מצודות על יחזקאל לט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על יחזקאל · לט · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנני אליך" - הנה אני אפנה אליך אתה גוג וגו'

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושובבתיך" - אעיר לבך להיות שובב ומורד ואסית אותך ואעלה אותך ממקומך מפאת צפון 

מצודת ציון

"ושובבתיך" - ענין מרד והליכה בדרכי הלב

"וששאתיך" - ענין הסתה ופתוי כמו הנחש השיאני (בראשית ג)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והכיתי" - אכה בקשתך למען תפול מיד שמאלך כי בה מחזיקים את הקשת ור"ל לא תצלח עם כלי המלחמה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לעיט" - לעופות הדורסים ולחית השדה אתנך למאכל 

מצודת ציון

"אגפיך" - חיל צבאות עם

"לעיט" - כן יקרא עוף דורס וכן לעיט הרים (ישעיהו יח) ולתוספת ביאור אמר צפור כל כנף ר"ל כל בעל כנף

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אני דברתי" - וכן יקום

"על פני השדה תפול" - במקום המלחמה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אני ה'" - הנאמן במאמרי

"וביושבי האיים לבטח" - הם הבאים עם גוג שהיו יושבים לבטח בארצותם על האיים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא אחל" - ר"ל לא אניח עוד את שמי להיות מחולל

"כי אני ה' קדוש בישראל" - שאני ה' הקדוש שוכן בישראל

"אודיע" - אפרסם שם קדשי בתוך עמי ישראל 

מצודת ציון

"אחל" - מלשון חלול

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנה באה" - עתה באה הזמן ונהיתה התשועה וזהו היום אשר דברתי ויעדתי בו תשועה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובמקל יד" - הוא כלונס ארוך ובראשו כעין מחט ברזל ובו הורגים אנשים בזריקה

"שבע שנים" - כי יהיו רבים מאד

"בנשק וגו'" - ר"ל בידות הכלים ההם שהם של עץ 

מצודת ציון

"ובערו והשיקו" - מלשון הבערה והיסק וכפל הדבר במ"ש

"בנשק" - כלי זיין כמו נשק בית היער (שם כב)

"וברומח" - חנית

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את שולליהם" - את העובדי כוכבים אשר שללו אותם בימי הגולה 

מצודת ציון

"ישאו" - ענין לקיחה

"יחטבו" - ענין כריתה וחתוך כמו מחוטב עציך (דברים כט)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וקראו" - שם הגיא יקראו גיא המון גוג ר"ל בזה הגיא נקברים המון גוג

"וחוסמת היא את העוברים" - מפלת מרבית הפגרים תסתום ותסגור את העוברים שמה כי לא ימצאו שם מקום פנוי לעבור עוד שם והגיא ההוא יהיה נשכח מרגלי בני אדם ולכן יקברו שם את גוג ואת המון עמו

"גי העוברים" - בגיא שעוברים בו אל קדמת הים למזרחו של הים

"מקום שם קבר" - הוא כמו הפוך מקום קבר שם וכמו כל הרע אויב בקדש (תהלים עד) ומשפטו כל אויב הרע בקדש ור"ל אתן להם מקום קבר שם בישראל בארצם

"אתן לגוג" - ר"ל לאנשיו 

מצודת ציון

"גי" - עמק

"וחוסמת" - ענין סתימה וסגירה כמו לא תחסום (שם כה)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למען טהר" - ר"ל לא יקברום בעבור כבודם כי אם למען טהר את הארץ ושבעה חדשים יתעסקו בקבורתם כי רבים יהיו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יום הכבדי" - היום הזה יהיה לי לכבוד מה שהאבדתי המון רב לנקום נקמת ישראל

"כל עם הארץ" - כולם יתעסקו בקבורתם

"והיה להם לשם" - מה שכולם נתעסקו בקבורתם שבעה חדשים יתפרסם בעולם ולגדולה תחשב להם שכ"כ המון רב נהרגו בעבורם

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מקצה" - מסוף שבעה חדשים יתחילו לחקור ולחפש אחר ההרוגים כי במשך שבעה חדשים יקברו אותם הנראים לעין כל

"ואנשי תמיד יבדילו" - אחר שכולם יתעסקו בקבורתם שבעה חדשים יבדילו עוד אנשים להיות תמיד עוברים בארץ לחפש אחר ההרוגים לקבר עם העוברים ובסייעתם את הפגרים הנותרים ע"פ הארץ לטהר אותם כי עוברי דרך סימנו וציינו מה שמצאו בדרך מהלכם כמ"ש במקרא שלאחריו והאנשים המובדלים היו מחפשים על סימני ההרוגים לקברם 

מצודת ציון

"יבדילו" - ענין הפרשה

"את העוברים" - עם העוברים

"מקצה" - מסוף

"יחקורו" - ענין חיפוש ודרישה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל גיא" - בגיא המון גוג יקברוהו במקום כל הפגרים

"עד קברו אותו" - הציון יהיה עומד שם עד יקברו אותו המקברים הם האנשים המובדלים

"וראה" - אם מי מהם יראה עצם מאדם יבנה אצלו דבר מה להיות לציון ואות למען ימצאוהו האנשים המובדלים המקברים

"ועברו" - וכאשר יעברו האנשים העוברים בארץ בדרך מהלכם 

מצודת ציון

"ציון" - סימן ואות כמו מה הציון הלז (מלכים ב' כג)

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וטהרו הארץ" - ר"ל וע"י זה יהיה כל הארץ טהור מטומאה כי כל הטומאות יביאו אל המקום ההוא הנודע ומפורסם בקריאת שם הגיא והעיר הסמוכה לו ע"ש מרבית ההרוגים הנקברים שמה

"וגם שם עיר המונה" - ר"ל כמו שהגיא ההוא יקרא גיא המון גוג לזכרון ששם מקום קבורתם כן העיר הסמוכה לאותו גיא תקרא בשם המונה על שם המון גוג הנקברים בסמוך לה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לצפור כל כנף" - כל בעל כנף

"על זבחי וגו'" - הוא חיל המון גוג

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אלים כרים וגו'" - ר"ל משובחים ושמנים כאילים וככרים וגו' והוא ענין מליצה 

מצודת ציון

"כרים" - כבשים שמנים

"ועתודים" - הם הזכרים מן העזים

"מריאי בשן" - ענין פטום ושמן כמו ושלם מריאכם (עמוס ה)ובשן הוא מקום מרעה שמן כמ"ש פרות הבשן (שם ד) ור"ל פטומים ומשומנים במרעה בשן

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לשכרון" - ר"ל יהיה די ויותר מהצורך עד להשתכר ואחז בלשון המליצה כאילו הוא יין המשכר

"לשבעה" - להיות שבע ממנו

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"סוס ורכב" - ר"ל העופות והחיות ישבעו מהסוסים הנופלים במלחמה ומרוכביהם ומקבוצת הגבורים וכל איש מלחמה וכפל הדבר כדרך המליצה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונתתי את כבודי" - אז אפרסם כבודי בין הגוים ויראו משפט הנקם שעשיתי בהם ואת מכת ידי אשר שמתי בהם

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מן היום" - כי מאז לא אעזבם עוד ביד האומות ולכן ידעו מאז שאני אלהיהם

"כי אני ה' אלהיהם" - המושיע אותם מיד הקמים עליהם 

מצודת ציון

"והלאה" - ולהלן

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וידעו הגוים" - כשיראו גבורתי ידעו שלא מקוצר יד לא השארתי את ישראל בארצי אלא שגלו בעבור עוונם על אשר מעלו וכחשו בי ולכן הסתרתי פני מהם ונתתים ביד אויביהם וכמעט כולם נפלו בחרב 

מצודת ציון

"מעלו בי" - כחשו ושקרו בי כמו ומעלה בו מעל (במדבר ד)תרגם אונקלוס ותשקר ביה שקר

"כולם" - ר"ל רובם כי הרוב ככל

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כטומאתם" - כגמול טומאתם ופשעיהם כן עשיתי עמם והסתרתי פני מהם לבל לראות בצרתם כאדם המסתיר פניו מאת המיוסר על פיו למען לא יכמרו רחמיו

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וקנאתי" - אנקום נקמת שם קדשי אשר חללוהו הכשדים באמרם שיד ה' קצרה

"לכן" - הואיל וכבר קבלו הגמול לכן כה אמר וגו'

"את שבות" - את בני השבי של יעקב 

מצודת ציון

"שבות" - מלשון שבי הגולה

"וקנאתי" - ענין נקמה כמו בקנאו את קנאתי (שם כה)

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונשו וגו' בשבתם וגו'" - ר"ל בעת ישבו על אדמתם לבטח מבלי מחריד אז ישאו את הכלימה הראויה להם ולתוספת ביאור אמר ואת כל מעלם ר"ל את כל בושת המעל שמעלו בי כי המקבל טובה מרובה ממי שגמל עמו רעה הנה כשיזכור בהרעה יכלם מאד על קבלת הטובה ולכן אמר כשיקבלו הטובה יכלמו מן המעל שעשו הם 

מצודת ציון

"ונשו" - כמו ונשאו והיא מלשון משא וסבל

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונקדשתי בם" - בהתשועה שאעשה להם אהיה מקודש לעיני גוים רבים כי לא יחללו עוד שמי לומר מבלי יכולת לא הושיעם

"בשובבי" - בעת אשיב אותם לארצם מבין הכשדים 

מצודת ציון

"בשובבי" - מלשון השבה

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בהגלותי" - ר"ל במה שהגליתי אותם אל הגוים ולא מצאו מנוח עם כי היה רב כוחם ובמה שאכניס את כולם על אדמתם ולא אשאיר מי מהם בארץ האויב ולא יוכלו להחזיק בהם מזה יכירו וידעו שאני ה' אלהיהם המנהיג אותם ומושל בם

"וידעו וגו'" - אז יבינו שאני ה' הוא המנהיג אותם ומושל בם 

מצודת ציון

"וכנסתים" - מלשון הכנסה

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר" - ר"ל אשר זאת אעשה להם אשפוך רוח נבואתי עליהם למען יישירו דרכם ויהיו מוכשרים לקבל מרבית הטובה אשר ישאלו עליה

"ולא אסתיר" - אחז במשל מבן אדם שאם אינו רוצה למלאות שאלת מי מסתיר פניו ממנו לבל יראהו ולא יסתיר פנים ממי שירצה למלאות שאלתו