עין משפט ונר מצוה/שבועות/פרק ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף יט עמוד ב[עריכה]

א ה מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה כב , סמג לאוין רמא , טור ושו"ע יו"ד סי' רלז סעיף יא:

ב ו מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה כב:

דף כ עמוד א[עריכה]

ג א טור ושו"ע יו"ד סי' רלז סעיף יב:

ד ב מיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה ח , ומיי' פ"ג מהל' נדרים הלכה א , סמג לאוין רמא , טור ושו"ע יו"ד סי' רלט סעיף ט:

ה ג מיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רלז סעיף ד:

ו ד מיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה ז , סמג לאוין רמא , טור ושו"ע יו"ד סי' רד סעיף א:

ז ה ו מיי' פ"ג מהל' נדרים הלכה ה , סמג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רד סעיף א:

דף כ עמוד ב[עריכה]

ח א מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה ג , ועיין בכסף משנה:

ט ב מיי' פ"א מהל' נדרים הלכה ה:

י ג מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה ג , ועיין בכסף משנה:

יא ד מיי' פכ"ט מהל' שבת , עיין במגיד משנה הל' א , ומיי' פ"יב מהל' עכו"ם הלכה ג , סמג עשין כט , טור ושו"ע או"ח סי' רעא סעיף יב:

יב ה מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה ג:

יג ו מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה ז:

דף כא עמוד א[עריכה]

יד א מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה ד , סמג לאוין רמא , טור ושו"ע יו"ד סי' רלו סעיף ד:

טו ב מיי' פ"יח מהל' סנהדרין הלכה א , סמג לאוין רמא , [ וברב אלפס סוף פרק ד' דמכילתין דף שג. ]:

טז ג ד מיי' פ"יח מהל' סנהדרין הלכה ב:

יז ה מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה כא:

דף כא עמוד ב[עריכה]

יח א מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ה:

יט ב מיי' פ"ב מהל' מאכלות אסורות הלכה כא , סמג לאוין קלב , טור ושו"ע יו"ד סי' ק סעיף א:

כ ג מיי' פ"א מהל' מעילה הלכה א:

דף כב עמוד א[עריכה]

כא א ב מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה א והלכה ב , סמג לאוין רמא , טור ושו"ע יו"ד סי' רלח סעיף א:

כב ג מיי' פ"א מהל' נדרים הלכה ה , סמג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רטז סעיף י:

כג ד מיי' פ"א מהל' נדרים הלכה ו , סמג לאוין רמב:

כד ה מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה ח:

כה ו מיי' פ"א מהל' נדרים הלכה ו , סמג לאוין רמב , ועין בהשגות ובכסף משנה:

כו ז מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה ח , סמג לאוין רמא:

כז ח ט מיי' פ"ד מהל' מעילה הלכה ט:

דף כב עמוד ב[עריכה]

כח א ב ג מיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה ח והלכה ט , סמג לאוין רמא , טור ושו"ע יו"ד סי' רלח סעיף ט:

כט ד מיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה ח:

ל ה מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה ג , סמג לאוין רמא:

לא ו מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה ו:

לב ז מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה ה:

לג ח מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה ז:

לד ט מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה ה:

לה י מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה ח:

לו כ מיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה ה , סמג לאוין רמא , טור ושו"ע יו"ד סי' רלח סעיף ג:

לז ל מיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה ה:

לח מ טור ושו"ע יו"ד סי' רלח סעיף ז:

לט נ מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה ג , סמג לאוין רמא , טור ושו"ע יו"ד סי' רלח סעיף ב:

דף כג עמוד א[עריכה]

מ א מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה ב , סמג לאוין ס:

דף כג עמוד ב[עריכה]

מא א מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה ח , סמג לאוין רמא:

מב ב מיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה י , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רלח סעיף ו:

מג ג מיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה ז , טור ושו"ע יו"ד סי' רלח סעיף ד:

דף כד עמוד ב[עריכה]

מד א מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה יא , סמג לאוין רמא , טור ושו"ע יו"ד סי' רלח סעיף ו:

מה ב מיי' פ"ו מהל' שגגות הלכה ד , סמג עשין ריג:

דף כה עמוד א[עריכה]

מו א מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה ב , סמג לאוין רלח רלט , טור ושו"ע יו"ד סי' רלו סעיף א:

מז ב מיי' פ"ג מהל' נדרים הלכה א , סמג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רטו סעיף א:

מח ג מיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה טז , סמג שם וסי' רלח , טור ושו"ע יו"ד סי' רלט סעיף ד:

מט ד מיי' פ"ג מהל' נדרים הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רלט סעיף ג:

נ ה מיי' פ"ג מהל' נדרים הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' ריג סעיף א:

נא ו מיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה טז:

נב ז מיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה כ , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רלו סעיף ד:

נג ח מיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רלו סעיף א:

דף כה עמוד ב[עריכה]

נד א מיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה יד והלכה טו , סמג לאוין רלח , טור ושו"ע יו"ד סי' רלו סעיף ה:

נה ב מיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה טז , טור ושו"ע יו"ד סי' רלו סעיף ב:

נו ג מיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה יט:

נז ד מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה ד , ועי' בהשגות ובכסף משנה , סמג לאוין רלח , טור ושו"ע יו"ד סי' רלו סעיף ד:

נח ה מיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה כב:

נט ו מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה יח:

ס ז מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה יט ולחיוב כרב:

סא ח ט מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה יד:

דף כו עמוד א[עריכה]

סב א מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה ב , סמג לאוין רמא , טור ושו"ע יו"ד סי' רלו סעיף א:

סג ב מיי' פ"ג מהל' שבועות הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רלב סעיף יב , וטור ושו"ע יו"ד סי' רלט סעיף א:

סד ג מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה יב , סמג שם:

סה ד ה מיי' פ"ג מהל' שבועות הלכה ח והלכה ט:

סו ו מיי' פ"ג מהל' שבועות הלכה י:

דף כו עמוד ב[עריכה]

סז א מיי' פ"ג מהל' שבועות הלכה ז:

סח ב מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ב:

סט ג מיי' פ"ג מהל' שבועות הלכה יא:

ע ד ה מיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה י , ומיי' פ"ב מהל' נדרים הלכה ב , סמג לאוין רמא , טור ושו"ע יו"ד סי' רי סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' רלט סעיף א:

עא ו מיי' פ"יד מהל' מעשה קרבנות הלכה יב:

דף כז עמוד א[עריכה]

עב א מיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה יד והלכה טו , סמג לאוין רלח ולאו רמא , טור ושו"ע יו"ד סי' רלו סעיף ה:

עג ב מיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה טז , טור ושו"ע יו"ד סי' רלו סעיף ב:

עד ג טור ושו"ע יו"ד סי' רלו סעיף ב בהג"ה:

עה ד מיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה טז , טור ושו"ע יו"ד סי' רלו סעיף ב:

עו ה מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה א , ומיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה ב , סמג לאוין ריט , טור ושו"ע יו"ד סי' רמא סעיף א:

דף כז עמוד ב[עריכה]

עז א מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה י , ומיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה יז , ומיי' פ"ג מהל' נדרים הלכה ב , סמג לאוין רמא , טור ושו"ע יו"ד סי' רלט סעיף יג , וטור ושו"ע יו"ד סי' רלח סעיף יא וסעיף כא:

עח ב מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה ג:

עט נ מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה ז:

פ ד מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה ט והלכה י , סמג לאוין רמא , טור ושו"ע יו"ד סי' רלח סעיף י:

פא ה מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה ט , טור ושו"ע יו"ד סי' רלח סעיף יד וסעיף טו:

פב ו מיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה יז , סמג לאוין רמא , טור ושו"ע יו"ד סי' רלח סעיף כא , וטור ושו"ע יו"ד סי' רלט סעיף יג:

פג ז מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה י:

דף כח עמוד א[עריכה]

פד א ב מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה י:

פה ג מיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה יח:

פו ד מיי' פ"יז מהל' סנהדרין הלכה ו:

פז ה מיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה יח:

פח ו מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה טז וגירסתו חייב ועיין בכסף משנה , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רלט סעיף טז:

פט ז מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה יז וגירסתו פטור ועיין בכסף משנה , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רלט סעיף טז:

צ ח מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה יז:

דף כח עמוד ב[עריכה]

צא א ב מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה טז והלכה יז ולחיוב כר"י:

צב ג מיי' פ"טז מהל' סנהדרין הלכה ד:

צג ד מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה יט , סמג לאוין רמא , טור ושו"ע יו"ד סי' רלט סעיף יז:

צד ה מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה יט , סמג לאוין רמא , טור ושו"ע יו"ד סי' רלט סעיף יז:

צה ו עיי' בכסף משנה שם הלכה יח:

צו ז ח מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה יט ולחיוב כר"י:

צז ט מיי' פ"ד מהל' נדרים הלכה א והלכה ג , סמג לאוין רמג , טור ושו"ע יו"ד סי' רלב סעיף א:

צח י טור ושו"ע יו"ד סי' רלב סעיף ו:

צט כ מיי' פ"ג מהל' שבועות הלכה ו , סמג לאוין רמא , טור ושו"ע יו"ד סי' רלט סעיף א:

ק ל טור ושו"ע יו"ד סי' רלח סעיף כב:

קא מ מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה יב , סמג לאוין רמא , טור ושו"ע יו"ד סי' רלח סעיף יב:

קב נ מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה יג , טור ושו"ע יו"ד סי' רלח סעיף יג:

קג ס מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה יד:

דף כט עמוד א[עריכה]

קד א מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה טו , סמג לאוין רמא:

קה ב מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה ד , סמג לאוין רלח ולאו רמא , טור ושו"ע יו"ד סי' רלו סעיף ד:

קו ג מיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה כא , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רלו סעיף ה:

קז ד מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה ו , ומיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה יד והלכה טו , סמג שם:

קח ה מיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה יד והלכה טו , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רלח סעיף טז:

קט ו מיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה יג:

קי ז מיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה כב , סמג שם , (טור ושו"ע יו"ד סי' רלו סעיף ד):

קיא ח מיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה טז , ומיי' פ"יא מהל' שבועות הלכה יח , סמג עשין קכג , טור ושו"ע חו"מ סי' פז סעיף כ:

קיב ט מיי' פ"ב מהל' עבודת כוכבים הלכה ד , ומיי' פ"ל מהל' שבת הלכה טו:

קיג י מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה יב:

דף כט עמוד ב[עריכה]

קיד א מיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה יג , סמג לאוין רמא , טור ושו"ע יו"ד סי' רלח סעיף טז:

קטו ב מיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רלז סעיף ב:

קטז ג מיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה יט:

קיז ד מיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רלז סעיף ב: