עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/149

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


שמואל פ"ח-ט אמרו יום שמת הוא נולד ר' הושעיא בריה, ובב"ר פ"נח-ב חסר תיבת "בריה", ואין זה ישעיה איש טיראה הנזכר בתוספתא סוף ב"ק, שהוא תנא.


ר' אושעיא בר אבא

נזכר גיטין פ"ד ה"ב שאמר לר' יודן נשיא, ונראה שצ"ל ר' אושעיא רבה.


ר' אושעיא בריה דרב אידי

כן נזכר יבמות לו: שא"ל רב אשי, והוא ט"ס שצ"ל רב יהושע בריה דרב אידי כדמובא שם לז. ברש"י.


הושעיא בר זבדא

נזכר תענית כו: מתקיף על דברי רי"בל, ור' יצחק מתרץ קושייתו.


ר' אושעיא בר' חייא

נזכר יבמות מו: רב ספרא מתני ר' אושעיא ב"ר חייא ופר"שי שהיה עם ר' אושעיא ברבי ועם ר"ח, ולולא פיר"שי נראה שקאי על ר' אושעיא ברבי שהיה עם ר' חייא ע"ש.


ר' אושעיא בנו של ר' יהודה הבושם

נזכר חולין נה: שהעיד לפני ר"ע משום ר' טרפון על הגלודה שהיא פסולה, אבל בתוספתא חולין פ"ג ה"ז גורס העיד יהודה בן ישעיה הבשם, וכן מצינו שתוספתא שביעית פ"ה העיד יהודה בן ישעיה הבשם לפני ר"ע משום ר"ט שיש לקט בשביעית.


רב הושעיא בר רב יצחק

נזכר ביצה פ"א סה"ז.


ר' אושעיא בר' שמאי

(אמורא ירושלמי בדור ה' בקיסרין).

אביו ר' שמאי היה גדול הדור בדור ר' יוסי, כמבואר בערכו, והוא היה גדול הדור בזמן ר' מנא, כמגילה פ"ג ה"ב ר' מנא שלח כתב לר' הושעיא בר' שימי ראשיתך מצער וכו', ובכלאים פ"ו ה"ג א"ר מנא אזלית לקיסרין ושמעית ר' הושעיא בר שמי בשם ר' יצחק בן אלעזר, ובשבת פ"יא סה"ד, מו"ק פ"ב ה"ג ר' יצחק בר' אלעזר מפקד לר' הושעיא בר' שימי, ובסוטה פ"א סה"א, כתובות פ"ב ה"ד חולק עם ר' יוסי בר' בון.

ונזכר תרומות פ"ג ה"ג, ובכתובות פ"ב ה"ד איתא ר' יהושעיא בריה דר' שמאי וצ"ל ר' הושעיא, ובקה"ר פ"ט-י ר' יצחק בן אלעזר קרא לר' יהושע בר' טימי ור' בורקי עדה קדושה, נראה שצ"ל לר' אושעיא בר' שימי.


ר' הושעיא בריה דר' שמלאי דקיסרין

נזכר ויק"ר פל"א-ט אמר בשם ר' יצחק בר זעירא.


אושעיא זעירא דמן חבריא

בתענית כד. יסופר דבי נשיאה גזיר תענית ולא אתא מטרא תני להו אושעיא זעירא דמן חבריא - כלה שעיניה יפות אין כל גופא צריכה בדיקה, אתו עבדיה דריש גלותא - וקמצערי ליה, אמרו להם בני העיר שגם לנו הוא מחרף ומצער אבל ראינו שכל מה שעושה הוא עושה לש"ש ולכן אנן שבקינן ליה, וכן אתם שבוקו ליה, (ופר"שי יען שהיה צעיר שבישיבה, וקרו ליה כן משום שהיה שם אושעיא אחר.) ובחולין לא. אמר רבא - דתני אושעיא זעירא דמן חבריא - הוא תני לה והוא אמר לה הלכה כר' נתן, (ופר"שי צעיר הישיבה ולי נראה אושעיא זעירא היה נקרא, דמן חבריא שמבני הישיבה, ובתוס' אבימי דמן חבריא). ובנדה כו. מצינו תניא ר' אושעיא זעירא דמן חבריא, וצ"ל תני אושעיא, וקרוב מאוד לומר שהוא רב אושעיא השני ויען שהיה אך חבר ולא נסמך לכן קראוהו כן, וכן היה דרך רב אושעיא להביא ברייתות וכמובא בערכו.