מקור:חוק עידוד התעסוקה של ימאים ישראלים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<שם> חוק עידוד התעסוקה של ימאים ישראלים, התשנ"ו-1996

<מאגר 2001145 תיקון 161021>

<מקור> ((ס"ח תשנ"ו, 256|חוק עידוד התעסוקה של ימאים ישראלים|13:211302)); ((תשנ"ז, 43|חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 1997)|14:211373)).

<מבוא> חוק זה בוטל בסעיף 33 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 1997), התשנ"ז-1996.

@ 1. הגדרות

בחוק זה -
- ״הובלה בינלאומית״ - הובלת סחורות בין נמלים בישראל ונמלים בחוץ לארץ או בין נמלים שונים בחוץ לארץ;
- ״חברת ספנות״ - חברה רשומה בישראל, אשר בבעלותה לפחות כלי שיט אחד ואשר מרבית הכנסותיה נובעות מהפעלת כלי שיט בהובלה בינלאומית; לענין הגדרה זו, הכנסות מהחכרת כלי שיט, למי שמפעיל אותו בהובלה בינלאומית, הינן הכנסות מהובלה בינלאומית אם נתקיים בחברה אחת מאלה:
(1) מספר כלי השיט הישראליים שהיא מפעילה בהובלה בינלאומית בשנת מס כלשהי אינו נופל ממספר כלי השיט הזרים שהיא מפעילה באותה שנת מס;
(2) לפחות 50% מהתפוסה הכוללת של כלי השיט שהיא מפעילה בהובלה בינלאומית בשנת מס כלשהי מורכבים מכלי שיט ישראליים;
- ״ימאי ישראלי״ - איש צוות ישראלי כהגדרתו בחוק הספנות (ימאים), התשל״ג-1973;
- ״כלי שיט ישראלי״ - כהגדרתו בחוק הספנות (כלי שיט), התש״ך-1960, או כלי שיט אשר חוק הספנות (ימאים), התשל״ג-1973, חל לגביו מכוח הוראות תקנה 7א שבתוספת לחוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט) [נוסח משולב], התשל״ג-1973;
- ״תפוסה״ - כפי שנמדדה לפי חוק הספנות (כלי שיט), התש״ך-1960.

@ 2. החזר הכנסה

חברת ספנות המעסיקה בכלי השיט שלה ימאים ישראלים, שהם תושבי ישראל, תהיה זכאית להחזר סכומי מס הכנסה שניגבו מימאים אלה בשל הכנסת עבודתם בכלי השיט שלה, ובלבד שהכנסת עבודתם של הימאים לא תגדל כתוצאה מחוק זה.

@ 3. ביצוע ותקנות

שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר התחבורה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

@ 4. הוראת שעה

חוק זה יעמוד בתוקפו שלוש שנים מיום פרסומו.

<פרסום> נתקבל בכנסת ביום כ"א באדר התשנ"ו (12 במרס 1996). <חתימות>

  • שמעון פרס, ראש הממשלה
  • אברהם (בייגה) שוחט, שר האוצר
  • עזר ויצמן, נשיא המדינה
  • שבח וייס, יושב ראש הכנסת