עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/157

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


שיתיר לו נדרו, ואמר רבא מאן חכים למיעבד כי הא מלתא אי לאו רב אחא בר"ה דגברא רבה הוא.

וכפי הנראה היה דיין בעירו כדמשמע קידושין יב: שאחד קידש אשה בשוטיתא דאסא בשוקא שלחה רב אחא בר הונא לקמיה דרב יוסף כה"ג מאי שלח ליה נגדיה כרב וכו'. והתרועע עם כל גדולי הדור עם אביי ורבא, כשבת קכד., ב"ב קטז: שישב עם רב ספרא ור"ה בר חנינא ואביי.

ויותר מכולן שקיל וטרי עם רבא, אותיב לרבא כמנחות טז. עא:, חולין לב:, רמי לרבא שבת קג., בעי מרבא קידושין נו: וכששלחה איפרא הורמיז קרבן לרבא שיקריב עבורה שלח רבא את רב ספרא ורב אחא בר"ה שהם יוציאו הדבר ע"פ הדין, כזבחים קטז: וגם אביי היה שם (א"כ היה זה קודם שמלך רבא), ומה שמצינו שבת סו: שהקשה לרב אשי הוא ט"ס וצ"ל כגרסת דק"ס רב אחא בריה דרבא.

והניח אחריו בן ת"ח בשם רבא כנדה לא:.


ר' אחא בר זבינא

נזכר במדבר רבא פ"ח-ד. והוא ט"ס כי מקור המאמר הוא בירושלמי קידושין פ"ד ה"א ושם איתא ר' אבא בר זימנא.


ר' אחא בר זעירא

ערך אהבה בריה דר"ז.


אחא בר חדייא דמתקרי אייא מרי

נזכר גיטין לה., אבל הוא אינו מן החכמים, ואך אחד ששמו כן גירש את אשתו, ובפירוש ר"ח שם לד: גרס רב אחא בר חוירא דמתקרי אבא בר מרי.


רב אחא בריה דרב חייא

בעי מרב אשי נדרים י., ונראה שצ"ל בריה דרבא.


רב אחא בריה דר' חייא בר אבא

נזכר ברכות יד. שאמר הכי אמר ר' חייא, אבל גרסת דק"ס א"ר אבא בריה דרח"בא הכי אמר ר' חייא בר אבא.


ר' אחא בר חנא

אמר רב ששת עירובין סח: אבל גרסת דק"ס רבה בב"ח, ובע"ז לח:, מנחות לא: ר' אחא בב"ח אר"י.


ר' אחא בר חנינא

אביו ר' חנינא נזכר תנחומא נשא-ה אמרו רבותינו בשם ר' חנינא אביו של ר' אחא, ושם שלח-כז כך פתח ר' תנחומא בר אבא בשם ר' חנינא אביו של ר' אחא בר חנינא. ואמו היתה אחות שמואל בר נחום כב"ק נה., ומזה אנו רואין שהיה גדול הדור שאביו נקרא על שם בנו.

מקום מולדתו נראה שהיה בלוד ושם קיבל הלכות רי"בל כברכות ח: א"ר אחא בר' חנינא ארי"בל, ושם ח. אמר על דברי רי"בל מאי קרא, ובחולין קלב: כי אתא רא"בח מדרומא ארי"בל, והביא משם כמה ברייתות כדמצינו כי אתא ר' אחא בר"ח מדרומא אייתי מתניתא בידיה כסוכה נד., יבמות נז. נח., אבל לא שהיה תלמודי דרי"בל אך כן קיבל מתלמידיו כי באמת היה תלמידו דר' אסי וקיבל ממנו הלכות ר' יוחנן כשבת מה:, סנהדרין מא: מב. כמה הלכות, מנחות קג., שבת ספ"ג (ושם בר חיננא), וכן קיבל א"ר אחא ב"ח אמר אביי א"ר אסי וצ"ל א"ר אבהו וברכות ה. פליג עם ר' יעקב בר אידי, ור' אבא בריה דר' חייא בר אבא אמר להו הכי אר"י, וכן חולק עם עולא כר"ה ב., והיה גדול כ"כ עד שמהלכותיו הקשו כל גדולי אמוראי דבבל כחולין קלב., שא"ל ר"נ לר' טבלא והאמר ר' אחא בר חנינא, ובעירובין סד. א"ל רבא לרב יוסף והאמר רא"בח.

מדרשותיו היקרות נשארו לנו שבת