עמוד:סדר היום דפוס ראשון.pdf/3

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה עבר הגהה


בהיות כי תכלית האדם וביאתו לעולם הזה היא לעשות רצון יוצרו וללכת בדרכיו ולהמציא נתת רוח לפניו מתור מעשיו הטובים ופעולותיו המתוקנים והכל יאמרו עליו אשרי שזה ילד אשרי שזה גדל, והוא יתברך ויתעלה משתבח ומתפאר בה כמו שכתוב (ישעיה מט, ג): "עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר".

על כן צריך כל אדם השלם בדעותיו להקריבו בעניניו, ולשקול כל מעשיו במאזני צדק, ולא יעשה דבר שלא מן הראוי וכן בצדק כל אמרי פיו ויכלכל דבריו במשפט ולא יצא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן וירחיק עצמו מן הכיעור ומן הדומה לה מן הגזל ומן הגניבה מן התאוה ומן החמדה ויהיה לעולם נעלב ולא עולב שמח וטוב לב מן הבא בידך טוב עין מסתפק במותר לו אריב אוהב את הבריות שפל רוח ומרוצה נבזה בעיניו ומכבד את הכל אוהב את התוכחות ומקבל את המוסר מקרב את הכל ומתרחק מן הכל ולהשוות את ה' לנגדו תמיד זהיר בנפלאותיו ומכוין בברכותיו, ישר במדותיו וחכם בדעותיו מואס המתנות ומתרחק מן המאכלות, מוותר ממונו, ואוכל לשובע נפשו, מצמצם עצמו בפת חריבה, ובולם את פיו בשעת מריבה, חונן דלים ומרחם על אביונים, ומפקח על עסקי אלמנות ויתומים, מכבד את התורה ואת לומדיה, ומקרב נחת רוח לעושיה, חס על ממונו וזהיר בהוצאותיו וכל שכן בהוצאת ימיו.

וזה כל האדם שצריך כל ירא אלהים לראות כיצד ימיו יוצאים מתחת ידו שלא יצאו בהבל ובבהלה, כי עתיד הוא לתת דין וחשבון לפני מי שבראו על ההנאת ימיו כיצד חלק אותם, כיצד התנהג בם. כי אפילו על שיחה בטלה שבין אדם לאשתו שדרך בני אדם לדבר ולהרבות, עתיד ליתן דין וחשבון, כל שכן על שאר הענינים אשר הוא מוזהר בהם שצריך להתרחק מהם, ואם על הדבור כך כל שכן על מעשים רעים ומקולקלים ועל כן צריך כל אדם להשתדל על הימים ועל הלילות על העתות ועל השעות, שלא לאבר אפילו אחד מהם בהבלי העולם וחמדותיו, ומעת אשר קם בבקר ממטתו עד שכבו בערב על מטתו יראה ויבין כיצר הוצאת זמנו שיהיה הכל בחפצי שמים וחפציו עצמם יהיו כחפצי שמים נקיים וטהורים.

ועל זה ראיתי אני משה בן יהורה ממשפחת המכירי לתקן ספר זה וקראתיו סדר היום מפני שדברתי בו על הסדר שיעשה האדם בימיו ובלילותיו בשבתות ובמועדים סדר כל השנה בשבתו בבית ובלכתו בדרך בשכבו ובקומו. ומובטח אני בנוהג סדר זה ולא ימוש ממנו, שיהיה אהוב לשמים ולבריות ויהיה מוצלח בכל מעשיו ומושכל בכל דרכיו ויאריך ימים על האדמה ויראה בנים ובני בנים וחפצי שמים בידיו יוצלחו. והוא דרך ישר לבני ארם אמצעים ובינונים והמוסיף יוסיפו לו חיים ושלום מן השמים. והחכם ישמע ויוסיף לקח כל אחד ואחד כפי מעלתו ומדרגתו כן סדר חכמתו והנהגתו והכל לפי מה שהוא אדם והכל לפי הכוונה אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד