לדלג לתוכן

מצודות על ירמיהו א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר בענתות" - אשר ישב בענתות שהיא בנחלת בנימין

"דברי ירמיהו" - אלה הם דברי ירמיהו וגו'

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר היה וגו' בימי יאשיהו" - תחלת דבר ה' בו היה בימי יאשיהו וגו'

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תם" - ענין השלמה כמו כי אם תם הכסף (בראשית מז

מצודת דוד

"ויהי בימי יהויקים" - היה מתנבא גם בימי יהויקים בנו והתמידה נבואתו עד כלות עשתי עשרה שנה לצדקיהו וגו' ולתוספות ביאור אמר עד גלות ירושלים שהיתה בחדש החמישי הוא חדש אב

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי דבר ה'" - וזהו דברי ירמיהו שאמר לישראל

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אצרך" - לשון יצירה

"ידעתיך" - ענין הכרה כמו ושמואל טרם ידע את ה' (שמואל א ג)

"הקדשתיך" - מלשון קדושה

"נתתיך" - ענין מנוי ופקידות כמו נתתיך אלהים לפרעה (שמות ז

מצודת דוד

"בטרם" - עד לא יצרתיך מבטן אמך הכרתי בך שתהיה הגון ומוכן לנבואה

"הקדשתיך" - קדשתי אותך וחזר ופי' לומר בזה קדשתיך במה שנתתיך להיות נביא להתנבאות על העכו"ם כולם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אהה" - ענין לשון יללה הוא כמו ואומר אהה ה' (יחזקאל ד

מצודת דוד

"ואומר וגו'" - אמרתי אהה ה' אוי לי על המניעה והמבטל הנמצא בי אשר לא ידעתי לסדר דברי הנבואה בצחות הלשון כי עדיין אני רך בשנים ולא הורגלתי בזה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל תאמר" - ר"ל אל תמאן בדבר בעבור הנערות

"כי על כל" - אלא על כל הדברים אשר אשלחך תלך ותדבר את כל אשר אצוך

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל תירא" - אל תפחד מפני מי אשר אשלחך אליהם פן תכשל בלשונך ויקצפו עליך כי אני עמך להצילך מיד הבאים להרע עמך

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וישלח" - ענין הושטה וכן שלח ידך ואחוז (שמות ד

מצודת דוד

"הנה נתתי" - בזה שנגעתי ידי בפיך נתתי דברי הנבואה בפיך

"וישלח" - בנבואה נראה לו כאלו המקום הושיט ידו ונגע על פיו כאלו נותן הנבואה אל פיו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הפקדתיך" - מלשון פקידות ומינוי כמו ופקדו שרי צבאות (דברים כ)

"לנתוש" - ענין עקירה כמו ונטעתי אתכם ולא אתוש (לקמן מב)

"ולנתוץ" - ענין כתיתה ושבירה כמו תנור וכירים יותץ (ויקרא יא)

"ולהרוס" - מלשון הריסה וסתירה

"לבנות" - מלשון בנין 

מצודת דוד

"הפקדתיך היום" - בזה מניתי אותך על כל עכו"ם לנבאות עליהם חורבן והשקט כפי מה שאצוה לך

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מקל" - מטה

"שקד" - שם פרי שקדים כמו ויגמל שקדים (במדבר יז

מצודת דוד

"מה אתה רואה" - במראה הנבואה

"מקל שקד" - מטה מאילן שגדילים בו שקדים

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שוקד" - ענין מהירות כמו וישקוד ה' (דניאל ט) 

מצודת דוד

"היטבת לראות" - ר"ל ראית דבר ראוי לפי הזמן כי שוקד אני על דברי לעשותו ואם כן ראית דבר המרמז רמז על מה שעתיד להיות כי מקל שקד ראית ואני שוקד על דברי והמה אחד בלשון

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"סיר" - קדרה וכן על סיר הבשר (שמות טז)

"נפוח" - ר"ל מעלה רתיחה ע"ש שנראה נפוחים ואבעבועות וכן כדוד נפוח ואגמון (איוב מא

מצודת דוד

"סיר נפוח" - קדירה מעלה רתיחה

"ופניו" - פני הרתיחה מקום שמעלה רתיחה מרובה הוא מעבר הצפון

"שנית" - ר"ל שאלני פעם שנית

"מה אתה רואה" - במראה הנבואה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תפתח" - ענין התרת הקשר כמו יתרי פתח (שם ל) 

מצודת דוד

"מצפון תפתח הרעה" - זה ירמז אשר מבבל העומדת מצפון תפתח הרעה כי עד הנה כאלו היתה הרעה קשורה לבל תבוא ועתה הותר הקשר ותבוא הרעה על יושבי ארץ ישראל והמשילה לסיר לומר כמו הסיר מאספים הנתחים אליה ואחר זה מרתיחין אותה כן כולם יכנסו במצור העיר והאויב ילחם בה וכן נאמר שפות הסיר שפות וגו' אסוף נתחיה אליה וגו' רתח רתחיה (יחזקאל כד)

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונתנו איש כסאו" - כל אחד יתן כסאו מול פתחי השערים ועל החומות לצור עליה מסביב

"הנני קורא" - ר"ל אעיר לבות כל משפחות של ממלכות צפונה והם בבל וכל ארצות ממשלת בבל לבוא על ירושלים

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ודברתי" - אז אדבר עמהם משפט ר"ל אביא עליהם משפט הגמול בעבור רעתם

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תאזור" - מלשון אזור וחגורה

"תחת אחתך" - ענין פחד ושבר כמו אל תערוץ ואל תחת (יהושע א

מצודת דוד

"פן אחתך" - כי כשתפחד אשבור אותך לפניהם ויוכלו לך להזיקך לכן אל תפחד ובטח עלי ואז לא יוכלו לך

"תאזור מתניך" - הוא ענין זרוז כי החגור במתניו הוא מזורז

"אל תחת מפניהם" - אל תפחד מפניהם מלומר להם את כל דברי

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נתתיך היום" - נתתי כח בידך להיות חזק כעיר מבצר וגו' להתגבר על כל הארץ וחוזר ומפרש על מלכי יהודה ועל שרי יהודה ועל כהניה ועל כל עם הארץ מיתר העם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יוכלו" - מלשון יכולת והתגברות 

מצודת דוד

"ונלחמו אליך" - כולם ילחמו עמך ולא יוכלו לך כי אני עמך להצילך מידם