עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף כ עמוד ב[עריכה]

א ד מיי' פ"ה מהלכות שבת הלכה ה , סמג שם טור או"ח סימן רסד:

ב ה מיי' שם הלכה ח , סמג שם טור שו"ע שם סעיף ג:

ג ו מיי' שם הלכה ה , טוש"ע שם סעיף א:

ד ז מיי' שם הלכה ח , טוש"ע שם סעיף ז:

דף כא עמוד א[עריכה]

ה א מיי' פ"ג מהלכות שבת הלכה יט , סמג לאוין סה טור שו"ע או"ח סימן רנה סעיף א:

ו ב מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ה , סמג שם טור שו"ע או"ח סימן רסד סעיף א ג:

ז ג מיי' שם הלכה ט טור שו"ע שם סעיף ד:

ח ד מיי' שם הלכה ו , טוש"ע שם סעיף ב:

ט ה מיי' שם הלכה ט , טוש"ע שם סעיף ה:

י ו מיי' פ"ג מהלכות תמידין ומוספין הלכה טו:

יא ז ח מיי' פ"ח מהלכות כלי המקדש הלכה ו:

דף כא עמוד ב[עריכה]

יב א מיי' פ"ד מהלכות חנוכה הלכה ו , סמג לאוין ס ועשין ה , טוש"ע או"ח סימן תרעג סעיף א:

יג ב מיי' שם הלכה ה , טוש"ע שם סעיף ב:

יד ג מיי' שם הלכה ו , טוש"ע שם סעיף א:

טו ד מיי' שם הלכה ה , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן תרעב סעיף א:

טז ה מיי' שם טור שו"ע שם סעיף ב:

יז ו ז מיי' שם הלכה א , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן תרעא סעיף ב:

יח ח ט מיי' שם הלכה ז ח טור שו"ע שם סעיף ה:

יט י מיי' פ"ג מהלכות חנוכה הלכה א ב , סמג שם טור שו"ע או"ח סימן תרע סעיף א:

כ כ ל מיי' פי"ד מהל' נזקי ממון הלכה יג , טוש"ע חו"מ סימן תיח סעיף יב:

כא מ טוש"ע או"ח סי' תרעא סעיף ו:

דף כב עמוד א[עריכה]

כב א מיי' פ"ד מהל' חנוכה הל' ז , סמג עשין ה , טוש"ע א"ח סי' תרעא סעיף ו:

כג ב ג מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ז:

כד ד מיי' שם הל' ו , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' תרעג סעיף א:

כה ה מיי' פ"ו מהל' סוכה הל' טז , סמג עשין מג , טוש"ע א"ח סימן תרלח סעיף ב:

כו ו טוש"ע א"ח סימן תרעז סעיף ד:

כז ז מיי' פ"ד מהלכות חנוכה הלכ' ט , סמג עשין ה , טוש"ע א"ח סי' תרעד סעיף א:

כח ח מיי' פ"א מהל' ציצית הל' יג , סמג עשין כו , טוש"ע א"ח סי' טו סעיף א:

כט ט מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ה , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שלז סעיף א:

דף כב עמוד ב[עריכה]

ל א ב מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכ' יט:

לא ג מיי' פ"ג מהל' תמידין הלכה יד:

לב ד ה מיי' פ"ד מהל' חנוכה הל' ט , סמג עשין ה , טוש"ע א"ח סי' תרעה סעיף א:

דף כג עמוד א[עריכה]

לג א ב מיי' פ"ד מהל' חנוכה הל' ט , סמג עשין ה , טוש"ע א"ח סי' תרעה סעיף א:

לד ג ד מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ג:

לה ה ו ז מיי' פ"ד שם הל' יא , סמג שם , טוש"ע א"ח סימן רסג סעיף ז וסימן תרעז סעיף א:

לו ח מיי' פ"ה מהל' שבת הל' יא , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' רסד סעיף ו וסימן תרעג סעיף ח:

לז ט מיי' פ"א מהל' תפילין הלכ' ד , סמג עשין כה , טוש"ע א"ח סי' לב סעיף ג:

לח י מיי' פ"ג מהל' חנוכה הל' ד , סמג עשין ה , טוש"ע א"ח סי' תרעו סעי' א ב ג:

לט כ מיי' פי"א מהל' ברכות הל' ג , סמג עשין כו:

מ ל מיי' פ"ג מהלכות חנוכה הל' ה וע"ש במ"מ:

מא מ נ מיי' פ"ד מהל' חנוכה הל' י , סמג עשין ה , טוש"ע א"ח סי' תרעא סעיף א:

מב ס מיי' פ"ב מהל' מתנות עניים הלכה יב:

דף כג עמוד ב[עריכה]

מג א מיי' פ"ד מהל' חנוכה הל' ד , סמג עשין ה , טוש"ע א"ח סי' תרעא סעיף ג:

מד ב מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ד:

מה ג ד מיי' פ"ד מהל' חנוכה הל' יד , טוש"ע א"ח סי' רסג סעי' ג וסי' רצו סעיף ה וסי' תרעח:

מו ה מיי' פ"ה מהל' שבת הל' א' , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' רסג סעיף א ב:

מז ו [מיי' פ"ד מהל' חנוכה הל' ה] , טוש"ע א"ח שם סעיף ד:

מח ז מיי' פי"א מהל' תרומות הלכה א:

דף כד עמוד א[עריכה]

מט א מיי' פ"ב (מהל' תפלה הל' יג ופ"ב) מהלכות ברכות הלכה ו , סמג עשין כז , טוש"ע א"ח סי' תרפב סעיף א:

נ ב מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה ה , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' תכד:

נא ג מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה י , סמג עשין יט , טוש"ע א"ח סי' תכב סעי' א וסימן תצ סעיף ב:

נב ד מיי' שם הל' יד טור וש"ע א"ח סי' תקסה סעיף א ג:

נג ה שם סעיף ב:

נד ו מיי' שם הל' יג , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' תרפב סעיף ב:

דף כד עמוד ב[עריכה]

נה א מיי' פי"ב מהל' תפלה הל' טו , טוש"ע א"ח סי' רפד ס"ב וסי' תכה סעיף ג:

נו ב מיי' פ"ב מהל' תפלה הל' ז , טוש"ע א"ח סי' תרכג סעיף ג:

נז ג מיי' פ"ט מהלכות תפלה הל' יב , סמג עשין יט , טוש"ע א"ח סי' רסח ס"ב וסי' תריט סעיף ג:

נח ד מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה י , סמג לאוין סה טור וש"ע א"ח סי' רסד סעיף ג:

נט ה מיי' שם הל' יא , טוש"ע שם סעיף ו:

ס ו מיי' פ"ג מהל' י"ט הל' ח:

דף כה עמוד א[עריכה]

סא א ב מיי' פ"ב מהל' תרומות הי"ד ופ"א ה"א , טוש"ע י"ד סימן שלא סי"ט בהג"ה:

דף כה עמוד ב[עריכה]

סב א מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה א' , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' רסג סעיף ב:

סג ב מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ב' , סמג עשין ל , טוש"ע א"ח סי' רס סעיף א:

סד ג מיי' פ"ג מהלכו' ציצית הלכה ז , סמג עשין כז , טוש"ע א"ח סי' יח סעיף ב:

סה ד מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה י , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' רסד סעיף ג:

דף כו עמוד א[עריכה]

סו א מיי' פ"ו מהלכות מעשר הל' ב , טוש"ע י"ד סי' שלא סעיף קטז:

סז ב מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה י:

סח ג ד מיי' שם הלכה יא ופכ"ב מהלכות כלים הלכ' א , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' רסד סעיף ו:

דף כו עמוד ב[עריכה]

סט א מיי' פי"ב מהל' טומאת צרעת הל' י ופכ"ב מהל' כלים הל' יב:

ע ב מיי' פי"ג שם הל' א , סמג עשין רלח:

דף כז עמוד א[עריכה]

עא א מיי' פכ"ב מהל' כלים הל' א ופכ"ג הלכה ב:

עב ב מיי' פ"א מהל' כלים הלכה יא:

עג ג מיי' פ"י מהלכות כלאים הלכה א , סמג לאוין רפג , טוש"ע י"ד סימן רצח סעיף א:

דף כז עמוד ב[עריכה]

עד א מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה א , סמג עשין כו , טוש"ע א"ח סי' ט סעיף א:

עה ב מיי' שם הלכה ה , טוש"ע שם סע"ב:

עו ג מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ג:

עז ד ה מיי' שם הל' ז , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' יז סעיף א וסי' יח סעיף א:

עח ו מיי' פ"ה מהלכות סוכה הלכה ד , סמג עשין מג , טוש"ע א"ח סי' תרכט סעיף ד:

עט ז מיי' פי"ג מהל' טומאת צרעת ה"ח:

פ ח מיי' פ"ה מהל' שבת הל' ה , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סימן רסד סעיף א:

פא ט מיי' פ"ה מהל' טומאת מת הל' יב:

דף כח עמוד א[עריכה]

פב א ב ג מיי' פ"ה מהלכות טומאת מת הלכה יב:

פג ד מיי' פ"ו מהלכות טומאת צרעת הל"ו:

פד ה מיי' שם פי"ב הלכה יב:

דף כח עמוד ב[עריכה]

פה א מיי' פ"א מהלכות תפילין הלכה י ופ"י מהלכות ס"ת הלכה א , סמג עשין כב כה , טוש"ע או"ח סימן לב סעיף יב טור שו"ע יו"ד סימן רעא סעיף א:

פו ב מיי' פ"ג מהלכות תפילין הלכה טו , סמג עשין כב טור שו"ע או"ח סי' לב סעיף לז:

פז ג מיי' שם הלכה א , טוש"ע שם סעיף מב:

פח ד מיי' שם הלכ' ד , טוש"ע שם סעיף לט:

פט ה מיי' שם , טוש"ע שם סעיף מד:

צ ו מיי' שם הל' ט טור שו"ע שם סעיף מט:

צא ז ח מיי' שם הלכה יד טו , סמג שם טור שו"ע או"ח סימן לג סעיף ג:

צב ט מיי' פ"א מהל' מאכלות אסורות הלכה יב טור שו"ע יו"ד סימן פ סעיף ד:

צג י טוש"ע או"ח סימן רסד סעיף ט:

צד כ מיי' פ"ה מהלכות שבת הלכה ה , סמג לאוין סה טור שו"ע שם סעיף ח:

דף כט עמוד א[עריכה]

צה א מיי' פכ"ב מהל' כלים הלכה א:

צו ב מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה יב , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' תקא סעיף ו:

צז ג מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ז:

צח ד שם סעיף ו בהג"ה:

צט ה מיי' שם הלכה יא , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' תקז סעיף ב:

דף כט עמוד ב[עריכה]

ק א מיי' פכ"ב מהל' כלים הלכה כב:

קא ב מיי' פ"ה מהל' שבת הל' יב , טוש"ע א"ח סי' רסה סעיף א:

קב ג מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ב:

קג ד מיי' שם , טוש"ע שם סעיף א:

קד ה מיי' פ"י מהל' כלאים הל' טז , סמג לאוין רפג , טוש"ע י"ד סי' שא סעיף ו:

קה ו מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ה , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שלז סעיף א:

קו ז ח מיי' פ"א שם הלכה ז ופי"ב הלכה ב , סמג שם , טוש"ע א"ח סימן רעח:

דף ל עמוד א[עריכה]

קז א ב מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה ב , טוש"ע א"ח סימן רעח:

דף ל עמוד ב[עריכה]

קח א מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה יח , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סימן שכד סעיף ז:

קט ב מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה כא , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שיא סעיף א:

קי ג מיי' פ"ח מהלכות לולב הלכה טו:

קיא ד מיי' פ"ז מהל' יסודי התורה הלכה ד [ברא"ש פ"ה דברכות סימן ב]:

קיב ה מיי' פ"ב מהל' דעות הלכה ג:

דף לא עמוד א[עריכה]

קיג א טור וש"ע א"ח סי' קנו:

קיד ב מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה ח טור וש"ע א"ח סימן קנה סעיף א:

דף לא עמוד ב[עריכה]

קטו א מיי' פ"א מהל' שבת הל' ז ופי"ב הל' ב , סמג לאוין סה טור א"ח סימן רסח:

קטז ב מיי' פ"י מהל' שבת הלכה טו:

קיז ג מיי' פ"ה מהל' שבת הל' ג , טוש"ע א"ח סי' רסג סעיף ג:

דף לב עמוד א[עריכה]

קיח א מיי' פי"ב מהל' רוצח ושמירת נפש הל' ו , סמג עשין עט ש"ע י"ד סי' קיו סעיף ה בהג"ה:

קיט ב מיי' פ"א מהל' תשובה הל' א , סמג עשין יג , טוש"ע קטז סי' שלח סעיף א:

דף לב עמוד ב[עריכה]

קכ א מיי' פ"ג מהל' ציצית הל' יב , סמג עשין כז טור א"ח סימן כד:

דף לג עמוד ב[עריכה]

קכא א מיי' פ"ז מהל' דעות הלכה ה:

דף לד עמוד א[עריכה]

קכב א מיי' פ"ה מהל' שבת הל' ג , סמג עשין יא , טוש"ע א"ח סי' רס סעיף ב:

קכג ב מיי' פ"ד מהל' שבת הל' ד ופ"ה הלכ' ג ופכ"ג הלכה טו , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' רסא סעיף א:

קכד ג טוש"ע א"ח סי' רס סעיף ב:

קכה ד מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה כא , סמג עשין דרבנן א , טוש"ע א"ח סימן רסא סעיף א וסי' שצג סעיף ב וסי' תטו סעיף ב:

קכו ה מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה יג , טוש"ע א"ח סימן שצג סעיף ג:

קכז ו מיי' פ"ד מהל' שבת הלכה ג , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' רנז סעיף א:

קכח ז טוש"ע א"ח סי' שיח סעיף ד:

דף לד עמוד ב[עריכה]

קכט א מיי' פ"ד מהל' שבת הלכה ב , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סימן רנז סעיף א:

קל ב מיי' פ"ב מהל' מחוסרי כפרה הל' יב יג יד:

קלא ג ד מיי' פ"ה מהל' שבת הל' ד , סמג עשין לב , טוש"ע א"ח סימן רסא סעיף ב:

דף לה עמוד א[עריכה]

קלב א מיי' פכ"ה מהל' שבת הל' ו [וע"ש במ"מ] , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סימן שח סעיף ב:

קלג ב מיי' פ"ג מהל' כלים הלכה ב:

דף לה עמוד ב[עריכה]

קלד א ב מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ד ופ"ז מהל' תרומות הל' ב , טוש"ע א"ח סי' רלה סעיף א:

קלה ג מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ד:

קלו ד טוש"ע א"ח סי' רסא סעיף ג:

קלז ה מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה יח יט , סמג עשין ל , טוש"ע א"ח סימן רנו:

דף לו עמוד א[עריכה]

קלח א מיי' פכ"ה מהל' שבת הל' ג , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שח סעיף ג ד: