו כמפורש תרומות פ"ב ה"ד שאמר ר' אחא להם כן ר' אילא רבכון הוה בה, וביבמות פ"א ה"ב ר' יונה בשמו. וכן ר' יוסי בשם ר' אילא כלאים פ"א ה"ז, שקלים פ"ד ה"א, ר' יוסי בשם ר' לא מעשרות פ"ה סה"א, ובשבת רפ"ב ר' יוסי ב"ר לייא צ"ל בשם ר' לייא.

ר' חזקיה בשם ר' אילא שבת רפ"א.

ר' חנניה (חבירו דר' מנא) בעי קומי ר' הילא יבמות פ"יד ה"ב.

ר' סימון בר זבדי תנא קומי ר' הילא פסחים פ"ח ה"ו.

וכשנפטר הספידו ר' לייא כברכות פ"ב ה"ח, ובקה"ר פ"ה-יא איתא ר' אילא.

הלכותיו ומאמריו נמצאו כמה פעמים בש"ס בבלי וירושלמי. אך מה שמצינו נדה טז: שמתקיף על דברי ר' אבא - אמר לו רבא הוא ט"ס וצ"ל אמר רבא, ובחגיגה ה. ר' אילא הוה סליק בדרגא דבי רבה בר שילא וידוע שרבה ב"ש היה בבלי ובבבל כל ימיו, באמת בילקוט עמוס רמז תקמב ליתא תיבת דבי רבה בר שילא, ובמנחות כה. מתקיף לה ר' אילעא - אמר לו אביי, הוא ט"ס כי

  1. ^ בספר ישנה טעות דפוס, וכתוב הכין.
  2. ^ כאן המילה היא אכן הכין ולא היכן.