עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/172

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


בצונן וכו'. וגם כשהיה לו ספק היה שולח לאביי כיבמות עו., גיטין פט., כ"ב לב:.

ונראה שסתם רב אידי הוא בר אבין וראיה מע"ז כה: שאמר שם רב אידי אשה כלי זיינה עליה ואח"כ אמרו תניא כוותיה דרב אידי בר אבין, וב"מ ח: אמר רב יוסף תני אידי אפשר שהוא רב אידי בר אבין והיה כמו חבירו דרב יוסף.

מקומו היה בעיר הינצבי (או שבנציב לגרסת הב"ח) והרביץ שם תורה הרבה ומגדולי תלמידיו היו רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע כפסחים לה. יתיב ר"פ ור"ה בריה דר"י קמיה דרב אידי ב"א - והיה מנמנם (שהיה אז כבר זקן גדול) איתער - א"ל דרדקי. וכן יבמות פה. שר"פ ור"ה בריה דר"י איקלעו "להינצבו לאתריה דרב אידי בר אבין" בעו מינייהו - אתו לקמיה דרב אידי ב"א א"ל דרדקי הכי אמר רב, והגאון בעל דורות הראשונים בח"ג שם צד 90 תופס את רבינו בעל סה"ד שטעה בפשט הגמרא כי חשב שרב אידי בר אבין בעי מר"פ וא"כ איך קראן דרדקי? ושרי ליה מריה לחשוב שרבינו בעל סה"ד יטעה בדבר פשוט כזה אשר מפורש שבני הינצבו בעו מינייהו.

והענין כך הוא שבעל סה"ד לא ירד לעומקו של דבר לראות ששני רב אידי בר אבין היו אע"פ שהוא בעצמו מביא דעת בעל סדר עולם ששנים היו. ובסה"ד ערבבם יחד, ומביא מחולין קלא. שאמרו שם אותיב רב אידי בר אבין לר"פ (שזה רב אידי ב"א השני) והוא חשב שרב אידי בר אבין המותיב לר"פ הוא רב אידי בר אבין שקרא לר"פ ולר"ה בריה דר"י דרדקי ולכן אמר שמזה יש סתירה למה שאמרו הקדמונים אם בעו מיניה (והלשון לאו דוקא אם בעי מיניה וכן אם הקשה לו) הוא רבי, אבל מה זה שייכות לגמרא יבמות פה., וזה ברור. ובכתובות נג. מתרץ ר"פ דברי רב אידי בר אבין.

וכן שאלו רבא בר איתי כב"מ יד., ונזכר עוד ברכות מד:, ובסנהדרין ל: תני רב אידי ב"א בנזקין דבי קרנא.

אשתו ובניו

הוא נשא כהנת ואכל מתנות כהונה בשבילה כחולין קלב. והיא ילדה לו שני בני סמכא את רב ששת (או שישא) ורב יהושע כפסחים מט., ורב שישא בריה מתרץ קושיות אביי שהקשה על דברי אביו ואמר "אבא" הכי קא קשיא ליה כתענית יג..


רב אידי בר אבין השני

היה תלמידו דרב פפא כחולין קלא. שאותיב לרב פפא, והיה חבר לרב אשי כדמובא בספר הקבלה להראב"ד. וזה שמצינו חולין קמא: א"ל רב אידי לרב אשי ואפשר שצ"ל רב אידי בר אבין.

והוא זכה לישב על כסא רב אשי כדמובא באגרת דרש"ג ח"ג פ"ד שרב אשי נפטר תשלח, ואחריו מרימר תשמג, ואחריו רב אידי בר אבין ונפטר תשס"ג היינו שמלך בסורה עשרים שנה.

ומזה נוכל לידע שהאריך ימים יען שר"פ נפטר תרפ"ז, וגם אם היה אז אך לערך עשרים שנה א"כ חי צו שנה.

וזה שמצינו נדה סז: איתקין רב אידי [ובהלכות גדולות ה' נדה מפרש רב אידי בר אבין] בנרש למטבל ביומא דתמניא, וזה יען שהיה ריש מתיבתא בסורא ונרש היא עיר סמוכה לסורא כמבואר באגרת דרש"ג ח"ג פ"ג.


רב אידי בר אושעיא

ר' יעקב בריה בכורים פ"א ה"ה.


ר' אידי בר אידי בר גרשום

ערך רב אדא בר גרשון.