עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/134

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


רב אדא בר אהבה ג)

הוא היה תלמידו דרב פפא כחולין קלג: שתירגם קמיה דר"פ, ובסנהדרין לו. אמר מימות רבי ועד רב אשי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד, אך בגיטין נט. הגרסא רב אחא בריה דרבא.


רב אדא בריה דרב אויא

נזכר ב"ק סב. שהקשה לרב אשי, אך גרסת הרי"ף ודק"ס רב אחא בר' אויא, וכן לא הביא היוחסין את רב אדא בריה דרב אויא יען שגרסתו היתה כגרסת הרי"ף.


אדא בר אוכמי

נזכר ביצה כו: שהיה גורס משניות ומשבש, ומה שמצינו תענית פ"א ה"ג ר' אבא בר איכומה שם צ"ל בר אבימי.


רב אדא בר אחא

נזכר זבחים כב. ומשמע שהיה בזמן אביי, ובכריתות יד. אמר ה' חטאות וכו', אבל מה שנזכר ברכות פ"א ה"ב ז: רב המנונא ורב אדא בר אחא בשם רב וכן פ"ט ה"ג ר' בא בר המנונא רב אדא בר אחא בשם רב, שם הוא רב אדא בר אהבה שנקרא בירושלמי בשם אחוה או אחא.


רב אדא בריה דרב איקא

נזכר גיטין פד. ועיין ערך רב אידי בריה דרב איקא.


אדא בר גרשון

נזכר תרומות פ"י ה"ו, ר' זעירה אדא בר גרשון ר' בוריי ר' לוי בר פלטא וכו', והמאמר הזה מובא חולין צח. בשם רב שמן בר אבא אמר רב אידי בר אידי בר גרשם אמר לוי בר פרטא וכו'.


אדא בר חבו

נזכר חולין עה: שהיה לו בן פקועה דנפל דובא עליה ובא לפני רב אשי, ומשמע שם שהיה צורבא מרבנן.


רב אדא בר חמא

אמר רב ששת ב"מ ל..


רב אדא בר חוניא

נזכר קה"ר פ"א-ב ומשמע שם שהיה אחרי פטירת ר"ז.


רב אדא ברב חיננא או חנינא

נזכר נדרים כב: בענין אגדה, ובמ"ד פ"ד-כ נזכר בשם רב אדא בר חנינא.


אדא בר בר חנא

בירושלמי ברכות פ"ה ה"ג אדא בב"ח גניבא בשם רב, וביבמות פט"ז ה"ו אדא בב"ח אייתי גיטא ונאבד ממנו, ונראה שבשניהם נפל טעות וצ"ל אבא והוא רבב"ח וכדמובא ב"מ יט. שאירכם ליה גט.


רב אדא בריה דרב יצחק או בר יצחק

נזכר יומא יז., ביצה יט:, גיטין כח. (מתרץ קושיית אביי, ור"פ מתקיף עליה), זבחים לח. (ומשמע שם שהיה בזמן רבא), זבחים קיא., מנחות ה..


רב אדא בר מניומי

היה תלמידו דרבינא כב"ק לא: שתרגם קמיה דרבינא, ובחולין ה. הקשה לרבינא, ושם מח: ההיא מחטא דאישתכח בסמפונה רבה דכבדא, הונא מר בריה דרב אידי הטריף ורב אדא בר מניומי הכשיר אתו ושאלו לרבינא ופסק כרב אדא ב"מ, והיה דיין בנהרדעא כמפורש סנהדרין יז:.


רב אדא בר מתנא או מתנה

בדבר האומרא הזה לא הרגישו כל כותבי דברי האמוראים ששנים היו, אחד תלמיד רב ונקרא תמיד "בר מתנה" והשני תלמיד רבא נקרא "בר מתנא" ואך מפני שגגת המעתיקים כתבו לפעמים מתנה במקום מתנא, או להיפוך, רב אדא בר מתנא באל"ף היה תלמידו הגדול של אביי ורבא, בעי מאביי שבת מח. צד., קידושין סד: הקשה לאביי ב"מ