עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/163

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


דרב אחא לקולא. ופלוגתתם מצינו עירובין כד:, סוכה יח., מגילה כו:, יבמות יא. לט: מא:, כתובות לד., סוטה כה., ב"מ טז. לה: סז: צה., ב"ב צה:, סנהדרין כו:, (שבועות כג: ושם אחר פלוגתתם אמר רבא העי השתא, הוא מסידור הגמרא או שהיה כתוב רבינא), ע"ז כו: לג: סא. עב:, חולין ח: מו: סז. צג:.

וכן היה רפרם חבירו כיבמות לז., וכן חולק עם ר' ירמיה מדיפתא כשבת כב. (ושם רב שמואל מדיפתא הוא ט"ס, דק"ס).

וכן נזכרו הלכותיו שבת ד., חגיגה ו:, יבמות פו., קידושין נג..

ואומר משמא דגמרא, קידושין יט:, סנהדרין פה: ע"ז לד:.

ממעשיו הפרטים מצינו שהיה בקי בטבע הרכבות האלנות כדמשמע פסחים נו..

מחסידותו מצינו כתובות יז. רב אחא מרכיב להכלה אכתפיה ומרקד, ושאלוהו רבנן אם גם הם יכולין לעשות כן, והשיב להן אי דמיין עלייכו ככשורי לחיי.

ולעת זקנותו זכה לישב על כסא רב כהנא בפומפבדיתא חמש שנים כמפורש באגרת דרש"ג ח"ג ספ"ג שמלך משנת תשכ"ה עד תש"ל לשטרות. ובאגרת דרש"ג ח"ג פ"ג דפוס לונדון שאחר רב כהנא מלך מר זוטרא עד שנת תשכ"ז ואחריו רב אחא בריה דרבא, והוא מספר תנאים ואמוראים, כדמובא בנוסח דפוס מאיינץ, א"כ מלך שלש שנים ונפטר שמונה שנה קודם רב אשי.


רב אחא בר רבינא

נזכר ברכות נ., אבל הוא ט"ס וצ"ל בריה דרבא כמבואר בערך רב אחא בר רבא.


אחא בר שילא

איש כפר תמרתא. נזכר אס"ד ספ"ו ר' לוי בשמו.


רב אחא בר שישא

נזכר שבת ס. לגרסת דק"ס תרגמא קמיה דרב יוסף, וגרסא שלנו רב אדא נרשאה.


רב אחא בר תחליפא

היה תלמידו דרבא כב"ק לד:, סנהדרין כד. שהקשה לרבא, אמר משמיה דרבא עירובין סח:.

ובעוד רבא חי ישב ביחד עם רבינא כגיטין עג. שאחד בא לפני רבינא וכשפסק רבינא הדין הקשה לו רב אחא בר תחליפא איגלגל מלתא ומטא לקמיה דרבא והוא פסק כרב אחא בר תחליפא, ובעירובין מ. הנהו בני גננא - שרא להו רבינא - א"ל רבא [הוא ר"ת רב אחא] בר תחליפא לרבינא - אזלי שיילוהו לרבא.

ובעירובין סג. יסופר שר' אלעזר מהגרוניא ורב אחא תחליפא אילקעו לבי רב אחא בריה דרב איקא באתריה דרב אחא ב"י - א"ל רב אחא ב"ת לא ליחוש לסבא? א"ל ר"א מהגרוניא הכי אמר רב, ובעירובין ק. א"ל רב אחא בר תחליפא לאביי דשרי לך כרבה שרי לך, שם גרסת דק"ס יותר נכון שגורס שא"ל רב תחליפא לאביי.


רב אחא גלילאה

נזכר ע"ז ג: לגרסת ע"י ודק"ס שאמר לרנב"י מיום שחרב בית המקדש אין שחוק לפני הקב"ה, וגרסא שלנו סתם רב אחא, ובילקוט ישעיה רמז תנא' רב אחא מגדלאה.


ר' אחא דיפו

ר' חייא בריה. פסיקתא רבתי פ' החדש סכ"נ.


ר' אחא הגדול

נזכר תנחומא שלח-ג, ובמ"ר פט"ז-ג, ובירושלמי ברכות פ"ב סה"ד ר' ליא ר' יסה בשם ר' אחא דובה.