לדלג לתוכן

עין משפט ונר מצוה/בבא מציעא/פרק ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף מד עמוד א

[עריכה]

א ה מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה ג', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ג סעיף ד':

ב ו מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה ג', טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ג סעיף ה':

ג ז ח מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ג סעיף ח':

ד ט מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ג סעיף א':

ה י מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ח סעיף א':

ו כ מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה א', טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ח סעיף א' וסעיף ה:

ז ל מיי' פ"ז מהל' מכירה הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ד סעיף א' וסעי' ד:

דף מד עמוד ב

[עריכה]

ח (א) [ רב אלפס פ"ה דב"מ דף קח ]:

ח א מיי' פ"ג מהל' טוען ונטען הלכה א', ומיי' פ"א מהל' שקלים הלכה ב' והלכה ג, טור ושו"ע חו"מ סי' ת"כ סעיף מ"ב, [וביו"ד] סי' שה סעי' א:

ט ב מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה י"ג:

י ג מיי' פ"ד מהל' מעשר שני הלכה ו':

דף מה עמוד א

[עריכה]

יא א ב טור ושו"ע יו"ד סי' קס"ב סעיף א':

יב ג מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה י"ד:

יג ד מיי' פ"ד מהל' מעשר שני הלכה ה', ועי' בר"ש פ"א דדמאי משנה ב:

יד ה מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה י"ד:

דף מה עמוד ב

[עריכה]

טו א מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ג סעיף א' וסעי' ג:

טז ב ג מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ג סעיף ד' וסעיף ה:

יז ד מיי' פ"ה מהל' מעשר שני ונטע רבעי הלכה י', סמ"ג עשין קלו:

דף מו עמוד א

[עריכה]

יח א מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ג סעיף א' וסעי' ג:

יט ב מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה ו', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ג סעיף ט', וטור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ב סעיף א':

[יט] (ג) [ טור ושו"ע יו"ד סי' קע"ג סעיף ו' ]:

דף מו עמוד ב

[עריכה]

כ א ב מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ג סעיף א':

כא ג מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה ד' ועי' בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ט סעיף ב':

כב ד מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ח סעיף א':

כג ה מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ח סעיף ה':

כד ו מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה ד' ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ט סעיף ב':

כה ז מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה ה', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ג סעיף ח':

כו ח מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה ג', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ט סעיף א':

דף מז עמוד א

[עריכה]

כז א מיי' פי"ג מהל' מכירה הלכה ב', סמג לאוין קיג, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף י"ט:

כח ב מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ג סעיף א':

כט ג מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ג סעיף ב':

ל ד מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה ה', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ה סעיף א' וסעיף ב:

לא ה מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה ח', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ב סעיף א':

לב ו מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה ו', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ה סעיף ב':

לג ז מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ג סעיף א':

לד ח מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה ח', ועי' בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ה סעיף ב':

דף מז עמוד ב

[עריכה]

לה א ב מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה ח', ועי' בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ה סעיף ב', ועיין בכסף משנה:

לו ג ד מיי' פ"ד מהל' מעשר שני הלכה ט':

לז ה מיי' פי"ב מהל' מכירה הלכה א', ומיי' פי"ג מהל' מכירה הלכה ד', סמג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף א':

לח ו מיי' פי"ב מהל' מכירה הלכה ט"ז[1], סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ח סעיף א':

דף מח עמוד א

[עריכה]

לט א מיי' פ"ז מהל' מכירה הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ד סעיף א':

מ ב מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה א', ומיי' פ"ז מהל' מכירה הלכה ח', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' קפ"ט:

מא ג מיי' פ"ז מהל' מכירה הלכה ח' ועי' שם, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ד סעיף ז':

מב ד מיי' פ"ו מהל' מעילה הלכה ט':

מג ה ו מיי' פ"ו מהל' מעילה הלכה י':

מד ז מיי' פ"ו מהל' מעילה הלכה ט':

דף מח עמוד ב

[עריכה]

מה א מיי' פ"ז מהל' מכירה הלכה ב', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ד סעיף ד':

מו ב מיי' פ"ז מהל' מכירה הלכה א', ומיי' פ"ח מהל' מכירה הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ד סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' ק"צ סעיף י':

מז ג מיי' פי"א מהל' מכירה הלכה ד', ועי' בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ז סעיף י"א:

מח ד מיי' פ"ח מהל' מכירה הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"צ סעיף י':

מט ה מיי' פ"ט מהל' שמיטין ויובלות הלכה י"ד, סמ"ג עשין קמט ולאוין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ז סעיף י"ב ועיין בכסף משנה:

דף מט עמוד א

[עריכה]

נ א מיי' פ"ט מהל' שמיטין ויובלות הלכה י"ד, סמ"ג עשין קמט ולאוין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ז סעיף י"ב:

נא ב מיי' פ"ז מהל' מכירה הלכה ח', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ד סעיף ז':

נב ג מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה י"ג:

נג ד מיי' פ"ב מהל' דעות הלכה ו':

נד ה ו מיי' פ"ז מהל' מכירה הלכה ט', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ד סעיף ח':

נה ז מיי' פ"ז מהל' מכירה הלכה ג', ועיין בהשגות ובמגיד משנה ובכסף משנה ובבית יוסף, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ח סעיף ט"ו:

דף מט עמוד ב

[עריכה]

נו א מיי' פ"ב מהל' שכירות הלכה ח', סמ"ג עשין פח, טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף ב':

נז ב מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה ו' ועיין במגיד משנה, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ח סעיף ה':

נח ג ד מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה ו', סמ"ג עשין פח, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ד סעיף ב':

נט ה מיי' פי"ב מהל' מכירה הלכה ב' והלכה ט, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף ב' וסעיף טז:

ס ו מיי' פי"ב מהל' מכירה הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף ז':

סא ז ח מיי' פי"ב מהל' מכירה הלכה ב', ועי' במגיד משנה ובלחם משנה, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף ב':

סב ט מיי' פי"ב מהל' מכירה הלכה ב' ועין שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף ג' וסעיף ד:

סג י מיי' פי"ב מהל' מכירה הלכה ו', טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף ז' וסעיף ח:

דף נ עמוד א

[עריכה]

סד א מיי' פי"ב מהל' מכירה הלכה ג', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף ג' וסעיף ו:

דף נ עמוד ב

[עריכה]

סה א מיי' פי"ב מהל' מכירה הלכה ג', סמ"ג עשין פב ולאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף ג':

סו ב מיי' פי"ב מהל' מכירה הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף ד':

סז ג מיי' פי"ב מהל' מכירה הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף ב':

סח ד מיי' פי"ב מהל' מכירה הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף ז':

דף נא עמוד א

[עריכה]

סט א מיי' פי"ג מהל' מכירה הלכה ב', סמג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף כ"ג:

ע ב מיי' פי"ב מהל' מכירה הלכה א', סמג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף א' וסעי' ב:

עא ג מיי' פי"ב מהל' מכירה הלכה ח', סמג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף י"ד:

עב ד מיי' פי"ג מהל' מכירה הלכה ג' ועי' שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף כ"א:

עג ה מיי' פי"ב מהל' אישות הלכה ט', סמג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ח סעיף ה', וטור ושו"ע אה"ע סי' ס"ט סעיף ו':

דף נא עמוד ב

[עריכה]

עד א מיי' פי"ג מהל' מכירה הלכה ג' ועי' שם, סמג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף כ"א:

עה ב מיי' פי"ג מהל' מכירה הלכה ה', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף כ"ז:

עו ג ד מיי' פי"ג מהל' מכירה הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף כ"א:

עז ה ו מיי' פי"ג מהל' מכירה הלכה ו', טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף כ"ח:

דף נב עמוד א

[עריכה]

עח א מיי' פי"ב מהל' מכירה הלכה י', סמג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף ט"ז:

עט ב ג מיי' פי"ב מהל' מכירה הלכה י"א ועיין במגיד משנה, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף י"ז:

פ ד מיי' פ"ד מהל' מעשר שני הלכה י"ט:

פא ה ו ז מיי' פ"ז מהל' גניבה הלכה ד', סמ"ג עשין עב, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף י"ח:

פב ח מיי' פ"ט מהל' כלים הלכה י':

פג ט י מיי' פ"ז מהל' גניבה הלכה ה':

דף נב עמוד ב

[עריכה]

פד א ב מיי' פ"ז מהל' גניבה הלכה ד', סמג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף י"ח:

פה ג ד ה מיי' פי"ב מהל' מכירה הלכה י"ב ועיין במגיד משנה, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף י"ז:

פו ו מיי' פ"ד מהל' מעשר שני הלכה י"ח והלכה יט, סמ"ג עשין קלו:

פז ז מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה ה', סמ"ג עשין קלו:

פח ח מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ו', ומיי' פ"ג מהל' ביכורים הלכה ה':

פט ט מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה א':

דף נג עמוד א

[עריכה]

צ א מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ה', ומיי' פ"ד מהל' ביכורים הלכה ט"ו:

צא ב מיי' פ"ד מהל' ביכורים הלכה י"ד:

צב ג מיי' פי"ג מהל' תרומות הלכה א', ומיי' פ"ד מהל' ביכורים הלכה ט"ו:

צג ד מיי' פי"א מהל' תרומות הלכה ז':

צד ה מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה ב', ומיי' פ"ז מהל' מעשר שני הלכה י"א:

צה ו מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה י"ז והלכה כד, ומיי' פ"ז מהל' מעשר שני הלכה י"א:

צו ז מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה כ', ומיי' פט"ו מהל' מאכלות אסורות הלכה ט' והלכה י, טור ושו"ע יו"ד סי' ק"ב סעיף א':

צז ח ט מיי' פ"ו מהל' מעשר שני הלכה ט"ז:

צח י מיי' פ"ב מהל' מעשר שני הלכה ח', ומיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה ג', סמ"ג עשין קלז:

דף נג עמוד ב

[עריכה]

צט א מיי' פ"ז מהל' מעשר שני הלכה א' והלכה ב:

ק ב ג ד מיי' פ"ו מהל' מעשר שני הלכה ט"ז:

קא ה מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה ד':

קב ו ז מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה ה':

קג ח מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה ז', ומיי' פ"ח מהל' ערכין הלכה ה':

דף נד עמוד א

[עריכה]

קד א מיי' פ"ח מהל' ערכין הלכה ה', ומיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה א', סמ"ג עשין קלו, ומיי' פ"י מהל' תרומות הלכה כ"ו:

קה ב מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה י"ב, ומיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה ג':

קו ג מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה ד', סמ"ג עשין קלו:

קז ד מיי' פי"א מהל' מעשר שני הלכה ח', סמג עשין קלח:

קח ה מיי' פ"ב מהל' מעשר שני הלכה ט':

קט ו ז ח מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה י"ב:

קי ט י מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה ג':

קיא כ מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה א':

קיב ל מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה י"ח:

קיג מ מיי' פ"ד מהל' מעשר שני הלכה ט':

קיד נ מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה ב', ומיי' פ"י מהל' תרומות הלכה ט"ו, ומיי' פ"ד מהל' מעשר שני הלכה ט':

קטו ס ע מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה כ"ג:

דף נד עמוד ב

[עריכה]

קטז א מיי' פ"ז מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ב, סמ"ג עשין עג:

קיז ב מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה א', סמג לאוין רנח:

קיח ג ד מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה ב', סמג לאוין רנח:

קיט ה מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה ט"ו, סמג לאוין רנח:

קכ ו מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה ג':

קכא ז מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה ב', סמג עשין קלב:

קכב ח מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה ד':

קכג ט י מיי' פ"א מהל' מעילה הלכה ה', סמג עשין רי:

דף נה עמוד א

[עריכה]

קכד א ב מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה י"א:

קכה ג ד מיי' פ"ג מהל' טוען ונטען הלכה א', סמג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ח סעיף א':

קכו ה מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה א', סמג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"א סעיף א':

קכז ו מיי' פ"א מהל' מעילה הלכה א', סמג עשין רי:

קכח ז מיי' פי"א מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ב, סמ"ג עשין עג, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ט סעיף ב', וטור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף א':

קכט ח מיי' פ"ז מהל' גזילה ואבידה הלכה ט', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' שס"ז סעיף א':

קל ט מיי' פי"ב מהל' מכירה הלכה ג', סמג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף ה':

קלא י מיי' פ"כ מהל' סנהדרין הלכה י"א, סמג עשין קו, טור ושו"ע חו"מ סי' ו':

קלב כ מיי' פי"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה א', סמ"ג עשין עג, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף א':

קלג ל מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה ד', סמ"ג עשין קלו:

דף נה עמוד ב

[עריכה]

קלד א מיי' פ"ז מהל' מעילה הלכה ח', סמג עשין רי:

קלה ב מיי' פ"כ מהל' סנהדרין הלכה י"א, סמג עשין קו, טור ושו"ע חו"מ סי' ז':

קלו ג מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה א', ומיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ו', סמג לאוין רנח:

קלז ד ה מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה א' והלכה ד, סמג שם:

קלח ו מיי' שם, ומיי' פ"ה מהל' ביכורים הלכה י"ד והלכה טו:

קלט ז מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה א' והלכה ד, ומיי' פ"ג מהל' ביכורים הלכה א':

קמ ח מיי' פ"ט מהל' מעשר שני הלכה ב', סמ"ג עשין קלז:

קמא ט מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה א', סמ"ג עשין קלו:

קמב י מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה ב', סמג עשין קלב:

קמג כ מיי' פ"א מהל' מעילה הלכה ג', סמג עשין רי:

קמד ל מיי' פ"ז מהל' גזילה הלכה א', סמ"ג עשין עג:

קמה מ נ מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה י"ז, סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ב סעיף ז':

קמו ס ע מיי' פ"ד מהל' מעשר שני הלכה ח', סמ"ג עשין קלו:

קמז פ מיי' פ"ו מהל' מעשר שני הלכה ב':

דף נו עמוד א

[עריכה]

קמח א מיי' פ"ד מהל' מעשר שני הלכה ו', סמ"ג עשין קלו:

קמט ב מיי' פי"א מהל' מעשר הלכה ב':

קנ ג מיי' פי"ד מהל' מעשר הלכה ה', ומיי' פ"ו מהל' ביכורים הלכה א':

קנא ד מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה ג', טור י"ד סי' שלא:

קנב ה מיי' פי"ד מהל' מעשר הלכה ו':

קנג ו מיי' פי"ג מהל' מכירה הלכה ח', סמג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף כ"ט:

קנד ז מיי' פ"ב מהל' גניבה הלכה א' והלכה ב, טור ח"מ סי' שנ, סמ"ג עשין עא:

קנה ח מיי' פ"ב מהל' שכירות הלכה א', סמג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ו סעיף ל"ט וסעיף מ, וטור ושו"ע חו"מ סי' צ"ה סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' ש"א סעיף א':

דף נו עמוד ב

[עריכה]

קנו א מיי' פי"ב מהל' מכירה הלכה ח', ומיי' פי"ג מהל' מכירה הלכה י"ג, סמג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף ט"ו:

קנז ב מיי' פי"ג מהל' מכירה הלכה י"ז, סמג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף ל"ה:

קנח ג מיי' פט"ו מהל' מכירה הלכה א', סמג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ב סעיף א':

קנט ד מיי' פי"ג מהל' מכירה הלכה ט"ז, סמג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף ל"ד ולא איפשיטא:

קס ה מיי' שם, וסמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף ל"ד ומשביעין אותו שבועת היסת:

קסא ו מיי' פ"ז מהל' תמידין ומוספין הלכה י"ד, ומיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ד', סמג לאוין קמב קמג קמד, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ג סעיף ג':

קסב ז מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ה', ועיין בהשגות ובכסף משנה ובלחם משנה, סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ג סעיף ד':

דף נז עמוד א

[עריכה]

קסג א מיי' פי"ג מהל' מכירה הלכה ח', סמג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף כ"ט וע"ש במגיד משנה:

קסד ב מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה ח', [ רב אלפס ע"ז פ"א דף שלג.]:

קסה ג מיי' פ"ב מהל' תמורה הלכה א' והלכה ב:

דף נז עמוד ב

[עריכה]

קסו א מיי' פ"ז מהל' כלי מקדש הלכה ט':

קסז ב מיי' פ"ח מהל' מעילה הלכה ד':

קסח ג מיי' פ"ג מהל' שקלים הלכה ט':

דף נח עמוד א

[עריכה]

קסט א ב ג מיי' פ"ג מהל' שקלים הלכה ט':

קע ד מיי' פ"ב מהל' שקלים הלכה ט', ומיי' פ"ג מהל' שקלים הלכה ט':

קעא ה מיי' פ"ג מהל' שקלים הלכה ח', ומיי' פ"ב מהל' שכירות הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' ש"א סעיף א':

קעב ו מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה כ"ה, סמג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ו סעיף ד', [ רב אלפס שבת פכ"ג דף עא ]:

קעג ז (מיי' פ"ב מהל' שכירות הלכה א'), סמג עשין פה, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"א סעיף א':

קעד ח מיי' שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"א סעיף ד':

דף נח עמוד ב

[עריכה]

קעה א מיי' פי"ד מהל' מכירה הלכה י"ב, סמג לאוין קעא, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ח סעיף א':

קעו ב מיי' פי"ד מהל' מכירה הלכה י"ג, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ח סעיף ד':

קעז ג מיי' פי"ד מהל' מכירה הלכה י"ג, סמג לאוין קעא:

קעח ד ה מיי' שם, סמג לאוין קעא, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ח סעיף ד':

קעט ו ז ח מיי' פי"ד מהל' מכירה הלכה י"ח, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ח סעיף א':

קפ ט י מיי' פ"ו מהל' דעות הלכה ח', ומיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה י"ד:

קפא כ ל מיי' שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ח סעיף ה':

דף נט עמוד א

[עריכה]

קפב א מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ו', סמג לאוין קג:

קפג ב טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ח סעיף א' בהג"ה:

קפד ג מיי' פט"ו מהל' אישות הלכה י"ט, סמג לאוין קעא, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ח סעיף ג':

קפה ד מיי' פי"ד מהל' מכירה הלכה י"ח, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ח סעיף א':

קפו ה מיי' פט"ו מהל' אישות הלכה י"ט:

קפז ו מיי' פט"ז מהל' כלים הלכה ה':

דף נט עמוד ב

[עריכה]

קפח א מיי' פ"ט מהל' יסודי התורה הלכה א':

קפט ב ג ד מיי' פי"ד מהל' מכירה הלכה ט"ו והלכה טז, סמג לאוין קעא, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ח סעיף ב':

קצ ה מיי' פי"ח מהל' מכירה הלכה ה', סמג לאוין קע וסימן קצו, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ח סעיף י':

דף ס עמוד א

[עריכה]

קצא א מיי' פי"ח מהל' מכירה הלכה ה', סמג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ח סעיף י"א:

קצב ב מיי' פי"ח מהל' מכירה הלכה ח', טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ח סעיף ט"ו:

קצג ג מיי' פי"ח מהל' מכירה הלכה ו', טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ח סעיף י"ב:

קצד ד מיי' פי"ח מהל' מכירה הלכה ו', טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ח סעיף י"ג:

קצה ה מיי' פי"ח מהל' מכירה הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ח סעיף ט"ז:

קצו ו ז מיי' פי"ח מהל' מכירה הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ח סעיף י"א:

קצז ח מיי' פי"ח מהל' מכירה הלכה ח', טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ח סעיף ט"ו:

קצח ט עיין במגיד משנה שם הל' ו, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ח סעיף י"ד:

קצט י טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ח סעיף י"ג:

(י) מיי' פי"ח מהל' מכירה הלכה ו':

ר כ ל מיי' פי"ח מהל' מכירה הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ח סעיף י"ח:

רא מ נ מיי' פי"ח מהל' מכירה הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ח סעיף י"ז:

רב ס מיי' פי"ח מהל' מכירה הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ח סעיף ט':

דף ס עמוד ב

[עריכה]

רג א ב ג מיי' פי"ח מהל' מכירה הלכה ב' והלכה ג, סמג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ח סעיף ט':

רד ד מיי' פ"י מהל' מתנות עניים הלכה ט"ז, סמג עשין קסב, טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"א סעיף ו':  1. ^ נלע"ד שצריך להגיה מיי' פ"ג הל' מכירה הלכות ד-ה. לא בדקתי בספרים מוגהים. -- ויקיעורך