עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/175

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגההוכן מצינו ר' הילא בשם שמואל בפסחים פ"א ה"ו.

והיה לו שם חבר וידיד נאמן את רב ברונא (תלמידו דרב) עד שקראו אחי כברכות ט:.

אבל לא מצינו שדבר פא"פ עם רב או שמואל וקרוב מאוד לומר שהיה אז עול ימים.

ואח"כ עלה לא"י וזכה עוד לקבל תורה מפי זקני הדור כר' חנינא בציפורי כעירובין כח:, חולין כה:, א"ר אילעא הורה ר' חנינא בציפורי וכו', ר' אלעא א"ר חנינא חולין כד:.

וכן אמר בשם ר' ינאי, כעירובין פ"ו ה"ט, ב"ק רפ"ו, ב"מ פ"ג ה"ב, ב"ב פ"ג ה"ט ר' לא בשם ר' ינאי, ובשבת פ"ח ה"ו, כתובות ספ"א ר' אילא א"ר ינאי, ובקידושין פ"א ה"ד ר' הילא בשם ר' ינאי.

וכן אמר בשם הושעיא כפאה פ"ה ה"ב, ר' לא בשם ר' הושעיא. ר' הילא בשם ר' אבינא ירושלמי רפ"ג דיבמות.

וכן מצינו א"ר אלעא א"ר אחא בר יעקב ברכות כב..

ר' אילעא משום ר' אלעזר בר' שמעון יבמות סה: ג"פ.

ר' אלעי משום ר' חייא בר יוסף ב"מ קיז..

ר' אילא א"ר חנינא בר פפא חגיגה כא:.

ר' אלעי משום ר' יהודה בן מספרתא סנהדרין מד..

משום ר' יהודה בן ספרא פסחים ע:.

ר' לא בשם ר' יהודה בריבי ב"ב פ"ה סה"ד.

ר' אלעאי בשם ר' יוסי בן זמרא ד"ר פ"א-יא.

ר' אלעי א"ר יעקב בר אחא ברכות מט:.

ר' לייא בשם ר' שמעון בר חייא שבת ספ"ה פ"ו סה"א.

ר' הילא בשם ר' שמעון בר יוסינא יבמות פי"ג ה"א.

וכפי הנראה היו רבותיו הגדולים ר' יוחנן ורש"בל ור' אלעזר כדמצינו רב אילא א"ר יוחנן עירובין פא:, מו"ק ד., זבחים ח:, ערכין ו., ובחולין ג. ר' אלעאי אר"י, ר' אלעא וכל חברותא משמיה דר' יוחנן כתובות לג., ב"ק עא..

ר' אילעאי אר"י שבת ה., ב"ק עו. קז:, ב"מ יז..

ובירושלמי כלאים פ"ט ה"ב, עירובין פ"ב ה"ה, פסחים פ"ה ה"ד ר' לא בשם ר' יוחנן, ופסחים פ"ט ה"ו ר' הילא בשם ר"י.

ר' אילא בשם רש"בל שבת פ"ח ה"ו, ר' אלעא אר"ל שבת כח:, ר' אילעא אר"ל כתובות מט:, זבחים קיד., ר' לא בשם רש"בל פסחים פ"ג ה"א.

ומה שמצינו סוכה פ"ד ה"ח רש"בל בעי קומי ר' יוחנן - א"ל נישמעיתה מן הדא דא"ר אילא בשם ר' יסא, בל"ס תיבת "א"ל" הוא מיותר, והוא מסתמא דגמרא.

ר' לא בשם ר' אלעזר תרומות פ"ב ה"א, מעשרות פ"ב ה"ג, ערלה פ"א סה"א ה"ב, עירובין פ"ו ה"י, פסחים פ"ד ה"ו, יומא פ"ב רה"ב, שבועות רפ"ג ר' הילא בשם ר"א יבמות פ"ג ה"ד.

וכל גדולי הדור השלישי תלמידי דר' יוחנן היו חבריו כמו ר' אמי ור' אסי כמו"ק כה. כשנפטר ר"ה והביאו ארונו לא"י ר' אמי ור' אסי נפוק לאפיה, ר' אילא ור' חנינא (חברון דרבנן) לא נפוק, ויען שהם היו כהני חשיבי דא"י ור' אמי ישב על כסא ר' יוחנן לכן מצינו ר' אילא בשם ר' אמי כגיטין פ"א רה"א, ובשם ר' יסא כיבמות רפ"ג, פי"ג ה"ז, כי המה שמשו יותר את ר"י וקיבל מהם הלכות ר"י.

וישב עם ר' חנינא בר פפי ור' יצחק נפחא ור' אבא כב"ק קיז:, ועם ר' אבהו