משנה יומא ד ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר מועד · מסכת יומא · פרק ד · משנה ו | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

[עריכה]

בכל יום היו שם ארבע מערכות, והיום חמשכא, דברי רבי מאיר.

רבי יוסי אומר: בכל יום שלוש, והיום ארבע.

רבי יהודה אומר: בכל יום שתים, והיום שלוש.

משנה מנוקדת

[עריכה]

בְּכָל יוֹם הָיוּ שָׁם אַרְבַּע מַעֲרָכוֹת, וְהַיּוֹם חָמֵשׁ,

דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר:
בְּכָל יוֹם שָׁלֹש, וְהַיּוֹם אַרְבַּע.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר:
בְּכָל יוֹם שְׁתַּיִם, וְהַיּוֹם שָׁלֹש.

נוסח הרמב"ם

בכל יום -

היו שם ארבע מערכות.
והיום - חמש.
דברי רבי מאיר.
רבי יוסי אומר:
בכל יום - שלש.
והיום - ארבע.
רבי יהודה אומר:
בכל יום - שתים.
והיום - שלש.

פירוש הרמב"ם

מערכה - הוא צבור האש שנעשה מן העצים המסודרין, וגודשין ומבערין האש.

ורבי יהודה אומר, כי במזבח החיצון היו בה שתי מערכות, האחת מערכה גדולה והיא שמקריבין עליה התמיד, ומערכה שניה שלוקחין ממנה האש במחתה לקטרת כמו שזכרנו.

ורבי יוסי אומר, כי מערכה שלישית היו עושין לקיום האש לא תסור משם אש לעולם.

ורבי מאיר אומר, כי רביעית היו עושין, ושורפין עליה האיברים ופדרים שנשארו מן התמיד של בין הערבים, שלא שלט בהם האש כל הלילה.

וכולם מודים על שתי מערכות, כי באה הקבלה כי אמרו "על מוקדה על המזבח, כל הלילה עד הבוקר"(ויקרא ו, ב) זו מערכה גדולה, "ואש המזבח תוקד בו"(ויקרא ו, ב) זו מערכה שניה של קטרת.

ואמרו אחר כך "והאש על המזבח תוקד בו"(ויקרא ו, ב), אמר רבי יוסי, זו מערכה שלישית של קיום האש. ורבי יהודה אומר, שהוא חוזר על המערכה הנקדמת. ורבי מאיר אומר, היה מייחד מערכה לאיברים ופדרים שלא נתאכלו מבערב, וזולתו אומרים כי בצידי מערכה גדולה היו נשרפין. והכל מודים כי על כל פנים צריך תוספת מערכה ביום צום כיפור לכבוד ולהדור בעיני העם.

והלכה כרבי יוסי:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

בכל יום היו שם - במזבח החיצון:

ארבע מערכות - של עצים שמבערים עליהם האש, אחת מערכה גדולה שמקריבין עליה התמיד ואחת מערכה שניה שממנה נוטלים אש למזבח הקטורת ואחת מערכה של קיום האש שלא תסור משם אש לעולם ואחת מערכה של אברים ופדרים של תמיד של בין הערבים כ שלא נתעכלו מבערב ולא נשרפו כל הלילה שורפין אותם במערכה זו. ומוסיפין ביוה"כ עוד מערכה אחת ליטול ממנה גחלים לקטורת לפני ולפנים:

רבי יוסי אומר בכל יום ג' - דג' קראי כתיב (ויקרא ו) על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר זו מערכה גדולה. (שם) ואש המזבח תוקד בו זו מערכה שניה של קטורת. (שם) והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה זו מערכה ג' של קיום האש. ומערכה רביעית לאברים ופדרים שלא נתעכלו לית ליה לרבי יוסי, דסבירא ליה שאברים ופדרים שלא נתעכלו בצדי מערכה גדולה הם נשרפים:

רבי יהודה אומר בכל יום שתים - דלית ליה מערכה שלישית של קיום האש. ומקרא שלישי של והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה דריש ליה רבי יהודה שהמבעיר קסמים דקים כדי להצית האש על המערכה הגדולה לא יצית על הרצפה ויעלם כשהם דולקים למזבח אלא ידליקם בראש המזבח. והלכה כר' יוסי:

פירוש תוספות יום טוב

ארבע מערכות. פירש הר"ב ומערכה רביעית לאברים ופדרים כו' ונפקא מואש. ורבנן ו' לא דרשי'. גמ':

והיום חמש. נפקא להו מוהאש ואפילו למאן דלא דריש וי"ו וי"ו ה"א דריש. גמרא:

שתים. כתב הר"ב ומקרא ג' של והאש וגו' דריש ליה שהמבעיר קסמים כו' ואינך נפקא להו מונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח (ויקרא א ז) ור"י אי מהתם ה"א קאי אארעא ועביד מפוחא קמ"ל. וקרא ונתנו דריש ליה כו' כדאיתא בגמרא:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(כ) (על הברטנורא) ונפקא מואש. ורבנן וי"ו לא דרשי. גמרא:

(כא) (על המשנה) חמש. נפקא לה מוהאש ואפילו למאן דלא דריש וי"ו, וי"ו ה"א דריש. גמרא:[כב] ואינך נפקא להו מונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח. ור'י אי מהתם ה"א קאי אארעא ועביד מפוחא, קמל"ן:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

בכל יום היו שם ד' מערכות:    אחת מהנה לאברי עולה שניתותרו כדפי' ר"ע ז"ל: ורבא ס"ל בכל יום ואפי' בשבת אבל רב הונא ס"ל בכל יום לבד משבת כדמוכח בגמ':

בפי' ר"ע ז"ל ופדרים כצ"ל דלי"ת קודם הרי"ש וכדכתיב ואת הפדר:

עוד בפי' ר"ע ז"ל ר' יהודה אומר כו' ושנויה האי פלוגתא בת"כ בפרשת צו סוף פרק שני:

תפארת ישראל

יכין

בכל יום היו שם ארבע מערכות:    בד' מקומות על מזבח החיצון, היו עצים ואש סדורות. א' מערכה גדולה להקרבת איברי התמיד, הב' לגחלים לקטורת והג' לקיום האש, הד' לאברי תמיד של בין הערביים שמאתמול שלאנתעכלו עדיין:

והיום חמש:    דמוסיף א' לגחלים לקטורת שבק"ק:

רבי יוסי אומר בכל יום שלש:    דס"ל דאברים שנתותרו מתמיד של בין הערביים, נשרפין במערכה גדולה:

רבי יהודה אומר בכל יום שתים:    דס"ל דא"צ אחד מיוחד לקיום האש:

בועז

פירושים נוספים