משנה תרומות יא רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) אין נותנין דבלה וגרוגרות לתוך המורייס מפני שהוא מאבדן אבל נותנין את היין למורייס אין מפטמין את השמן אבל עושין את היין יינומלין אין מבשלין יין של תרומה מפני שהוא ממעיטו רבי יהודה מתיר מפני שהוא משביחו.

(ב) דבש תמרים ויין תפוחים וחומץ סתוונייות ושאר כל מי פירות של תרומה רבי אליעזר מחייב קרן וחומש ורבי יהושע פוטר רבי אליעזר מטמא משום משקה אמר רבי יהושע לא מנו חכמים שבעה משקין כמונה פטמין אלא אמרו שבעה משקין טמאים ושאר כל המשקין טהורים.

(ג) אין עושין תמרים דבש ולא תפוחים יין ולא סתוונייות חומץ ושאר כל הפירות אין משנין אותן מברייתן בתרומה ובמעשר שני אלא זיתים וענבים בלבד ואין סופגין את הארבעים משום ערלה אלא על היוצא מן הזיתים ומן הענבים ואין מביאין בכורים משקין אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים ואין מיטמא משום משקה אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים ואין מקריבין על גבי המזבח אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים.

(ד) עוקצי תאנים וגרוגרות והכליסין והחרובין של תרומה אסורים לזרים.

(ה) גרעיני תרומה בזמן שהוא מכנסן אסורות ואם השליכן מותרות וכן עצמות הקדשים בזמן שהוא מכנסן אסורות ואם השליכן מותרות המורסן מותר סובין של חדשות אסורות ושל ישנות מותרות ונוהג בתרומה כדרך שהוא נוהג בחולין המסלת קב או קביים בסאה לא יאבד את השאר אלא יניחנו במקום מוצנע.

(ו) מגורה שפינה ממנה חיטי תרומה אין מחייבין אותו להיות יושב ומלקט אחת אחת אלא מכבד כדרכו ונותן לתוכה חולין.

(ז) וכן חבית של שמן שנשפכה אין מחייבין אותו להיות יושב ומטפח אלא נוהג בה כדרך שהוא נוהג בחולין.

(ח) המערה מכד לכד ונטף שלש טפין נותן לתוכה חולין הרכינה ומיצת הרי זו תרומה כמה יהא בתרומת מעשר של דמאי ויוליכנה לכוהן אחד משמונה בשמינית.

(ט) כרשיני תרומה מאכילין אותן לבהמה לחיה ולתרנגולין ישראל ששכר פרה מכוהן מאכילה כרשיני תרומה וכוהן ששכר פרה מישראל אף על פי שמזונותיה עליו לא יאכילנה כרשיני תרומה ישראל ששם פרה מכוהן לא יאכילנה כרשיני תרומה וכוהן ששם פרה מישראל מאכילה כרשיני תרומה.

(י) מדליקין שמן שריפה בבתי כנסייות ובבתי מדרשות ובמבואות האפלים ועל גבי החולים ברשות כוהן בת ישראל שנישאת לכוהן והיא למודה לבוא אצל אביה אביה מדליק ברשותה מדליקין בבית המשתה אבל לא בבית האבל דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר בבית האבל אבל לא בבית המשתה רבי מאיר אוסר כאן וכאן רבי שמעון מתיר כאן וכאן.

הדף הראשי של משנה תרומות יא