עין משפט ונר מצוה/נדרים/פרק ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף יג עמוד ב[עריכה]

א ח מיי' פ"א מהל' נדרים הל' כ , סמג שם:

ב ט מיי' שם הלכה ח , סמג שם , טוש"ע שם סי' רה סעי' א:

ג י מיי' שם הלי"א:

ד כ מיי' שם הל' ל ופ"ב שם הל' יג , סמג שם , טוש"ע שם סי' רה סעי' א:

דף יד עמוד א[עריכה]

ה א מיי' פ"א מהל' נדרים הל"ט , סמג לאוין רמב , טוש"ע יו"ד סי' רד סעי' א:

ו ב מיי' שם פ"ב הל' יב , סמג שם , טוש"ע יו"ד סי' רה סעי' א:

ז ג ד ה מיי' פ' יב מהל' שבועות הל' ה ופ"א מהל' נדרים הל' כז , סמג לאוין רמא רמב , טוש"ע יו"ד סי' ריב:

דף יד עמוד ב[עריכה]

ח א ב מיי' פי"ב מהל' שבועות הלכה ה ופ"א מהלכות נדרים הלכה כז , סמג לאוין רמא רמב , טוש"ע יו"ד סימן ריב:

ט ג מיי' פ"ג מהלכות נדרים הלכה י , סמג לאוין שם , טוש"ע יו"ד סי' ריג סעי' א:

י ד ה מיי' שם פ"ד הל' יד , סמג שם , טוש"ע שם:

דף טו עמוד א[עריכה]

יא א מיי' פ"ה מהל' שבועות הל' כ , סמג לאוין רלח , טוש"ע יו"ד סי' רלו סעי' ד:

יב ב מיי' פ"ג מהל' נדרים הל' יב , סמג לאוין רמב , טוש"ע יו"ד סי' ריג סעי' א:

יג ג טוש"ע יו"ד סי' ריד סעי' א:

יד ד ה ו מיי' פ"י מהל' נדרים הל' יב , סמג לאוין רמב , טוש"ע יו"ד סי' רכ סעי' כב:

דף טו עמוד ב[עריכה]

טו א ב מיי' פ"י מהלכות נדרים הלכה יב , סמג לאוין רמב , טוש"ע יו"ד סימן רכ סעיף כג:

טז ג מיי' פ"ד מהל' נדרים הל' יד , סמג לאוין רמב , טוש"ע יו"ד סי' ריג סעי' ג:

יז ד מיי' פי"ב מהל' אישות הל' ו ז , סמג עשין מח ולאוין פא , טוש"ע אה"ע סי' סט סעי' א ב:

יח ה מיי' פי"ד שם הל' ו , סמג שם , טוש"ע יו"ד סי' רלה סעי' א וסי' רלד סעי' סז:

יט ו מיי' שם ופי"ב מהל' נדרים הל"ט , סמג שם ולאוין רמב , טוש"ע יו"ד סי' רלד סעי' סז:

כ ז מיי' פ"ג מהל' נדרים הל"י ופ"ה הל' כ ופ"א מהל' שבועות הל' ז , סמג לאוין רמא ורמב , טוש"ע יו"ד סי' רלט סעי' ג:

כא ח מיי' פ"א מהל' נדרים הל' יט , סמג לאוין רמב:

דף טז עמוד א[עריכה]

כב א מיי' פ"א מהל' נדרים הלכה יט , סמג לאוין רמב וע"ש בכ"מ:

כג ב מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה כב , טוש"ע י"ד סי' רלז סעי' יא:

כד ג מיי' שם פ"א הל' ג , סמג לאוין רלט , טוש"ע י"ד סי' רלו סעי' א:

כה ד מיי' שם פ"ד הל' כב , טוש"ע י"ד סי' רלז סעיף יא:

כו ה מיי' פ"ג מהלכ' נדרים הלכ' ו ופ"ה מהל' שבועות הלכ' יח , סמג לאוין רמב, טוש"ע י"ד סי' רטו סעיף א וסי' רלט סעיף ד:

דף טז עמוד ב[עריכה]

כז א מיי' פ"ג מהלכות נדרים הלכה טו , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רטו סעיף א וסימן רלט סעיף ד:

דף יז עמוד א[עריכה]

כח א מיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה יד , סמג לאוין רלח , טוש"ע י"ד סי' רלט סעיף ד:

כט ב מיי' פ"ג מהל' נדרים הלכה ב , סמג לאוין רמב , טוש"ע שם סי' רכט סעיף א וסעיף ג וסימן רלט סעיף יג:

ל ג מיי' שם פ"ד מהל' שבועות הלכה ט , סמג לאוין רמא , טוש"ע שם סימן רלט סעיף יג:

לא ד מיי' פ"ג מהל' נדרים הלכה ב ופ"ג מהלכות נזירות הלכה י ופ"ד הלכה ב , סמג עשין רמב , טוש"ע שם סימן רלט סעיף יב:

דף יז עמוד ב[עריכה]

לב א מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה יד:

לג ב מיי' שם הלכה יא , טוש"ע י"ד סימן רלח סעיף ו:

לד ג מיי' פ"ג מהלכ' נזירות הלכה י:

דף יח עמוד א[עריכה]

לה א מיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה יז , סמג לאוין רמא , טוש"ע י"ד סימן רלא סעיף כא וסימן רלט סעיף יג:

דף יח עמוד ב[עריכה]

לו א מיי' פ"ב מהלכות נדרים הלכה ז , טוש"ע י"ד סימן רח סעיף א:

לז ב מיי' שם הלכה ח:

לח ג מיי' שם הלכה ט:

לט ד מיי' שם הלכה י:

מ ה מיי' שם הלכה יד , טוש"ע שם סעיף א:

מא ו מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה ח והלכה ט:

דף יט עמוד א[עריכה]

מב א מיי' פי"א מהל' בכורים הלכה יט ופ"ד מהלכות בכורות הלכה ז , סמג עשין ריא וסימן קמא וסי' קמד , טוש"ע י"ד סי' שם סעיף יג וסימן שטו סעיף א וסי' שיח וסי' שכא סעיף י:

מג ב מיי' פ"א מהלכות מעילה הלכה ח , סמג שם , טוש"ע שם סי' שטו סעיף א:

מד ג מיי' פי"ד מהלכות אבות הטומאה הלכ' ז:

מה ד מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה ט:

דף יט עמוד ב[עריכה]

מו א מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה יב:

דף כ עמוד א[עריכה]

מז א ב מיי' פ"ב מהל' נדרים הלכ' יב , סמג לאוין רמא , טוש"ע י"ד סימן רח סעיף ב:

מח ג מיי' פ"ד מהל' נזירות הלכה יג יד , טוש"ע שם:

מט ד מיי' שם הלכ' טו , טוש"ע שם סעיף ג:

נ ה מיי' שם הלכה טז:

נא ו מיי' פי"ג מהל' נדרים הלכה כד , טוש"ע י"ד סי' רג סעיף א:

נב ז מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכ' ד , סמג לאוין קכו , טוש"ע אה"ע סי' כא סעיף ד:

דף כ עמוד ב[עריכה]

נג א מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י ופ"ה מהל' דעות הלכה ד , סמג לאוין קכו , טוש"ע אה"ע סימן כה סעיף ג ו, טוש"ע א"ח סי' רמ סעיף ז:

נד ב מיי' שם , סמג שם , טוש"ע אה"ע שם סעיף ב ו, טוש"ע א"ח שם סעיף ח:

נה ג מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ט , סמג שם טור ש"ע אה"ע סי' כה סעיף ב בהגה:

נו ד ה מיי' שם הלכ' יב , טוש"ע שם סעיף , טוש"ע א"ח סימן רמ סעיף ב:

נז ו מיי' שם , סמג שם , טוש"ע א"ח שם סעיף ג: