עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/141

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


וקילסו אותו וא"ל יפיפית מבני אדם, וכונה אחת לשניהם שנעשה על פיהם ובפניהם שהמה השגיחו על התרגום שיצא כתיקונו ובטהרתו.

והנה מלבד מה שהיה גדול מאוד בתורה ובחכמה היה חסיד גדול עד שאמרו בתוספתא חגיגה פ"ג אונקלוס הגר היה אוכל על טהרות הקודש כל ימיו והיתה מטפחתו מדרס לחטאת, ונזכר ב"ב צט. אונקלוס הגר אמר כרובים מעשה צעצועין הן וכו', ובתופסתא דמאי פ"ו ובירושלמי שם כשמת אביו וחילק עם אחיו בנכסי אביו החמיר על עצמו והוליך הנייה (דע"ז שירש מאביו) לים המלך, ובירושלמי קידושין פ"א סה"א עקילס הגר תירגם לפני ר"ע והיא שפחה נחרפת לאיש בכתושה וכו', ובספרא בהר פ"א שהוצא לעבדיו פנדוס, וכן נזכר בשם עקילס בירושלמי שבת פ"א ה"ד ובתי הנפש תרגם עקילס אסטומבריאה. וביומא פ"ג ה"א תרגם עקילס לקבל נברשתא לקבל למפרס, ובסוכה פ"ג ה"ח תרגם עקילס הדר הידור, ובחגיגה פ"ב ה"א אדרינוס שאל לעקילס הגר קושטא אתין אמרין דהין עלמא קיים על רוחא א"ל אין וכו'. וכן נזכר ב"ר פ"כא-א שם פמ"ו-ג, שם פע-ה, ש"ר פ"ל-יב, ויק"ר ספ"א, שם פלג-ו, שהש"ר פ"ד-ב. קה"ר פי"א-ג, ובתנחומא הישן בראשית ה.

והנה אם התרגם שבידנו היום בשם תרגום אונקלוס יצא מעט אונקלוס הגר אם לא, כבר האריך בזה הגאון בעל נתינה לגר ואין להוסיף עליו.


אוסטייא

ר' יצחק בריה יבמות פ"א ה"א.


ר' אורי

(בצלאל בן אורי, שמות לא-כ)

בירושלמי ברכות רפ"ב ר' חונא ר' אורי ר' יוסף רב יהודה בשם שמואל, ובדרך ארץ רבא רפ"א ר' חנינא בן אורי, ובאמת צ"ל ר' חונה ר' אידי כתנחומא לך-א בהערה ג'.


אבא אוריין איש ציידין

ערך אבא גוריין.


אושעיא

רב אחא בר הושעיא נזכר בהרא"ש עירובין רפ"א, רב חמא ב"א סנהדרין כה., יהודה ב"א עירובין פ., מרינוס ב"א ברכות פ"א ה"ה, רב נחמן ב"א שת סה., רב נתן בר אושעיא שבת פא:.


ר' אושעיא (תנא דברייתא)

נזכר שבת נג:, אבל הוא ט"ס וצ"ל ר' יאשיה.


ר' אושעיא רבה

(תלמידו דר' חייא ובירושלמי נקרא כמעט תמיד בשם ר' הושעיה רבה ואך לפעמים בשם ר' אושעיא, ולהיפך בבבלי נשאר אך במק"א בשם ר' הושעיא בתענית ט.).

האדם הגדול הזה אשר זכה להקרא בשם "רבה" ובשם "בריבי" ובשם "אבי המשנה" היה בנו של ר' חמא בנו של ר' ביסא אשר לפי דעת הראב"ד בהקדמת הרמב"ם היה מבית דינו של רבי וכן בנו ר' חמא וגם הרמב"ם מודה לזה ואך דעת הרמב"ם שגם ר' אושעיא נכדו היה בב"ד דרבי והצדק אתו יען שגם ר' יוחנן שהיה תלמידו דר' אושעיא זכה לישב בישיבת רבה כפסחים נ: וא"כ למה לא נאמר שר' אושעיא היה בב"ר?

ושלשה דורות הללו היינו ר' ביסא ובנו ר' חמא ור' אושעיא בנו ראו זה את זה כשהיה ר' אושעיא גדול הדור ככתובות סב: שר' חמא הלך מביתו ללמוד תורה והניח את בנו ר' אושעיא עודנו ילד קטן, ושהה בישיבה זמן רב, ובתוך כך נתגדל בנו בתורה, ולבסוף כששב לביתו והתיירא שאם יבא פתאום לביתו יארע איזה סיבה כאשר קרה לאשת ר' חנניא בן חכינאי, לכן הלך לב"המד ומשם שלח להגיד לב"ב שבא, ובב"המד ישב ר' אושעיא בריה אך לא ידעו איש