עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/124

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


הכל קרוביו באינון דהוון גביה, אנן לא הוינן גביה (להן לא הספידו במועד), והניח אחריו בן גדול בתורה הנודע בשם ר' יוסי בר' בון תלמידו דר' מנא כמבואר בערכו.


ר' אבין אביו דר' אבין הלוי

בתנחומא הישן תזריע א"ר אבין אביו בשם ר' אבא בר כהנא אין הקב"ה מודד בבת אחת וכו', ובתנחומא בובר גרס ר' אבין הלוי, ומביא שם מכ"י רומי ורח"ם שצ"ל ר' אבין אבין של ר' אבין הלוי.


ר' אבין איש נחום

נזכר ילקוט בא רמז קצא ר' ברכיה בשם ר' אבין איש נחום, ויקחו להם איש זה הקב"ה, ובפס"דכ נה: גרס ר' ברכיה בשם ר' אבהו דרש נחום בשם ר' סימאי, והגרסא הנכונה צ"ל כדמובא המאמר בפסקתא רבתי פ' החודש-כד, דרש נחום בר' סימאי.


רבין בר אבא

נזכר חולין פו. והאמר רבין בר אבא ואמרי לה ר' אבין בר שבא, ובדק"ס ר' אבין בר שבא ואמרי לה ר' אבין בר רב שבא.


ר' אבין בר אבין

בב"ר פ"נח-ב אמרו יום שמת ר' אבין נולד ר' אבין בריה ועיין ערך רבין שארכתי בזה.


ר' אבין (רבין) בר רב אדא

הוא ואחיו רבא היו תלמידי דרב יהודה כביצה לג: שאמרו כי הוינן בי רב יהודה הוה מפשח ויהיב לן, ובתענית כד:, כתובות מ: אמרו שניהם משמיה דרב יהודה, וביומא נג: אמרו משמיה דרב וצ"ל משמיה דרב יהודה כגרסת דק"ס, ובקידושין ע: ר' אבין בר רב אדא אמר רב, וגרסת הילקוט תהלים פרשה קכב אמר רבא אמר רב אדא אמר רב.

וכן מצינו ברכות ו., פסחים ח: א"ר אבין בר רב אדא א"ר יצחק, וכן צ"ל בפסחים לד. ושם איתא בטעות ר' אבין בר רב אחא. וכן מצינו עירובין ח. יא. צט:, ב"מ קטז: שאמר בשם ר' יצחק, וכן צ"ל בקידושין כה. כבנדה סו:.

ובנדה כז. א"ר אבין בר רב אדא אמר רב מנחם איש כפר שערים, וביומא ג. אמר לרבא (וצ"ל לרבה) אמרי תלמידך, רב עמרם וכל גדולי הדור וכו'.

ומכל זה אנו רואין שהיה תלמידו דרב יהודה וחבר לרבה.


ר' אבין בר רב אחא

ערך ר' אבין בר רב אדא.


ר' אבין בר ר' אלעזר

נזכר בירושלמי סנהדרין פ"ב ה"ד שאמר בענין שאול גדר לפנים מגדר היה, אך הוא ט"ס וצ"ל כדמובא המאמר במ"ר ספ"ד ר' אבין בשם ר' אלעזר.


ר' אבין בר ביסנא

נזכר יבמות פ"א סה"א אמר בשם ר' יונתן דבית גוברין, ושם פ"ו ה"ב אמר בשם ר' אבא בר ממל.


ר' אבא בר בנימין

בויק"ר פ"י-ה ר' אחא ור' אבין בר בנימין בשם ר' אבא, גדול כחה של תשובה שמבטלת גזירה ומבטל שבועה, והמאמר נשנה בש"השר פ"ח-ו ובפ"דרכ קסג. ושם ר' אחא בר אבין בר בנימין וצ"ל כבויק"ר, ובמ' משלי פ"טו-יז א"ר חייא בר אבא א"ר אבין בר בנימין בשם ר' יוסי בן זמרא.


אבין בר הונא

בשבת סו: קלט: אמר אבין ב"ה אמר רב חמא בר גוריא כמה דרשות, ובזבחים סב: אביי בר הונא, וגרסת שיטה מקובצת ודק"ס אבין בר הונא.