עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/139

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


רב אויא סבא מפומבדיתא

גדול הדור בזמן רב הונא כביצה כא. שבעי מרב הונא וא"ל ר"ה עורבא פרח (השיאו לדבר אחר, רש"י) כי נפיק א"ל רבה בריה לאי היינו רב אויא סבא דמשתכח ליה מר בנויה דגברא רבה הוא? א"ל ומאי אעביד אני היום סמכיני באשישות - ובעא מינאי מלתא דבעיא טעמא, ובחולין קכד: מובא שבעי מרבה בר ר"ה ורבא בריה שאלו לאו היינו רב אויא סבא מפומבדיתא, וזה כוונת היוחסין בערך רב אויא וז"ל רב אויא סבא דגברא רבה הוא, וכן רבה בר רב הונא לרבא בריה, וכונתו לב' הגמרות לביצה כא. שכן אמר עליו רבה לר"ה אביו, ולחולין קכד: ושם רבה בר"ה ורבא בריה. ומה שמביא ביוחסין בערך רבא, רבא בריה דרב אויא סבא לרב אשי כמנחות, בל"ס היה לו כן הגרסא ולא זהו בנו של רב אויא סבא שהיה בזמן ר"ה וכאשר בארתי בערכו ובחנם תפשו בסה"ד בערך רבא בריה דר"א סבא ופלפל הרבה עלי חנם.

אבל האמת ששני טעותים נפלו בגמרות

  1. שבחולין צ"ל כמו בביצה שם שבא לפני ר"ה ולא לפני רבה בר"ה וכמו שמובא הגרסא בדק"ס חולין קכד:, וכן מצינו אותו עם רבה בר"ה כפסחים נא. כי אתא רבב"ח עול לגביה רב אויא סבא (כן הוא גרסת הרי"ף ובגמרא שלנו עוירא סבא) ורבה בר"ה - אתו וא"ל לאבוה (הוא ר"ה).
  2. שבשני המקומות צ"ל רב ייבא סבא ולא רב אויא סבא כי רב ייבא סבא היה באמת מתלמידיו דרב, והגרסא הזאת מובא בדק"ס שם, אבל רב אויא סבא היה מאוחר הרבה ששקיל וטרי עם רב פפא כמו"ק כד: אדבריה רב פפא לרב אויא סבא ודדרש ובסנהדרין נז: הקשה לר"פ, וזה ברור.


אוכמי

אבא בר אוכמי ביצה כו:.


אולפנא

נזכר עירובין סז. אמר רב נחמן [צ"ל רב חנין, דק"ס ויוחסין] בא אמי משמיה דאולפנא, ופרש"י ששמע מרבו, אבל היוחסין פירש שהוא שם חכם, וגרסת דק"ס משמיה דאילפא, ובערכין כח: א"ר חייא בר אבא משמיה דחולפנא, אפשר שצ"ל דאולפנא.


און בר אמי

(און בן פלח, במדבר פטו-א)

כן מובא בסה"ד משבת פ"ו רה"ה שאמר לפני רב יהודה, אבל גרסא שלנו אנן בר אימי, וכל שמות הירושלמי דשם משובש וא"א להעמיד הגרסאות דשם, ובאור זרוע ח"ב ספ"ד גרס חנן בר אימי אמר קומי רב יהודה בשם מנשה בר ירמיה.


ר' אוניא

נזכר שה"ר פ"ב פסוק ז', ובקה"ר פ' אני קהלת ר' אוניא ור' יודן, ובמדרש תהלים פ"א-יח א"ר אוניא מה המים עשויים לגנות וכו'.


אונקלוס הגר

זה דבר ברור שהשם אונקלוס ועקילס הוא של איש אחד כדמצינו מגילה ג. שקראו בשם אונקלוס הגר שתרגום של תורה אמרו מפי ר"א ור' יהושע, ובירושלמי שם פ"א ה"א איתא עקילס הגר, וכן המעשה המובא ב"ר פ"ע-ה ששאל לר"א הרי כל שבחו של גר, ושם עקילס, ובתנחומא לך ס"ו הגרסא אונקלוס הגר.

והנה למותר לנו להאריך בתולדתו יען שכבר האריכו חכמי הדור ובראשם הגאון הנשר הגדול ר' נתן אדלר הכהן ז"ל אב"ד דמדינות אנגליה, כהקדמתו היקרה לנתינה לגר, ולכן נבאר אך בקצרה ע"פ דברי חז"ל.

בתנחומא משפטים-ג אמרו עקילס בן אחותו של אנדרינוס היה מבקש