חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

נוהל הטיפול בבקשות לפסילת רשימת מועמדים או מועמד לכנסת

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
נוהל הטיפול בבקשות לפסילת רשימת מועמדים או מועמד לכנסת מתוך ספר החוקים הפתוח

נוהל הטיפול בבקשות לפסילת רשימת מועמדים או מועמד לכנסת, התש״ף–2019


בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק הפרשנות, התשמ״א–1981 ובהתאם לסעיף 7א לחוק־יסוד: הכנסת וסעיפים 63 ו־63א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט–1969 (להלן – החוק), אני קובע בזה את נוהל הטיפול וסדרי הדיונים בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת בבקשות לפסילת רשימת מועמדים או מועמד לכנסת:


הגדרות
בנוהל זה –
”בא כח רשימה“ – כמשמעותו בסעיף 59 לחוק;
”בקשה“ – בקשה לוועדה שלא לאשר רשימת מועמדים לפי סעיף 7א לחוק־יסוד: הכנסת וסעיף 63 לחוק או בקשה לוועדה לקבוע כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת לפי סעיף 7א לחוק־יסוד: הכנסת וסעיף 63א לחוק;
”הוועדה“ – ועדת הבחירות המרכזית לכנסת שהוקמה לפי סעיף 15 לחוק;
”יושב ראש הוועדה“ – יושב ראש הוועדה שמונה לפי סעיף 17 לחוק;
”מועמד מנוע“ – מי שנכלל ברשימת מועמדים, והוועדה קבעה, על יסוד בקשה, כי הוא מנוע מהשתתפות בבחירות לכנסת;
”רשימת מועמדים“ – רשימת מועמדים שהוגשה לוועדה לפי סעיף 57 לחוק;
”רשימה מנועה“ – רשימת מועמדים שהוועדה קבעה לגביה כי היא מנועה מלהשתתף בבחירות לכנסת לפי סעיף 7א לחוק־יסוד: הכנסת.
הגשת בקשה
(א)
בקשה תוגש לוועדה לא יאוחר משבעה ימים מיום הגשת רשימת המועמדים שהוועדה מתבקשת שלא לאשרה, או מיום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו של המועמד שהוועדה מתבקשת שלא לאשרו, לפי העניין; הבקשה תוגש לא יאוחר מהשעה 22:00 ביום האחרון להגשתה.
(ב)
בקשה, על צרופותיה, תימסר למזכירות הוועדה בעשרה עותקים מודפסים, חתומים וכרוכים, ובצירוף עותק מלא, סרוק וחתום, באמצעות דואר אלקטרוני VadatB@knesset.gov.il; מועד קבלת הבקשה ייחשב כמועד בו אישרה מזכירות הוועדה את קבלת כל עותקי הבקשה כנדרש.
(ג)
בבקשה ייכללו כל אלה:
(1)
שם המבקש, מספר זהותו ומענו להמצאת כתבי בי־דין, לרבות מספר טלפון, מספר טלפון נייד, מספר פקסימילה וכתובת דואר אלקטרוני, ואם הוא מיוצג – שם בא־כוחו ופרטיו כאמור;
(2)
המשיבים ומענם להמצאת כתבי בי־דין, הפרטים המפורטים בפסקה (1) לגבי כל אחד מהמשיבים, אם ניתן לבררם, ועניינו של כל אחד מהמשיבים בבקשה;
(3)
העילה שבדין שבגינה הוגשה הבקשה;
(4)
תמצית הנימוקים שבעובדה ושבחוק שעליהם מתבססת הבקשה;
(5)
פירוט מלא של העובדות המהוות את עילת הבקשה, של הטענות המשפטיות שהבקשה נסמכת עליהן, ושל האסמכתאות שעליהן מבוססות הטענות.
(ד)
ראיות שעליהן נסמכת הבקשה יוגשו בכתב למזכירות הוועדה, כאמור בסעיף קטן (א), בתיק ראיות נפרד שיצורף לבקשה, כשהן מסומנות במספר סידורי.
(ה)
בקשה תיערך לפי טופס 1 שבתוספת והעובדות שבה יאומתו בתצהיר אשר יצורף אליה ושיהיה ערוך לפי טופס 2 שבתוספת; בתצהיר תהיה הפרדה בין עובדות שהן בידיעתו האישית של המצהיר לבין עובדות הנכונות לפי מיטב ידיעתו ואמונתו, שלגביהן יציין את מקור ידיעתו ואמונתו.
(ו)
בקשה לקבוע כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת, לפי סעיף 63א לחוק – תוגש בחתימת שליש מחברי הוועדה לפחות.
המצאת הבקשה
(א)
מזכירות הוועדה תמציא עותק מן הבקשה, באמצעות דואר אלקטרוני, לבא כוח רשימת המועמדים שכנגדה או כנגד מועמד הכלול בה מוגשת הבקשה; המזכירות תודיע למועמד שנגדו מוגשת הבקשה ולכל חברי הוועדה על הגשת הבקשה, בסמוך למועד הגשתה.
(ב)
המבקש ימציא עותק מן הבקשה ותיק הראיות, במישרין, ליועץ המשפטי לממשלה.
(ג)
עותק מן הבקשות ונספחיהן יפורסמו באתר האינטרנט של הוועדה, לעיון כל דורש.
כתב תשובה
(א)
רשימת מועמדים או מועמד שכנגדם מוגשת בקשה יגישו כתב תשובה; הוגשו מספר בקשות כנגדם, רשאים הם להגיש כתב תשובה אחד; כתב התשובה יוגש לא יאוחר מהיום ה־36 שלפני יום הבחירות, בשעה 12:00; עותק מכתב התשובה יומצא על ידי המשיב, במישרין, ליועץ המשפטי לממשלה.
(ב)
היועץ המשפטי לממשלה יגיש את עמדתו באשר לבקשה; עמדת היועץ המשפטי לממשלה תוגש למזכירות הוועדה לא יאוחר מהיום ה־35 שלפני יום הבחירות, בשעה 12:00.
(ג)
סעיפים 2(ב) עד (ה) יחולו על כתב תשובה, בשינויים המחוייבים.
(ד)
כתבי תשובה שיוגשו לוועדה יימסרו למבקש באמצעות דואר אלקטרוני, והם יפורסמו באתר הוועדה.
צירוף ראיות
לא יתקבלו ראיות נוספות מעבר לאלה שהוגשו לוועדה לפי סעיפים 2 ו־4, אלא ברשות יושב ראש הוועדה, ומטעמים מיוחדים.
איחוד הדיון
הוגשו מספר בקשות לגבי רשימת מועמדים אחת או לגבי מועמד אחד, יחליט יושב ראש הוועדה אם תדון בהן הוועדה במאוחד או בנפרד.
דחייה על הסף
יושב ראש הוועדה רשאי לדחות על הסף בקשה, אם מצא שאין היא מגלה עילה שבדין.
קביעת מועד דיון
(א)
הוגש כתב התשובה, תכריע הוועדה בבקשה על סמך דיון בפניה; יושב ראש הוועדה יקבע את מועד הדיון.
(ב)
מזכירות הוועדה תודיע לחברי הוועדה ולצדדים על מועד הדיון בפני מליאת הוועדה.
סדר הטיעון
(א)
הוגשה בקשה בשמה של מפלגה המיוצגת על־ידי סיעה של הכנסת היוצאת, יסכם חבר הוועדה מאותה הסיעה, או כל מי שהסיעה תבחר לייצגה בדיון לפני הוועדה, את טענותיו לביסוס הבקשה, כפי שיחליט יושב ראש הוועדה.
(ב)
הוגשה בקשה שלא בשמה של מפלגה המיוצגת על ידי סיעה של הכנסת היוצאת יסכם המבקש, או מי שהמבקש יבחר לייצגו בפני הוועדה, את טענותיו לביסוס הבקשה.
(ג)
רשימת מועמדים או מועמד שנגדם הוגשה הבקשה ישמיעו, לאחר הטיעון האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), את טענותיהם לפני הוועדה, בעצמם או על־ידי מי שיבחרו לייצגם בדיון.
(ג)
כל בעל דין יורשה לטעון במסגרת זמן שייקבע יושב ראש הוועדה, ויטען בשמו אדם אחד בלבד, אלא אם כן יתיר יושב ראש הוועדה אחרת.
(ד)
יושב ראש הוועדה רשאי להתיר לבעל דין טיעון נוסף בתשובה לטענות בעל הדין שכנגד.
(ה)
בתום טיעוני הצדדים יישמעו עמדותיהם של חברי הוועדה שייבקשו, והוועדה תכריע בבקשה בהצבעה.
אי התייצבות
נמסרה הודעה בדבר קביעת דיון לפי סעיף 8, רשאי יושב ראש הוועדה –
(1)
אם לא התייצב איש מבעלי הדין – למחוק או לדחות את העתירה או לדחות את הדיון למועד אחר;
(2)
אם התייצב העותר והמשיב לא התייצב – לקיים דיון בעתירה בהעדר המשיב או לדחות את הדיון למועד אחר;
(3)
אם התייצב המשיב והעותר לא התייצב – למחוק או לדחות את העתירה או לדחות את הדיון למועד אחר.
פרוטוקול
דיוני הוועדה יתועדו בפרוטוקול.
החלטה
(א)
החליטה הוועדה כי מועמד או רשימה מנועים מהשתתפות בבחירות לכנסת לפי סעיף 7א לחוק־יסוד: הכנסת, תודיע על כך לבא כוחה של הרשימה או למועמד, לפי העניין; החליטה הוועדה כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת, תעביר מיד את החלטתה ואת פרוטוקול הדיון לאישור בית־המשפט העליון, לפי סעיף 63א(ב) לחוק.
(ב)
ההחלטה ופרוטוקול הדיון יפורסמו באתר האינטרנט של הוועדה.

תוספת

טופס 1: בקשה לפסילת רשימת מועמדים לכנסת \ מועמד לכנסת (סעיף 2(ה))
טופס 2: תצהיר מטעם . . . . . . (סעיף 2(ה))


ב׳ בטבת התש״ף (30 בדצמבר 2019).
  • ניל הנדל
    שופט בית המשפט העליון
    יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה־23
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.