מקור:חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<שם> חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו-2006

<מאגר 2000274 תיקון 326293>

<מקור> ((ס"ח תשס"ו, 306|חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006)|17:300065)), ((394|ת"ט)); ((תשס"ז, 77|חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007)|17:300638)); ((תשס"ט, 221|חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010)|18:301061)); ((תש"ע, 232|תיקון מס' 3|18:301077)).

פרק א': מטרת החוק[עריכה]

@ 1. מטרה

חוק זה בא לתקן חוקים שונים, לדחות את תחילתם של חוקים, לבטל חוקים וכן לקבוע הוראות נוספות במטרה להשיג את יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006.

פרק ב': ביטוח לאומי[עריכה]

@ 2. : ((הנוסח שולב [[בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995]].))

@ 3. חוק הביטוח הלאומי - תחולה

(א) סעיפים 160, 161, 173 ו-174 לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחם בסעיף 2(1) עד (4) לחוק זה, יחולו לגבי מי שהשתחרר משירות סדיר לפי [[חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986]], למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, מיום ט"ו בתמוז התשס"ז (1 ביולי 2007) ואילך.
(ב) סעיפים 197, 223, 351, 378 ו-406 לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחם בסעיף 2(5) עד (9) לחוק זה, יחולו לגבי גמלאות ודמי ביטוח המשתלמים בעד יום ה' בתמוז התשס"ו (1 ביולי 2006) ואילך.

@ 4. : ((הנוסח שולב בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005.))

פרק ג': מסים[עריכה]

@ 5. : ((הנוסח שולב בפקודת מס הכנסה.)) @ 6. : ((הנוסח שולב בפקודת מס הכנסה.)) @ 7. : ((הנוסח שולב בפקודת המכס.))

@ 8. פקודת מס הכנסה וחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הוראת שעה) - תחילה

תחילתם של סעיפים 37, 57(ב) ו-66(ה) לפקודת מס הכנסה, כנוסחם בסעיף 5(2), (4) ו-(5) לחוק זה, וביטולו של חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הוראת שעה), התשס"א-2000, כאמור בסעיף 6 לחוק זה, ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006).

פרק ד': חקלאות[עריכה]

@ 9. : ((הנוסח שולב בחוק פיצוי נפגעי אסון טבע, התשמ"ט-1989.))

@ 10. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע - תחולה

חוק פיצוי נפגעי אסון טבע, התשמ"ט-1989, כנוסחו בסעיף 9 לחוק זה, יחול על אסון טבע שאירע לאחר תחילתו של חוק זה.

פרק ה': מינהל מקרקעי ישראל[עריכה]

@ 11. : ((הנוסח שולב בחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960)). @ 12. : ((הנוסח שולב בחוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960.))

פרק ו': בריאות[עריכה]

@ 13. : ((הנוסח שולב בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994.))

@ 14. חוק ביטוח בריאות ממלכתי - תחילה ותחולה

תחילתו של סעיף 18 לחוק ביטוח בריאות, כנוסחו בסעיף 13 לחוק זה, ביום ז' באב התשס"ו (1 באוגוסט 2006), והוא יחול על חישוב שיעור מהסכום לחלוקה, מהיום האמור ואילך.

@ 15. : ((הנוסח שולב [[בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981]].))

@ 16. פקודת הרוקחים - תחילה

תחילתו של סעיף 26(א1) לפקודת הרוקחים, כנוסחו בסעיף 15 לחוק זה, ביום תחילתן של תקנות ראשונות שיותקנו לפי סעיף 26(א1).

פרק ז': רשויות מקומיות[עריכה]

@ 17. : ((הנוסח שולב בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992.))

@ 18. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992 - תחולה

הוראות סעיפים 7, 9 ו-10 לחוק הסדרים 1992, כנוסחם בסעיף 17(1), (2) ו-(3) לחוק זה, יחולו משנת הכספים 2007 ואילך.

@ 19. : ((הנוסח שולב בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 2000), התש"ס-2000 כהוראת שעה לשנת 2006.)) @ 20. : ((הנוסח שולב בפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 1938.)) @ 21. : ((הנוסח שולב בפקודת העיריות.)) @ 22. : ((הנוסח שולב בפקודת המועצות המקומיות.)) @ 23. : ((הנוסח שולב [[בפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972]].))

פרק ח': רישוי שירותי תעופה[עריכה]

@ 24. : ((הנוסח שולב בחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963.))

פרק ט': הגנת הצרכן[עריכה]

@ 25. : ((הנוסח שולב בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.)) @ 26. : ((הנוסח שולב בחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982.)) @ 27. : ((הנוסח שולב בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.)) @ 28. : ((הנוסח שולב בחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996.)) @ 29. : ((הנוסח שולב בחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976.)) @ 30. : ((הנוסח שולב בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.))

פרק י': תקשורת[עריכה]

@ 31. : ((הנוסח שולב בחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990.)) @ 32. : ((הנוסח שולב בחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965.))

@ 33. חוק רשות השידור - תחילה

תחילתו של חוק רשות השידור, כנוסחו בסעיף 32 לחוק זה, ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007).

פרק י"א: תכנון ובניה[עריכה]

@ 34. : ((הנוסח שולב בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.)) @ 35. : ((הנוסח שולב בחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002.)) @ 36. : ((הנוסח שולב בחוק בתי משפט לענינים מינהליים (תיקון מס' 15), התשס"ה-2005.))

@ 37. תחילה (תיקון: תש"ע)

(א) תחילתם של הסעיפים המפורטים להלן 60 ימים מיום פרסומו של חוק זה:
(1) סעיף 2(ב)(3) לחוק התכנון והבניה, כנוסחו בסעיף 34(1) לחוק זה;
(2) סעיף 61א לחוק התכנון והבניה, כנוסחו בסעיף 34(5) לחוק זה;
(3) סעיף 62א לחוק התכנון והבניה, כנוסחו בסעיף 34(6) לחוק זה;
(4) סעיף 62א1 לחוק התכנון והבניה, כנוסחו בסעיף 34(7) לחוק זה;
(5) סעיפים 6 ו-9 לתוספת הראשונה בחוק התכנון והבניה, כנוסחם בסעיף 34(9) לחוק זה;
(6) סעיף 19(ב) לתוספת השלישית בחוק התכנון והבניה, כנוסחו בסעיף 34(10) לחוק זה.
(ב) תחילתם של הסעיפים המפורטים להלן ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007):
(1) סעיף 12א לחוק התכנון והבניה, כנוסחו בסעיף 34(2) לחוק זה;
(2) סעיף 12ב(א) לחוק התכנון והבניה, כנוסחו בסעיף 34(3) לחוק זה;
(3) סעיפים 12ו, 12ז(2) ו-(3) ו-12ח לחוק התכנון והבניה, כנוסחם בסעיף 34(4) לחוק זה;
(4) סעיף 198 לחוק התכנון והבניה, כנוסחו בסעיף 34(8) לחוק זה;
(5) סעיפים 2 ו-26(ג) לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, כנוסחם בסעיף 35 לחוק זה.
(ג) תחילתו של סעיף 12ז(1) לחוק התכנון והבניה, כנוסחו בסעיף 34(4) לחוק זה, ביום תחילתן של ההוראות המנויות בסעיף 10 לחוק התכנון והבניה (תיקון מס' 84 והוראת שעה), התשס"ח-2008.

@ 38. הוראות מעבר

(א) ערר לפי חוק התכנון והבניה, או ערר או תביעה לפי חוק משק הגז ((הטבעי)), התשס"ב-2002, שענינם פיצויים שהוגש לועדת ערר לפי סימן ב'1 לחוק התכנון והבניה לפני יום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) ימשיך להידון לפני ועדת הערר כאמור.
(ב) הוראות סעיפים 61א, 62א, 62א1 לחוק התכנון והבניה, וסעיפים 6 ו-9 לתוספת הראשונה בחוק האמור, כנוסחם בסעיפים 34(5), (6), (7) ו-(9) לחוק זה, לא יחולו על תכנית שהוגשה למוסד תכנון וטרם אושרה לפני כניסתם לתוקף של הסעיפים האמורים.

פרק י"ב: מים[עריכה]

@ 39. (תיקון: תשס"ז) : ((הנוסח שולב בחוק המים, התשי"ט-1959.))

@ 40. חוק המים - הוראת שעה

על אף הוראות סעיף 112(א) לחוק המים, כנוסחו בסעיף 39(70) לחוק זה, בתקופה שמיום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) עד יום כ"ח בסיון התשע"א (30 ביוני 2011), כללים לפי הסעיף האמור הקובעים תעריפי מים לשימוש בחקלאות, ייקבעו באישור שר החקלאות ופיתוח הכפר, שר התשתיות הלאומיות ושר האוצר.

@ 41. : ((הנוסח שולב בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001.))

@ 42. חוק תאגידי מים וביוב - תחילה והוראות מעבר (תיקון: תשס"ז, תשס"ט)

(א) תחילתו של חוק תאגידי מים וביוב, כנוסחו בסעיף 41 לחוק זה, למעט הסעיפים המפורטים בסעיפים קטנים (ב) ו-(ה), ביום י"ב בתשרי התש"ע (30 בספטמבר 2009).
(ב) תחילתם של סעיף 103 וביטול סעיף 148 לחוק תאגידי מים וביוב, כנוסחם בסעיף 41(34) ו-(43) לחוק זה, ביום ה' בתמוז התשס"ו (1 ביולי 2006).
(ג) (((בוטל).))
(ד) (((בוטל).))
(ה) תחילתם של סעיפים 2, 56(א), כותרת פרק ו' וכותרת סימן א' לפרק ו', סעיפים 80, 81(א) וביטול סימנים ב' עד ה' לפרק ו', בחוק תאגידי מים וביוב, כנוסחם בסעיף 41(1), (20) ו-(29) עד (33) לחוק זה, ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007).

@ 43. : ((הנוסח שולב בחוק הפיקוח על קידוחי מים, התשט"ו-1955.)) @ 44. : ((הנוסח שולב בחוק מדידת מים, התשט"ו-1955.)) @ 45. : ((הנוסח שולב בחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ח-1957.)) @ 46. : ((הנוסח שולב בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.)) @ 47. : ((הנוסח שולב בחוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), התשכ"ז-1967.)) @ 48. : ((הנוסח שולב בחוק רשות נאות מרפא, התשל"ג-1973.)) @ 49. : ((הנוסח שולב בחוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ"ה-1965.)) @ 50. : ((הנוסח שולב בחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962.)) @ 51. : ((הנוסח שולב בחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ"ב-1992.)) @ 52. : ((הנוסח שולב בפקודת בריאות העם, 1940.))

@ 53. חובת התקנת תקנות

(א) שר החקלאות יתקין תקנות ראשונות לפי סעיפים 25א ו-37(ג) לחוק המים, כנוסחם בסעיף 39(16) ו-(25) לחוק זה, בהתאמה, עד יום כ"ז בסיון התשס"ח (30 ביוני 2008).
(ב) שר החקלאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי, בצו, לדחות את המועד האמור בסעיף קטן (א), ובלבד שיביא את הצו לאישור הוועדה עד יום כ"ה בניסן התשס"ח (30 באפריל 2008); דחיית המועד תהיה לתקופה או לתקופות שלא יעלו במצטבר על שנה אחת.

@ 54. חובת קביעת כללים

(א) מועצת הרשות הממשלתית תקבע כללים ראשונים לפי ההוראות המפורטות להלן עד יום כ"ז בסיון התשס"ח (30 ביוני 2008):
(1) סעיף 18 לחוק המים, כנוסחו בסעיף 39(4) לחוק זה;
(2) סעיף 19 לחוק המים, כנוסחו בסעיף 39(6) לחוק זה;
(3) סעיף 24 לחוק המים, כנוסחו בסעיף 39(14) לחוק זה;
(4) סעיף 33 לחוק המים, כנוסחו בסעיף 39(21) לחוק זה;
(5) סעיף 59(א)(2) ו-(ב)(3) לחוק המים, כנוסחו בסעיף 39(48) לחוק זה;
(6) סעיף 97(ג) לחוק המים, כנוסחו בסעיף 39(61) לחוק זה.
(ב) מועצת הרשות הממשלתית, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאית לדחות את המועד האמור בסעיף קטן (א) לגבי ההוראות המפורטות בו, כולן או חלקן, ובלבד שמועצת הרשות הממשלתית הגישה לוועדת הכלכלה את בקשתה לדחיית המועד, עד יום כ"ה בניסן התשס"ח (30 באפריל 2008); דחיית המועד תהיה לתקופה או לתקופות שלא יעלו במצטבר על שנה אחת.

@ 55. פרק י"ב: מים - הוראות מעבר (תיקון: תשס"ז, תשס"ט)

(א) כל עוד לא הותקנו תקנות לפי סעיפים 25א ו-37(ג) לחוק המים, כנוסחם בסעיף 39(16) ו-(25) לחוק זה, בהתאמה, תיקבע הקצאת המים למטרת חקלאות במסגרת היקף הצריכה המרבית הכוללת שקצבה מועצת הרשות הממשלתית למטרת חקלאות, בידי שר החקלאות, לפי תקנות שהיו בתוקף במועד תחילתו של פרק זה.
(ב) סמכויות של מנהל הרשות הממשלתית, שעליו להפעילן לפי חוקי המים, כנוסחם בפרק זה, ובהתאם לכללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, יופעלו, כל עוד לא נקבעו כללים כאמור, בהתאם לתקנות באותו ענין, שהיו בתוקף ערב תחילתו של פרק זה כאמור בסעיף 56, ובהעדר תקנות כאמור - על פי שיקול דעתו, במסגרת הנחיות והוראות מועצת הרשות; מנהל הרשות הממשלתית ידווח למועצת הרשות הממשלתית, באופן שוטף, על הפעלת סמכויותיו לפי סעיף קטן זה בהעדר כללים או תקנות.
(ג) מי שביום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006) היה עובד הסגל המקצועי של הרשות לתאגידים ציבוריים - מים וביוב, כאמור בסעיף 96 לחוק תאגידי מים וביוב, כנוסחו במועד האמור, ימשיכו לחול עליו הוראות אותו סעיף, עד תום תקופת החוזה המיוחד כאמור באותו סעיף, שנחתם עמו, ושהיה בתוקף באותו מועד.
(ד) על אף הוראות חוקי המים, כנוסחם בפרק זה, פעילות שהיתה נתונה למינהל לפיתוח תשתיות ביוב במשרד התשתיות הלאומיות, או למינהל המים ברשויות המקומיות במשרד הפנים, ערב תחילתו של פרק זה כאמור בסעיף 56, תמשיך ותבוצע בידי הגופים האמורים עד יום י"ב בתשרי התש"ע (30 בספטמבר 2009).
(ה) החל ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007), יראו את תזכיר ההתאגדות של רשות המים הארצית, תקנותיה ותקנונה, כאילו שונתה בהם זכות ההכרעה בכל הנוגע להנהלה ולניהולה של רשות המים הארצית, בהתאם להוראות סעיף 47 לחוק המים, כך שהיא נתונה לשר התשתיות הלאומיות.
(ו) מועצת הרשות הממשלתית תקבע כללים לחישוב עלות ותעריפים, לפי הוראות חוק תאגידי מים וביוב, והיא רשאית להסתמך לענין זה על עבודת ההכנה שנעשתה בידי מועצת הרשות לשירותים ציבוריים עד המועד האמור בסעיף 42(ה) לשם קביעתם של כללים כאמור, לרבות על הצעות ועמדות שהובאו לפני מועצת הרשות לשירותים ציבוריים בענינים האמורים, ובכלל זה לפי סעיף 107 לחוק תאגידי מים וביוב, ויראו הצעות ועמדות כאמור שעליהם הסתמכה מועצת הרשות הממשלתית כאילו הובאו לפניה; מועצת הרשות הממשלתית לא תקבע כללים כאמור לפני יום י"ג בניסן התשס"ז (1 באפריל 2007).
(ז) (((בוטל).))
(ח) בסעיף זה -
- "חוקי המים" - חוק המים, חוק תאגידי מים וביוב, חוק קידוחי מים, חוק מדידת מים, חוק הניקוז;
- "מועצת הרשות לשירותים ציבוריים" - מועצת הרשות לשירותים ציבוריים - מים וביוב, שמונתה לפי סעיף 82 לחוק תאגידי מים וביוב, כנוסחו ערב תחילתו של פרק זה כאמור בסעיף 56;
- "מנהל הרשות הממשלתית", "מועצת הרשות הממשלתית" - כמשמעותם לפי חוק המים, כנוסחו בפרק זה.

@ 56. פרק י"ב: מים - תחילה

תחילתו של פרק זה ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007), אלא אם כן נקבע בו אחרת.

פרק י"ג: שונות[עריכה]

@ 57. : ((הנוסח שולב בחוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979.))

@ 58. חוק שירות הציבור (מתנות) - תחילה

תחילתו של סעיף 4 לחוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979, כנוסחו בסעיף 57 לחוק זה, ביום ח' באלול התשס"ו (1 בספטמבר 2006).

@ 59. : ((הנוסח שולב בחוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999.)) @ 60. : ((הנוסח שולב בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.))

@ 61. חוק חובת המכרזים - חובת התקנת תקנות

תקנות ראשונות לפי חוק חובת המכרזים, כנוסחו בסעיף 60 לחוק זה, לענין עסקאות של מוסד להשכלה גבוהה, יובאו לאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת בתוך חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

@ 62. חוק חובת המכרזים - תחילה

תחילתו של סעיף 2(א) לחוק חובת המכרזים, כנוסחו בסעיף 60(2) לחוק זה, ביום תחילתן של תקנות שיותקנו לפי סעיף 61 לחוק זה.

@ 63. : ((הנוסח שולב בחוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים), התשס"ב-2002.)) @ 64. (תיקון: תשס"ו) : ((הנוסח שולב בחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004.))

@ 65. חוק רשות הספנות והנמלים - תחילה ותחולה

תחילתו של סעיף 49(ט) לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ה-2005, כנוסחו בסעיף 64(1)(ב) לחוק זה, ביום כ"א באדר ב' התשס"ה (1 באפריל 2005), והוא יחול על עדכון של קצבה המשולמת לגמלאי רשות הנמלים בפנסיה תקציבית, כאמור באותו סעיף, בעד חודש מרס 2005 ואילך.

@ 66. : ((הנוסח שולב בפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943.)) @ 67. : ((הנוסח שולב בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001), התשס"א-2001.)) @ 68. : ((הנוסח שולב בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות), התשס"א-2001.))

@ 69. תחילה

תחילתו של חוק זה ביום ה' בתמוז התשס"ו (1 ביולי 2006), אלא אם כן נקבע בו אחרת.

<פרסום> התקבל בכנסת ביום י' בסיון התשס"ו (6 ביוני 2006). <חתימות>

  • אהוד אולמרט ראש הממשלה
  • אברהם הירשזון שר האוצר
  • משה קצב נשיא המדינה
  • דליה איציק יושבת ראש הכנסת