עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/150

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


ר' הושעיא תורגמנא

נזכר ב"ר פנ"א-ט, ר' תנחומא בר' חייא בשמו, ורש"י פי' שם שהיה מתורגמן, ובילקוט משלי רמז תתקנו ליתא תיבת תורגמנא.


אזגור או איזגדר מלכא

הוא היה מלך פרס בזמן רב אשי והיה אוהב ומכבד את חכמי ישראל כזבחים יט. אמר רב אשי אמר לי הונא בר נתן זימנא חדא הוה קאימנא קמיה דאזגדר מלכא והיה מדלי לי המיינאי, ובכתובות סא. אמימר ומר זוטרא ורב אשי הוי קיימי אפתחא דבי אזגור מלכא.

ויש איזגדר מלכא שהיה רשע בזמן מר בר רב אשי כדמובא באגרת דרש"ג ח"ג פ"ד והוא היה נכדו של הראשון וכאשר האריך בזה הגאון רש"י רפפרט בטוב טעם ודעת בספרו ערך מלין.


אחא

אבא בר אחא ברכות כה:, רב אדא בר אחא זבחים כב., רב הונא בר אחא ירושלמי סוף מע"ש, רב חונא בר אחא סוכה נב:, ר' יעקב בריה דרב אחא מו"ק כז:, ר' יעקב בר אחא ברכות כג., ר' ירמיה ב"א חולין נא:, רב משרשיה בריה דרב אחא חולין סז:, רב שמואל ב"א נזיר נא:


ר' אחא (תנא דברייתא)

הוא היה מהתנאים האחרונים שבדור רבי כברכות יג: שאומר משום ר' יהודה (וגרסת התוס' ודק"ס ר' אחאי), ובשבת עט:, מנחות לב: ר' אחא מכשיר משום ר' אחי בר' חנינא ואמרי לה משום ר' יעקב בר' חנינא (בדק"ס ר' אחאי או אחי) ובמכלתא משפטים פ"ה חולק עם ר' חנינא בר אידי, ובשבת לב. חולק עם ר' אלעזר, ובשבת קכז. חולק עם ר' שמעון, ובגיטין ל: חולק עם רא"בי, וברכות נג: מחלוקת ר' זילאי, ר' אחא, ר' זוהמאי, וברכות ב:, קידושין כב., ב"ב עה: ר' אחי ואמרי לה ר' אחא אומר. וב"ב לו: מאן יש אומרים ר' אחא, וכולן המה בריתות, וכן נזכר בברייתא שבת קיט., יומא יט., יבמות קכא:, ב"ב צג., ואפשר שמה שאמרו נדרים ח: א"ר יצחק בר טבא א"ר חייא אריכא דבי ר' אחא, הוא התנא ר' אחא, ובתוספתא שבת ספ"טז וכלים פ"ו ה"ח ר' אחא משום ר"ע. האומרים בשמו מצינו ר"ה פ"ג ה"ט ר' יודה גיזריא בשמו, ובפס' רבתי פ' ביום השמיני ב"ב ר' שמעון בן חלפתא בשמו, ומזה אנו רואין שהיה מהתנאים האחרונים.

ומה שמצינו בכתובות פ"ה ה"יא א"ר אחא וענינו אחריה אמן הוא ט"ס וצ"ל "וענו" אחריה ככתובות סו: וזה ר' אחא הוא האמורא הנודע בשערי הירושלמי והוא יספר מעשה שהיה בזמן הבית, ונזכר ר' אחא בזהר שמות יז:.


ר' אחא (גדול הדור בדור הרביעי לאמוראי א"י)

הוא היה מלוד כמפורש סנהדרין פ"א ה"ב ג: ר' ירמיה בעי מר"ז ולוד לאו מיהודה היא? א"ל אין. ומ"מ אין מעברין בה א"ל שהן גסי רוח ומעוטי תורה, הפך אפוי וחמי ר' אחא ור' יודה בן פזי א"ל איטה עבדתני מבזה רבנן.

וקיבל מכל גדולי הדור, כדמצינו שאמר בשם ר' אבא (בא) כשבת רפ"ו רפ"כ, שקלים פ"ד ה"א, מגילה פ"ד הי"א, ויק"ר פ"י-ה.

בשם ר' אבא בר כהנא ככתובות פ"ו ה"א, תנחומא עקב-ג.

בשם ר' אבהו כשבת פ"ג ה"ג, ומה שמצינו ברכות ס. א"ר אבהו היינו דר' אחא בבר נמחק בפסקי תוס' תיבת ר' אחא.

בשם ר' אילה כשבת פ"ז ה"ב כז:, ביצה פ"א ה"ב.