עין משפט ונר מצוה/עירובין/פרק ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף יז עמוד ב[עריכה]

א ט י כ מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה כז:

ב ל מ מיי' שם הלכה כט:


דף יח עמוד ב[עריכה]

ג א מיי' פכ"א מהלכות אסורי ביאה הלכה כב , סמג לאוין קכה , טוש"ע אה"ע סימן כא סעיף א:

ד ב מיי' פ"ו מהלכות תפלה הל"א , סמג עשין יט , טוש"ע או"ח סימן צ סעיף ח:

ה ג מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלי"ג טור או"ח סימן רלח , טוש"ע יו"ד סימן רמו סעיף כד:


דף יט עמוד ב[עריכה]

ו א מיי' פי"ז מהלכות שבת הלכ"ז:

ז ב שם הלכה כט:

ח ג ד ה שם הלכה כח:

דף כ עמוד א[עריכה]

ט א ב ג שם הלכה לד:

י ד ה מיי' שם הל' לד ופט"ז שם הל' כב , טוש"ע א"ח סי' שסב סעיף ג:

יא ו ז ח מיי' פי"ז שם הלכה לג:

דף כ עמוד ב[עריכה]

יב א מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה יב:

יג ב מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה כט:

יד ג שם הלכה ל:

דף כא עמוד א[עריכה]

טו א מיי' פי"ז מהל' שבת הל' ל:

טז ב ג ד מיי' שם הל' ל והלכה לב:

יז ה מיי' פ' כ"ח מהל' שבת הלכה ג , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שצח סעיף ו:

דף כא עמוד ב[עריכה]

יח א מיי' פ"א מהל' עירובין הל' ב , סמג עשין א:

יט ב מיי' פ"ג מהלכות ת"ת הל' יב , טוש"ע י"ד סי' רמז סעיף כא:

דף כב עמוד א[עריכה]

כ א מיי' פט"ז מהל' שבת הל' ד' וה' , סמג לאוין סה טור ש"ע א"ח סי' שנח סעיף א:

כא ב מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה לג:

דף כב עמוד ב[עריכה]

כב א מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה ד , סמג לאוין סה טור וש"ע א"ח סי' שמה סעיף יד:

כג ב מיי' פ"כ מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ג:

כד ג מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה ל:

כה ד מיי' שם הל' לא:


דף כג עמוד א[עריכה]

כו (א) [טוש"ע א"ח סי' שנח סעיף א]:

כז (ב) [טוש"ע שם]:

דף כג עמוד ב[עריכה]

כח א ב מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה ד , סמג עשין א , טוש"ע א"ח סי' שנח סעיף א:

דף כד עמוד א[עריכה]

כט א ב מיי' פט"ז שם הלכה ו , טוש"ע שם סעיף ט:

ל ג ד מיי' שם הל' ה וטוש"ע שם ס"ב:

לא ה מיי' פ"ז מהל' כלים הלכה ב:

לב ו מיי' פ"ז שם הלכה יב:

לג ז ח מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה י טור ש"ע א"ח סי' שנט:

לד ט מיי' שם הלכה ו , טוש"ע א"ח סי' שנח סעיף יא:

דף כד עמוד ב[עריכה]

לה א ב מיי' שם וטוש"ע שם:

לו ג ד מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה יא:

דף כה עמוד א[עריכה]

לז א מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה ח , טוש"ע א"ח סי' שנח סעיף ד:

לח ב מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ה:

לט ג מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ו:

[לט] (ד) [מיי' שם הלכה ט]:

מ ד טוש"ע שם ס"ז:

מא ה מיי' פ"ב מהלכות זכייה ומתנה הלכה יא , סמג עשין פג , טוש"ע ח"מ סי' רעה סעיף כג:

מב ו ז מיי' פי"ז מהל' שבת הל' ט , טוש"ע א"ח סי' שנח סעיף ח:

מג ח מיי' פ"ב מהל' זכייה הל' י , טוש"ע ח"מ סי' רעה סעיף כב:

מד ט מיי' פט"ז מהל' שבת הל' כב , טוש"ע א"ח סי' שנח סעיף ח:

מה י מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה ז , סמג עשין א , טוש"ע א"ח סי' שנח סעיף יב:

מו כ מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה לה , סמג עשין א:

דף כה עמוד ב[עריכה]

מז א מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה ז , סמג עשין א טור וש"ע א"ח סי' שנח סעיף יג:

מח ב שם סעיף יד:

דף כו עמוד א[עריכה]

מט א מיי' פכ"ח מהל' שבת הל' ה , טוש"ע א"ח סי' שצח סעיף יא:

נ ב ג מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה טו , סמג עשין א , טוש"ע א"ח סי' שסב סעיף א:

דף כו עמוד ב[עריכה]

נא א ב מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה א , סמג עשין א , טוש"ע א"ח סי' שפ סעיף א:

נב ג מיי' שם הל' ב , טוש"ע שם ס"ב: