עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/128

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


ערכם. ומה שמביא בסה"ד ממד' שמואל רפ"ז ר' בין בר נגרי, צ"ל שם ר' אייבו בר נגרי וכמבואר בערכו.


רבין סבא

היה תלמידו דרב פפא כב"ב קמו: שיתיב קמיה, ובקידושין נג: תרגמא רבין סבא קמיה דרב וצ"ל קמיה דר"פ כמו שמובא בדק"ס בפסחים עד: אות פ'. ומה שמצינו פסחים עד: רבין סבא טפליה בר גוזלא לרב, שם צ"ל רב ייבא סבא שהיה באמת תלמידו דרב כמבואר בערכו.


אבין צפוראה

בשבת כט: יסופר שגרר ספסל (בשבת) בעליתא דשישא לעילא מר' יצחק בן אלעזר.

ומה שכתב ביוחסין "בפ' ג' דהוריות בזמן ר"ל" ותמה ע"ז בסה"ד, נפל אך טעות קטן ביוחסין והמה שייכים לערך אבין רמאה הסמוך לו וז"ב.


אבין רמאה

ערך אבא יודן רמאה.


אבא תורן

בשבת קכב: שמואל איקלע לבי רבין תורן ופרש"י שם מקום, וקרוב לומר שהיה רם הקומה וקראוהו ע"ש תורן וכבכורות מה:.


אבינא

ר' אבא בר אבינא שבת ס:, ר' אלעזר בר אבינא ברכות ד:, ר' יעקב בר אבינא שבועות פ"ו ה"ג, שילא בר אבינא ע"ז כב:, רב תחליפא בר אבינא חולין ס:.


ר' אבינא (או אבונא ובבבלי לפעמים רבינא)

הוא היה בבבל תלמידו דר"ה כמפורש גיטין סו., וכן קיבל מרב ירמיה בר אבא כשבת קלז: ר' אבינא א"ר ירמיה בר אבא אמר רב, וכן מה שמצינו פאה פ"ג ה"ז, נדרים פ"ד ה"א, ר' אבינא א"ר ירמיה, ובנדרים פ"א ה"א א"ר אבינא, ר' ירמיה בעי אהן יוסטא וכו', הוא רב ירמיה בר אבא, ובשבת פ"א הס"ד אר"ז בר אבונה בשם רב ירמיה, צ"ל אר"ז בשם ר' אבינא בשם רב ירמיה (בר אבא) כידוע שר"י בר אבא נקרא בירושלמי כמה פעמים בשם סתם ר' ירמיה, וכן הוא ב"מ ר"פו רב בינה ר' ירמיה בשם רב, וכן היה בידו קבלות שאמר בשם רב ככתובות פ"יג ה"ד, סנהדרין פ"ג ה"ז.

וכן קיבל מרב חסדא כפסחים נט. רבינא אמר רב חסדא, וכתובות כד: מחלוקת רב חסדא ור' אבינא.

וכן מצינו בכתובות נג. ר' אבינא בעי מרב ששת, ובכורות טו. בעי רבינא מרב ששת, (וזה יען שרבינא ור' אבינא אחד הוא, וכן כתב הרשב"ם ב"ב עד. שרבינא הוא כמו ר' אבינא).

וכן מצינו חולין נו: ר' אבינא אמר גניבא אמר רב, ושם מד. גרס רבינא אמר גניבא.

והיה גדול כ"כ עד שהורה הוראות לבני פקתא דערבות (והיא עיר בסביבות סורא כמו"ק טו. שרב הורה להם), ואח"כ הלך לא"י והיה שם מגדולי הדור.

עם ר' אימי כשביעית פ"ד ה"ב, עם ר' זעירא ור' יעקב בר אחא ישב ביחד כפסחים פ"ה ה"ה, יומא פ"א ה"א ד:, וכן מצינו שר"ז שאלו בכתובות פ"ט סה"ה.

ובגיטין סו. ובירושלמי שם פ"ו ה"ה יסופר שגניבא יצא למקטלא כי הוה נפיק אמר הבו ד' מאה זוזי לר' אבינא מחמרא דנהר פינא אר"ז דרא ר' אבינא לסלתיה ואזל לגביה דרב הונא רביה, (פירש שילך לבבל ולפי שיטת ר"ה יגבה הירושה) ולא לפלא מה שגניבא נתן לו הירושה יען כי הוא כמעט האחד שהיה תלמידו לאמר בשמו, (ובספר חקרי לב ח"א צד 2 שגג בזה וחשב שהוא רבינא חברו דרב אשי).

האומרים בשמו מצינו את ר' אילא כירושלמי רפ"ג דיבמות, ר' יונה ור' יוסי