עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/136

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


רב אדא בר נתן

ערך רב אחא בר רב.


רב אדא ברב עזא

אמר רב אסי קידושין פא:, וקרוב מאוד לומר כי הוא היה בא עם כל הנחותי בזמן אביי והוא הנזכר תמורה כא. אמר רבא בר' עזא בעון במערבא - א"ל אביי, והיה כתוב רב"א והוא ר"ת רב אדא, והיוחסין היה גרסתו שם רב אחא ברב עזא, וזה שהביא רב אחא בריה דרב עזא אמר רב אביי וצ"ל א"ל אביי.


אדא בר עתליה

ר' יעקב בנו גיטין פ"א ה"ב.


ר' אדא בר פפא

בב"ק פ. א"ר אחא ב"פ, משום ר' אבא ב"פ משום ר' אדא בר פפא.


רב אדא בריה דרבא

נזכר חולין נז: הקשה לרב אשי לגרסת עין יעקב, אבל צ"ל רב אחא בריה דרבא.


רב אדא בר שימי

בחולין סג. הקשה למר בר רב אידאי, וגרסת הילקוט זכריה רמז תקעח רב אידי בר שימי.


ר' אדא בר' שמעון

נזכר מגילה פ"א ה"ט אמר בשם ר' יוחנן, והמאמר הזה בברכות פ"ב סה"ג ושם ר' אידי בר"ש, ומה שמביא שם ר' אידי בשם ר' שמעון בשם ר' יוחנן - בשם ר' ייסה צ"ל ר' אידי ב"ר שמעון.


אדא בר תחליפא

בגיטין פ"ו ה"א א"ר חייא בר אבין אדא בר תחליפא בשם ר' הושעיא, וכן הוא מע"ש פ"ד ה"ז, ושם ט"ס במק"א שכתוב אבא ב"ת וצ"ל אדא ועיין ערך אבא בר תחליפא.


אדא ברבי

נזכר פאה פ"ו סה"א לגרסת הראב"ד מובא בעדיות פ"ד מ"נ ששאל לרשב"ל, וגרסא שלנו חד בר רבנן.


ר' אדא דחוטרא

ערך ר' אידי דחוטרא.


אדא דיילא

היה תלמידו ושמשו דרב יהודה בפומבדיתא והיה ארוך בדורו ומגיע לכתפו דרב יהודה כנדה כח. ואפשר שלכן קראוהו דיילא ע"ש שהיה ארוך מלשון דלה, וב"ק קיט. אורי ליה רב יהודה לאדא דיילא ופירש"י שמש הרגיל להיות שכיר לעושה סעודה לתקן תבשילין. ובשבת קמח. שרב יהודה שלחו לקרא לרבב"ח, ופרש"י דיילא ממונה, וברכות נג: שרב יהודה היה מברך במוצ"ש אדבי אדא דיילא.


ר' אדא דמן יפו

נזכר תענית ט: מפרש טעמא דר' יהודה, ובמגילה טז: אמר שעשרת בני המן ועשרת, צריך לומר בנשימה אחת וגרסת הרי"ף והרא"ש ר' אבא דמן יפו.

ומצינו ר' חייא בריה דר' אדא דיפו ב"ר פל"ח-יג, ומו"ק פ"ג ה"ז.


ר' אדא (או ר' אידא) דקיסרין

אמורא דא"י בדור ג', היה תלמידו דר' יוחנן כמו"ק כ: שתני קמיה, ובירושלמי ברכות ספ"ד ר"ה פ"ד ה"ד ושם סוף א"ה אמר בשם ר' יוחנן.


אדא הרפנאה

ר' אמי בריה עירובין נט:.


רב אדא מבי כלוחית

בביצה ה: הוא ורב שלמן מבי כלוחית תרוייהו אמרי וכו'.


רב אדא מסורא

נזכר נדה סז: לגרסת הב"ח שהקשה למר זוטרא, וגרסא שלנו סתם רב אדא.