ספר המידות (ברסלב)/ הקדמה לרבי נתן

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בזה הספר מבוארים כל המדות והנהגות על סדר א"ב, ונחלק לב' חלקים, והם מכונים אצלינו בשם א"ב ישן וא"ב חדש. החלק הא' הם ליקוטים נפלאים אשר לקט רבינו הטהור והקדוש בימי ילדותו כל אשר השיגה יד חכמתו הגדולה להבין דבר מתוך דבר, ואסף מכל ספרי קודש, כל אשר מצא בהם מה שנוגע למוסר ולהנהגות ומדות ישרות, וכתבם אצלו לזכרון, הן מה שמצא מבואר בדברי רז"ל, איזה מעלה של מדה טובה או גנות מדה רעה, הכל כאשר לכל היה מאסף על יד על יד, והעתיקם אצלו על סדר א"ב אצל כל מדה ומדה, למען יהיה לו לזכרון לראות בעיניו מעלת כל מדה ומדה והיפוכה, למען לכת בדרך טובים וארחות צדיקים לשמור. ונוסף לזה, השיגה חכמתו הרמה דברים רבים יקרים ונפלאים, אשר אינם מבוארים בפרוש בדברי רז"ל, אך ברוב עוצם השגתו הבין דבר מתוך דבר והשיג חידושים יקרים בעניני המדות מתוך הפסוקים ומתוך דברי רז"ל, אשר אינם מבוארים בדבריהם בפירוש כי אם ברמז למשכיל כמותו.

והכל אסף וקבץ ביחד על סדר א"ב, וברבות הימים נמצא אצלו סדור שלם על כל המדות, וצוה להעתיק הכל, כאשר יקרא אלי ואני כותב על הספר, כי כל אדם בראותו מעלת המדה וגודל הפכה והפגם הנורא המגיע על ידה, יחוס על נפשו ויאזור מתניו לעמוד כנגדה ויבקש ממי שהרחמים שלו למלט נפשו מני שחת, להצילו מאותם המדות רעות או תאוות רעות וכיוצא בהן, וכן להפך במדות טובות.

גם משכיל על דבר ימצא טוב, עצות נכונות איך להזהר מאיזה מדה ע"י שיהיה נשמר מהמדה הסמוכה אליה, כי הם שכינים זה לזה, וכל אחת שומרת חברתה, כמבואר בסמוך בהקדמה ששמעתי מפיו הקדוש. ומעלת ספר זה אין מן הצורך לבאר לכל בעל אמת החפץ באמת ומתגעגע לאחוז בדרכי יושר, בודאי ימצא מרגוע בו לנפשו. אשרי שיאחז בו, אז טוב לו בזה ובבא, כי כל הספר הזה מיוסד על פסוקי תנ"ך ועל דברי חז"ל, כולם נכוחים למבין וישרים למוצאי דעת.

החלק הב' הוא ג"כ כעין החלק הא' בצלמו ותבניתו, אין ביניהם הבדל, כי הוא ג"כ ביאור מעלות מדות טובות, וגנות מדות רעות וכיוצא בזה. אולם ההפרש ביניהם כי הענינים המבוארים בחלק הא' על כל מדה ומדה הם דברים המבוארים בספרים בפירוש, או עכ"פ ברמז למשכיל על דבר הרוצה להעמיק עיונו להבין דבר מתוך דבר, יוכל להשיג ולהבין מהיכן הוציא את המדה הרב ז"ל, מאיזה פסוק או מאיזה מאמר חז"ל, כי כל דברים המבוארים בא"ב הישן, לא נפלאת היא ולא רחוקה היא מהמעיין לבוא עד תכונתו להבין ולהשיג מהיכן הענין נובע, אם אמנם לולי הרב אשר האיר עינינו בדברים אלו לא היה בא על לב המעיין להוציא דברים אלו, יוכל המשכיל אשר לבו שלם בספרי קודש בספרי תנ"ך ואגדות רז"ל ושאר מפרשים להבין ולהשיג מקור הדברים. אולם הדברים והענינים המבוארים בחלק הב' הם עניני השגות גבוהות ונוראות אשר השיג המחבר זצ"ל בימי גדלותו, וכל הדברים האלה גבהו משכל אנושי ונעלמו מעין כל, כי כל ענין וענין יש בו טעם נפלא ונורא מאוד ונסמך על איזה מקרא או מאמר חז"ל ברמז נפלא ונעלם מאוד, כדרכו הנפלא כאשר יראה הרואה בעיניו, כי יש כמה וכמה ענינים המבוארים כאן בלי שום טעם וראיה, ובתוך החיבור הגדול של דרושים מבואר שם ענין שלם ודרוש נפלא ונורא על ענין זה באריכות גדול.

וזה תמצא בכמה מקומות כמו כן ילמד סתום מן המפורש, כי גם במקום אשר לא ביאר הענין בפירוש גם שם השיגה ידו הגדולה השגה שלימה על זה, אך לא רצה לבאר כל הענין מטעם שכמוס אתו, כי כל הדברים האלה כלם הם דברים עליונים וממקום קדוש יתהלכו ממקום עמוק מאוד מאוד, ואין בהם דבר אשר לא יהיה נפלא ונורא על מה אדני הענין הטבעו, טעמו של דבר וענינו וסמיכות נפלא ונורא ועמוק ונסתר מאוד בתוך תורה שבכתב או שבע"פ, ולא עלינו להרבות שבח דברים אלו כי כל המוסיף גורע, כי לא נעלם מעינינו שפלות ערכנו וגדולת אדוננו הרב הקדוש בוצינא עילאה זצ"ל, ועוצם העלמו והסתרתו מעיני העולם, אי לזאת עלינו לשום מחסום לפינו, הס כי לא להזכיר לבלי לספר בעוצם שבחו הקדוש לא דבר ולא חצי דבר, והמשכיל כעת ידום יי' אלהים ה' הוא יודע וישראל הוא ידע. אשרי המחכה ויגיע לימים אשר יש בהם חפץ, בעת אשר תצמח קרן ישראל, אמת מארץ תצמח וכו' שפת אמת תכון לעד. כוננת לא כתיב אלא תכון, () דמלתא משתוקא, כל חד לפום מה דמשער בליביה, יבין וישכיל עד היכן הדברים מגיעים, אולם באנו בדברים אלו להעיר לב המעיינים להודיעם מהות הספר ומעשהו, וחל עלינו להודיע לגלות אזני אנשי שלומינו. אשר כבוד רבינו אור הנעלם זצ"ל, הזהיר מאוד לעסוק בזה הספר ושלא ימוש מפינו כי הוא חיינו. וכתבו בעצמו בכרך קטן מאוד ואמר שכוונתו כדי שיוכל כל אדם לשאתו אצלו תמיד. כי המדות הם יסוד כל התורה כולה, ובזה יזכה נער את ארחו לשמור כל הכתוב בזה הספר, אז יצליח את דרכיו ואז ישכיל כי זה עיקר עבודת האדם כל ימי חייו. ולברוח ממדות רעות ומתאוות רעות ולאחוז במדות טובות. והנהגות ישרות המבוארים בזה הספר, אשרי איש שישמע לדברים האלה לקיים ככל הכתוב בו לעולם לא ימוט וענתה בו צדקתו ביום מחר, כי יבוא על שכרו, במדה שאדם מודד בה מודדין לו. אשרי הבוחר בחיים. ישלם ה' פעולי אם ללצים הוא יליץ ולא יעשר ולא יקום חילו, אוי לנפשו כי גמול ידיו יעשה לו, ולא יטה לארץ מנלו, טוב לפני האלהים ימלט ממנו מה רב טוב הצפון למולו. במנחתו לא יתערב זר, נפש עמל עמלה לו, תשתפך נפשנו אל ה' לשום חלקנו עמו להסתופף בצלו ולא יאשמו כל החוסים בו, עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו.