עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/137

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


רב אדא מרי

בזבחים לח. לגרסאת דק"ס אמר רבא, רב אדא מרי אסברא לי, וגרסא שלנו בר אדא מרי, ומו"ק טז. אמר אדא מרי אמר נחמיה בר ברוך וכו'.


רב אדא משוחאה

ערך בר אדא משוחאה.


רב אדא נרשאה

תלמידו דרב יוסף וחברו דאביי כשבת ס..


רב אדא סבא

ומר זוטרא בני דרב מרי בר איסור קידושין סה: פליג ניכסייהו ואתו לקמיה דרב אשי, וגרסת סה"ד רב אחא סבא.


אדא סבולאי

ערך בר אדא סבולאי.


אדא ציידא

למד לרב טבעיות הדגים כמו"ק יא..


רב אדא קרחנאה

ביבמות י. אמר קמיה דרב כהנא משמיה דרבא, ובסנהדרין צב. הקשה לר' אלעזר ור"א השיבו, ונפל ט"ס שם וצ"ל רב אחא קרחנאה כבדק"ס וכן הוא בברכות לג..


אדא שמשא

בירושלמי סוף תרומות ושבת פ"ב ה"א אדא שמשא שאל לר' אמי בגין דאנא צבע פתילה מן חולה א"ל בטל הוא ע"ג פתילות, ופי' הפני משה ששאל לענין שמן שריפה, וכן משמע שם הענין, ובקרבן העדה מפרש שהיה משמש חולים.

ויש שרוצים לומר שהוא אדא דיילא, אבל אדא דיילא היה בבבל וזה בא"י.


אדמון בן גדאי

בכתובות רפי"ג שני דייני נזירות היו בירושלמים אדמון וחנן בן אבישלום. ובגמרא שם קה. אדמון בן גדאי, ונשאר לנו ממנו שבעה דינין במשנה שם ועל שלשה מהן אמר ר"נ רואה אני את דברי אדמון, ואחד מהלכותיו שגור בפי הכל "בשביל שאני זכר הפסדתי?"


אהבה

רב אדא בר אהבה ברכות כ. רב אחא בר אהבה עירובין צח., ר' אמי בר אהבה יבמות כט:.


אהבה בריה דרב בנימין בר חייא

נזכר סוף ר"ה לגרסת דק"ס וכן היה לפני היוחסין, וגרסא שלנו אבא בריה דר' בנימין ב"ח.


אהבה בריה דר' זירא

(ובירושלמי נקרא אחוו או אחוא - אחייא ובמדרשים נשתבש לשם אחא בריה דר"ז).

הוא קיבל תורה מאביו שהיה דר בקיסרין במקום אביו שהיו כולם תחת צל ר' אבהו, והיה שם "התנא" שונה ברייתות כעירובין צו:, ר"ה ל: שא"ל ר"ז לאהבה בריה פוק תני להו, ובר"ה כט. נדרים לב. תני אהבה ברי דר"ז, ובפסחים פ"ב ה"ד א"ר מנא אזלית לקיסרין ושמעת ר' אחווה בר זעירא אמר וכו', ובריש חלה נשתבש ושם א"ר מנא - ר' אחווה ור"ז וצ"ל בר זעירא.

ונזכר ברכות פ"ה ה"א ר' אחווא בר"ז, ושם ספ"א בעון קומי ר' אחווא בר"ז האיך אביך נוהג, ופסחים פ"א ה"א ב. ובעירובין פ"ו ה"ז ר' אחא בר"ז.

וב"ר פל"ט-יא א"ר אחווה בשם ר"ז צ"ל בר זעירא.

ופדר"כ פ' אחרי ר' ברכיה אחי דר"ז צ"ל ר' ברכיה ור' אחיה בריה דר"ז.

ובתנחומא נח-ה, אחרי-ה פדר"כ קג: בשם ר' אחא ר זעירא. וכן הוא בויק"ר פכ"ו-ד רב שלום בשם ר' אחא בריה דר"ז.

ולפעמים נשתבש מאהבה לר' אבא, כב"ר פפ"ד-ב ושם אהבה בריה דר"ז, והמאמר נשנה מד' תהלים פכח-ד ושם