עין משפט ונר מצוה/פסחים/פרק ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף נח עמוד א[עריכה]

א א ב מיי' פ"א מהל' תמידין הלכה ג והלכה ה , סמג עשין קצ:

ב ג מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה יא , ומיי' פ"ו מהל' תמידין הלכה יא:


דף נט עמוד א[עריכה]

ג א מיי' פ"ג מהל' תמידין הלכה יא:

ד ב מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה ד:

ה ג מיי' פ"ו מהל' תמידין הלכה ד והלכה ה:

ו ד מיי' פ"ו מהל' תמידין הלכה יא , ומיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה ד:

ז ה מיי' שם , ומיי' פ"א מהל' תמידין הלכה ד:

ח ו מיי' פ"ג מהל' פסולי מוקדשין הלכה יא:

ט ז מיי' פ"א מהל' מחוסרי כפרה הלכה ה:

י ח מיי' פ"ט מהל' תמידין הלכה ו:

דף נט עמוד ב[עריכה]

יא א מיי' פ"ט מהל' מעשה קרבנות הלכה יא:

יב ב מיי' פ"י מהל' מעשה קרבנות הלכה א:

יג ג מיי' פ"א מהל' תמידין הלכה ח , ומיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה ח:

יד ד מיי' פ"א מהל' תמידין הלכה ז:

טו ה מיי' פ"טו מהל' פסולי מוקדשין הלכה ג והלכה יח , ומיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה א:

[טז] (ו) מיי' פ"יג מהל' פסולי מוקדשין הלכה א [מהר"י לנדא]:

דף ס עמוד א[עריכה]

טז א מיי' פ"טו מהל' פסולי מוקדשין הלכה א:

יז ב מיי' פ"טו מהל' פסולי מוקדשין הלכה י:


דף סא עמוד א[עריכה]

יח א מיי' פ"טו מהל' פסולי מוקדשין הלכה יא:

יט ב מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ה:

כ ג מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה ד , ומיי' פ"טו מהל' פסולי מוקדשין הלכה יב:

כא ד מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה א:

כב ה מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ג:

דף סא עמוד ב[עריכה]

כג א מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ו:

דף סב עמוד א[עריכה]

כד א מיי' פ"טו מהל' פסולי מוקדשין הלכה ח:

כה ב מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ב:

כו ג מיי' פ"ב מהל' ביאת מקדש הלכה יב:

דף סב עמוד ב[עריכה]

כז א מיי' פ"טו מהל' פסולי מוקדשין הלכה יב:

דף סג עמוד א[עריכה]

כח א מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה טז , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף מה:

כט ב מיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה יא , סמג לאוין רמא , טור ושו"ע יו"ד סי' רי סעיף א:

ל ג מיי' פ"טז מהל' פסולי מוקדשין הלכה ח:

לא ד מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה ה:

דף סג עמוד ב[עריכה]

לב א ב מיי' פ"יב מהל' פסולי מוקדשין הלכה טז:

לג ג מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה כ:

לד ד מיי' פ"טז מהל' סנהדרין הלכה ד , סמג עשין קה:

לה ה מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה ה:

דף סד עמוד א[עריכה]

לו א מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה ט:

לז ב מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה יא:

לח ג מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה יב:

לט ד מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה יג:

מ ה מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה יד:

מא ו מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה טו:

מב ז מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה יא:

מג ח מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה טז:

מד ט מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה יד:

דף סד עמוד ב[עריכה]

מה א מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה יז:

מו ב מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה ט:

מז ג מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה י:

מח ד מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה ו:

מט ה מיי' פ"ה מהל' תמידין הלכה ב:

נ ו מיי' פ"ה מהל' מעשה קרבנות הלכה יז:

נא ז שם:

דף סה עמוד א[עריכה]

נב א מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ז:

נג ב מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה יא:

נד ג מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה ג והלכה ו , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכא סעיף יג , וטור ושו"ע או"ח סי' שלז סעיף א וסעיף ב:

נה ד מיי' פ"ו מהל' מאכלות אסורות הלכה ד:

דף סה עמוד ב[עריכה]

נו א מיי' פ"ב מהל' מקואות הלכה ב , סמג לאוין קיא , טור ושו"ע יו"ד סי' קצח סעיף טו:

נז ב מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה ד:

נח ג מיי' פ"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה כב:

נט ד מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה ו: