שינויים

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הוסרו 10,149 בתים ,  לפני 11 שנים
בוט טוען עדכון
 
= יכל = היה מסוגל או היה רשאי =
 
{{מאמר הגדרה}}
א. טכנית-פיסית, כמו בלשון ימינו, למשל: '''
 
::* {{צמ|תוכן=...ואנכי <span style="text-decoration:underline">'''לא אוכל</span>''' להמלט ההרה פן תדבקני הרעה ומתי|מקור=בראשית יט יט}}
 
ב. צבאית - ניצחון במלחמה או במאבק, למשל: '''
 
::* {{צמ|תוכן=...כי שרית עם אלהים ועם אנשים <span style="text-decoration:underline">'''ותוכל</span> '''|מקור=בראשית לב כט}}
 
ג. כלכלית, למשל: '''
 
::* {{צמ|תוכן=כי היה רכושם רב משבת יחדו ולא <span style="text-decoration:underline">'''יכלה</span>''' ארץ מגוריהם לשאת אתם מפני מקניהם|מקור=בראשית לו ז}}'''
::
 
ד. נפשית, למשל: '''
 
::* {{צמ|תוכן=ולא <span style="text-decoration:underline">'''יכל</span>''' יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו ויקרא הוציאו כל איש מעלי ולא עמד איש אתו בהתודע יוסף אל אחיו|מקור=בראשית מה א}}
 
ה. שכלית, למשל: '''
 
::* {{צמ|תוכן=...ולא <span style="text-decoration:underline">'''יכלו</span>''' להגיד החידה שלשת ימים|מקור=שופטים יד יד}}
 
'''
ו. וגם רשות הקשורה לחוק ולמוסכמות, למשל:
 
::* {{צמ|תוכן=ויהי, אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, <span style="text-decoration:underline">'''ולא יכלו</span>''' לעשת הפסח ביום ההוא, ויקרבו לפני משה ולפני אהרן ביום ההוא|מקור=במדבר ט ו}}- הטמאים ודאי יכלו פיסית לקחת קרבן ולשחוט אותו, אבל הם לא היו רשאים, מפני טומאתם;
::* {{צמ|תוכן= <span style="text-decoration:underline">'''לא תוכל</span>''' לאכל בשעריך מעשר דגנך ותירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך וכל נדריך אשר תדר ונדבתיך ותרומת ידך|מקור=דברים יב יז}}לא תוכל = אינך רשאי.
::* {{צמ|תוכן= <span style="text-decoration:underline">'''לא תוכל</span>''' לזבח את הפסח באחד שעריך אשר ידוד אלהיך נתן לך|מקור=דברים טז ה}}
::* {{צמ|תוכן=שום תשים עליך מלך אשר יבחר ידוד אלהיך בו מקרב אחיך תשים עליך מלך <span style="text-decoration:underline">'''לא תוכל</span>''' לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא|מקור=דברים יז טו}}
::* {{צמ|תוכן=וכן תעשה לחמרו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה <span style="text-decoration:underline">'''לא תוכל</span>''' להתעלם|מקור=דברים כב ג}}'''
::
::* {{צמ|תוכן=ואנחנו <span style="text-decoration:underline">'''לא נוכל</span>''' לתת להם נשים מבנותינו, כי נשבעו בני ישראל לאמר ארור נתן אשה לבנימן|מקור=שופטים כא יח}}
::* {{צמ|תוכן=אתה ידעת את דוד אבי, כי לא <span style="text-decoration:underline">'''יכל</span>''' לבנות בית לשם ה' אלהיו מפני המלחמה אשר סבבהו, עד תת ה' אתם תחת כפות רגלו|מקור=מלכים א ה יז}}- דוד יכל ואף התכוון לבנות בית לה', אבל ה' לא הרשה לו (שמ"ב ז).
::* {{צמ|תוכן=ויאמרו <span style="text-decoration:underline">'''לא נוכל</span>''' עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקינו הצאן|מקור=בראשית כט ח}}( [[Tnk1/tora/brejit/br-29-08ביאור:האבן על פי הבאר|פירוט]] )
<div class="future">
 
פיסית: '''
 
::* {{צמ|תוכן=ועיני ישראל כבדו מזקן לא <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' לראות ויגש אתם אליו וישק להם ויחבק להם|מקור=בראשית מח י}}
::* {{צמ|תוכן= <span style="text-decoration:underline">'''ולא יכלה</span>''' עוד הצפינו...|מקור=שמות ב ג}}
::* {{צמ|תוכן=ויעשו כן החרטמים בלטיהם להוציא את הכנים ולא <span style="text-decoration:underline">'''יכלו</span>''' ותהי הכנם באדם ובבהמה|מקור=שמות ח יד}}
::* {{צמ|תוכן=וכסה את עין הארץ ולא <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' לראת את הארץ ואכל את יתר הפלטה הנשארת לכם מן הברד ואכל את כל העץ הצמח לכם מן השדה|מקור=שמות י ה}}
::* {{צמ|תוכן=ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עגת מצות כי לא חמץ כי גרשו ממצרים ולא <span style="text-decoration:underline">'''יכלו</span>''' להתמהמה וגם צדה לא עשו להם|מקור=שמות יב לט}}
::* {{צמ|תוכן=ולא <span style="text-decoration:underline">'''יכל</span>''' משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד ידוד מלא את המשכן|מקור=שמות מ לה}}
::* {{צמ|תוכן=מבלתי <span style="text-decoration:underline">'''יכלת</span>''' ידוד להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם וישחטם במדבר|מקור=במדבר יד טז}}
::* {{צמ|תוכן=וכי ירבה ממך הדרך כי לא <span style="text-decoration:underline">'''תוכל</span>''' שאתו כי ירחק ממך המקום אשר יבחר ידוד אלהיך לשום שמו שם כי יברכך ידוד אלהיך|מקור=דברים יד כד}}
::* {{צמ|תוכן=ולא <span style="text-decoration:underline">'''יכלו</span>''' הכהנים לעמד לשרת מפני הענן כי מלא כבוד ידוד את בית ידוד|מקור=מלכים א ח יא}}
::* {{צמ|תוכן=ויהי כשמע המלך את דבר איש האלהים אשר קרא על המזבח בבית אל וישלח ירבעם את ידו מעל המזבח לאמר תפשהו ותיבש ידו אשר שלח עליו ולא <span style="text-decoration:underline">'''יכל</span>''' להשיבה אליו|מקור=מלכים א יג ד}}
::* {{צמ|תוכן=ותעש כן אשת ירבעם ותקם ותלך שלה ותבא בית אחיה ואחיהו לא <span style="text-decoration:underline">'''יכל</span>''' לראות כי קמו עיניו משיבו|מקור=מלכים א יד ד}}
::* {{צמ|תוכן=ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא <span style="text-decoration:underline">'''יכלו</span>''' כי הים הולך וסער עליהם|מקור=יונה א יג}}
::* {{צמ|תוכן=אמחצם ולא <span style="text-decoration:underline">'''יכלו</span>''' קום יפלו תחת רגלי|מקור=תהלים יח לט}}
::* {{צמ|תוכן=שם נפלו פעלי און דחו ולא <span style="text-decoration:underline">'''יכלו</span>''' קום|מקור=תהלים לו יג}}
 
'''
צבאית: '''
 
::* [[ביאור:במדבר יג ל-31]] : " {{צ|תוכן=ויהס כלב את העם אל משה ויאמר עלה נעלה וירשנו אתה כי <span style="text-decoration:underline">'''יכול נוכל</span>''' לה.}} {{צ|תוכן=והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא <span style="text-decoration:underline">'''נוכל</span>''' לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו}} "
::* {{צמ|תוכן=ולא <span style="text-decoration:underline">'''יכלו</span>''' בני ישראל לקום לפני איביהם ערף יפנו לפני איביהם כי היו לחרם לא אוסיף להיות עמכם אם לא תשמידו החרם מקרבכם|מקור=יהושע ז יב}}
::* {{צמ|תוכן=ולא <span style="text-decoration:underline">'''יכלו</span>''' בני מנשה להוריש את הערים האלה ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת|מקור=יהושע יז יב}}
::* {{צמ|תוכן=ויחר אף ידוד בישראל ויתנם ביד שסים וישסו אותם וימכרם ביד אויביהם מסביב ולא <span style="text-decoration:underline">'''יכלו</span>''' עוד לעמד לפני אויביהם|מקור=שופטים ב יד}}
::* {{צמ|תוכן=בידכם נתן אלהים את שרי מדין את ערב ואת זאב ומה <span style="text-decoration:underline">'''יכלתי</span>''' עשות ככם אז רפתה רוחם מעליו בדברו הדבר הזה|מקור=שופטים ח ג}}
::* {{צמ|תוכן=ויאמר שאול אל דוד לא <span style="text-decoration:underline">'''תוכל</span>''' ללכת אל הפלשתי הזה להלחם עמו כי נער אתה והוא איש מלחמה מנעריו|מקור=שמואל א יז לג}}
::* {{צמ|תוכן=וירא מלך מואב כי חזק ממנו המלחמה ויקח אותו שבע מאות איש שלף חרב להבקיע אל מלך אדום ולא <span style="text-decoration:underline">'''יכלו</span> '''|מקור=מלכים ב ג כו}}
::* {{צמ|תוכן=אז יעלה רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלם למלחמה ויצרו על אחז ולא <span style="text-decoration:underline">'''יכלו</span>''' להלחם|מקור=מלכים ב טז ה}}
::* {{צמ|תוכן=ויהי בימי אחז בן יותם בן עזיהו מלך יהודה עלה רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלם למלחמה עליה ולא <span style="text-decoration:underline">'''יכל</span>''' להלחם עליה|מקור=ישעיהו ז א}}
::* {{צמ|תוכן=קרסו כרעו יחדו לא <span style="text-decoration:underline">'''יכלו</span>''' מלט משא ונפשם בשבי הלכה|מקור=ישעיהו מו ב}}
::* {{צמ|תוכן=וידוד אותי כגבור עריץ על כן רדפי יכשלו ולא <span style="text-decoration:underline">'''יכלו</span>''' בשו מאד כי לא השכילו כלמת עולם לא תשכח|מקור=ירמיהו כ יא}}
::* {{צמ|תוכן=וישר אל מלאך <span style="text-decoration:underline">'''ויכל</span>''' בכה ויתחנן לו בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו|מקור=הושע יב ה}}
::* {{צמ|תוכן=פן יאמר איבי <span style="text-decoration:underline">'''יכלתיו</span>''' צרי יגילו כי אמוט|מקור=תהלים יג ה}}
::* {{צמ|תוכן=רבת צררוני מנעורי גם לא <span style="text-decoration:underline">'''יכלו</span>''' לי|מקור=תהלים קכט ב}}
 
'''
ביולוגית: '''
 
::* {{צמ|תוכן=והדגה אשר ביאר מתה ויבאש היאר ולא <span style="text-decoration:underline">'''יכלו</span>''' מצרים לשתות מים מן היאר ויהי הדם בכל ארץ מצרים|מקור=שמות ז כא}}
::* {{צמ|תוכן=ויבאו מרתה ולא <span style="text-decoration:underline">'''יכלו</span>''' לשתת מים ממרה כי מרים הם על כן קרא שמה מרה|מקור=שמות טו כג}}
::* {{צמ|תוכן=ויצקו לאנשים לאכול ויהי כאכלם מהנזיד והמה צעקו ויאמרו מות בסיר איש האלהים ולא <span style="text-decoration:underline">'''יכלו</span>''' לאכל|מקור=מלכים ב ד מ}}
::* {{צמ|תוכן=יככה ידוד בשחין מצרים ובעפלים ובגרב ובחרס אשר לא <span style="text-decoration:underline">'''תוכל</span>''' להרפא... יככה ידוד בשחין רע על הברכים ועל השקים אשר לא <span style="text-decoration:underline">'''תוכל</span>''' להרפא מכף רגלך ועד קדקדך|מקור=דברים כח כז-35}}
 
'''
כלכלית: '''
 
::* {{צמ|תוכן=ולא נשא אתם הארץ לשבת יחדו כי היה רכושם רב ולא <span style="text-decoration:underline">'''יכלו</span>''' לשבת יחדו|מקור=בראשית יג ו}}
 
שכלית: '''
 
::* {{צמ|תוכן=ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר אם <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' איש למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה|מקור=בראשית יג טז}}, {{צמ|תוכן=...הבט נא השמימה וספר הכוכבים, אם <span style="text-decoration:underline">'''תוכל</span>''' לספר אתם?...|מקור=בראשית טו5טו ה}}
::* {{צמ|תוכן=והנה כל הנשים אשר נשארו בבית מלך יהודה מוצאות אל שרי מלך בבל והנה אמרות הסיתוך <span style="text-decoration:underline">'''ויכלו</span>''' לך אנשי שלמך הטבעו בבץ רגלך נסגו אחור|מקור=ירמיהו לח כב}}
::* {{צמ|תוכן=עד הגבול שלחוך כל אנשי בריתך השיאוך <span style="text-decoration:underline">'''יכלו</span>''' לך אנשי שלמך לחמך ישימו מזור תחתיך אין תבונה בו|מקור=עובדיה א ז}}
::* {{צמ|תוכן=ואלה העולים מתל מלח תל חרשא כרוב אדון ואמר ולא <span style="text-decoration:underline">'''יכלו</span>''' להגיד בית אבותם וזרעם אם מישראל הם|מקור=נחמיה ז סא}}
 
נפשית: '''
 
::* {{צמ|תוכן=ותאמר רחל נפתולי אלהים נפתלתי עם אחתי גם <span style="text-decoration:underline">'''יכלתי</span>''' ותקרא שמו נפתלי|מקור=בראשית ל ח}}
::* {{צמ|תוכן=נבל תבל גם אתה גם העם הזה אשר עמך כי כבד ממך הדבר לא <span style="text-decoration:underline">'''תוכל</span>''' עשהו לבדך... אם את הדבר הזה תעשה וצוך אלהים <span style="text-decoration:underline">'''ויכלת</span>''' עמד וגם כל העם הזה על מקמו יבא בשלום|מקור=שמות יח יח-23}}
::* {{צמ|תוכן=לא <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span>''' אנכי לבדי לשאת את כל העם הזה כי כבד ממני|מקור=במדבר יא יד}}
::* {{צמ|תוכן=בניהם אשר נתרו אחריהם בארץ אשר לא <span style="text-decoration:underline">'''יכלו</span>''' בני ישראל להחרימם ויעלם שלמה למס עבד עד היום הזה|מקור=מלכים א ט כא}}
::* {{צמ|תוכן=ולא <span style="text-decoration:underline">'''יכל</span>''' דויד ללכת לפניו לדרש אלהים כי נבעת מפני חרב מלאך ידוד|מקור=דברי הימים א כא ל}}
 
'''
==פסוקים שבהם כמה משמעויות אפשריות==
 
::* {{צמ|תוכן=מהר המלט שמה, כי <span style="text-decoration:underline">'''לא אוכל</span>''' לעשות דבר עד באך שמה...|מקור=בראשית יט כב}}- המלאך לא היה רשאי להשמיד את סדום, ולכן גם לא יכל פיסית לעשות זאת, לפני שלוט הגיע למקום בטוח.
::* {{צמ|תוכן=ויען לבן ובתואל ויאמרו 'מידוד יצא הדבר לא <span style="text-decoration:underline">'''נוכל</span>''' דבר אליך רע או טוב'|מקור=בראשית כד נ}}- אנחנו לא רשאים ולא מסוגלים נפשית להתנגד לגזירת ה'.
::* {{צמ|תוכן=ויראו אחיו כי אתו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אתו ולא <span style="text-decoration:underline">'''יכלו</span>''' דברו לשלם|מקור=בראשית לז ד}}- לא יכלו נפשית לדבר איתו, או - לא יכלו לסבול כשהוא דיבר איתם. '''
::
::* {{צמ|תוכן=ויאמר משה אל ידוד <span style="text-decoration:underline">'''לא יוכל</span>''' העם לעלת אל הר סיני כי אתה העדתה בנו לאמר הגבל את ההר וקדשתו|מקור=שמות יט כג}}- לא מסוגלים נפשית להמרות את דבריך ולעלות להר;
::* {{צמ|תוכן=ויאמר ' <span style="text-decoration:underline">'''לא תוכל</span>''' לראת את פני, כי לא יראני האדם וחי'|מקור=שמות לג כ}}
::* {{צמ|תוכן=ונשל ידוד אלהיך את הגוים האל מפניך מעט מעט <span style="text-decoration:underline">'''לא תוכל</span>''' כלתם מהר פן תרבה עליך חית השדה|מקור=דברים ז כב}}
::* {{צמ|תוכן=ויאמר יהושע אל העם <span style="text-decoration:underline">'''לא תוכלו</span>''' לעבד את ידוד כי אלהים קדשים הוא אל קנוא הוא לא ישא לפשעכם ולחטאותיכם|מקור=יהושע כד יט}}
::* {{צמ|תוכן=ויאמר שאול אל דוד ברוך אתה בני דוד גם עשה תעשה וגם <span style="text-decoration:underline">'''יכל תוכל</span>''' וילך דוד לדרכו ושאול שב למקומו|מקור=שמואל א כו כה}}
 
'''
==פסוקים נוספים '''==
 
::* {{צמ|תוכן=ויאמר אצא והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו ויאמר תפתה וגם <span style="text-decoration:underline">'''תוכל</span>''' צא ועשה כן|מקור=מלכים א כב כב}}
::* {{צמ|תוכן=ועתה התערב נא את אדני את מלך אשור ואתנה לך אלפים סוסים אם <span style="text-decoration:underline">'''תוכל</span>''' לתת לך רכבים עליהם|מקור=מלכים ב יח כג}}
::* {{צמ|תוכן=ועתה התערב נא את אדני המלך אשור ואתנה לך אלפים סוסים אם <span style="text-decoration:underline">'''תוכל</span>''' לתת לך רכבים עליהם|מקור=ישעיהו לו ח}}
::* {{צמ|תוכן=ובא עליך רעה לא תדעי שחרה ותפל עליך הוה לא <span style="text-decoration:underline">'''תוכלי</span>''' כפרה ותבא עליך פתאם שואה לא תדעי|מקור=ישעיהו מז יא}}
::* {{צמ|תוכן=עמדי נא בחבריך וברב כשפיך באשר יגעת מנעוריך אולי <span style="text-decoration:underline">'''תוכלי</span>''' הועיל אולי תערוצי|מקור=ישעיהו מז יב}}
::* {{צמ|תוכן=והסג אחור משפט וצדקה מרחוק תעמד כי כשלה ברחוב אמת ונכחה לא <span style="text-decoration:underline">'''תוכל</span>''' לבוא|מקור=ישעיהו נט יד}}
::* {{צמ|תוכן=הינטר לעולם אם ישמר לנצח הנה דברתי ותעשי הרעות <span style="text-decoration:underline">'''ותוכל</span> '''|מקור=ירמיהו ג ה}}
::* {{צמ|תוכן=היהפך כושי עורו ונמר חברברתיו גם אתם <span style="text-decoration:underline">'''תוכלו</span>''' להיטיב למדי הרע|מקור=ירמיהו יג כג}}
::* {{צמ|תוכן=פתיתני ידוד ואפת חזקתני <span style="text-decoration:underline">'''ותוכל</span>''' הייתי לשחוק כל היום כלה לעג לי|מקור=ירמיהו כ ז}}
::* {{צמ|תוכן=וישלח אמציה כהן בית אל אל ירבעם מלך ישראל לאמר קשר עליך עמוס בקרב בית ישראל לא <span style="text-decoration:underline">'''תוכל</span>''' הארץ להכיל את כל דבריו|מקור=עמוס ז י}}
::* {{צמ|תוכן=טהור עינים מראות רע והביט אל עמל לא <span style="text-decoration:underline">'''תוכל</span>''' למה תביט בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו|מקור=חבקוק א יג}}
::* {{צמ|תוכן=ויאמר אצא והייתי לרוח שקר בפי כל נביאיו ויאמר תפתה וגם <span style="text-decoration:underline">'''תוכל</span>''' צא ועשה כן|מקור=דברי הימים ב יח כא}}
::* {{צמ|תוכן=אם <span style="text-decoration:underline">'''תוכל</span>''' השיבני ערכה לפני התיצבה|מקור=איוב לג ה}}
::* {{צמ|תוכן=ידעת כי כל <span style="text-decoration:underline">'''תוכל</span>''' ולא יבצר ממך מזמה|מקור=איוב מב ב}}
::* {{צמ|תוכן=תחת שלוש רגזה ארץ ותחת ארבע לא <span style="text-decoration:underline">'''תוכל</span>''' שאת|מקור=משלי ל כא}}
::* {{צמ|תוכן=ויספר המן לזרש אשתו ולכל אהביו את כל אשר קרהו ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו אם מזרע היהודים מרדכי אשר החלות לנפל לפניו לא <span style="text-decoration:underline">'''תוכל</span>''' לו כי נפול תפול לפניו|מקור=אסתר ו יג}}
::* {{צמ|תוכן=ואנה שמעת עליך די <span style="text-decoration:underline">'''תוכל</span>''' פשרין למפשר וקטרין למשרא כען הן <span style="text-decoration:underline">'''תוכל</span>''' כתבא למקרא ופשרה להודעתני ארגונא תלבש והמונכא די דהבא על צוארך ותלתא במלכותא תשלט|מקור=דניאל ה טז}}
::* {{צמ|תוכן=ועתה לכה נא ארה לי את העם הזה כי עצום הוא ממני אולי <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span>''' נכה בו ואגרשנו מן הארץ כי ידעתי את אשר תברך מברך ואשר תאר יואר|מקור=במדבר כב ו}}
::* {{צמ|תוכן=הנה העם היצא ממצרים ויכס את עין הארץ עתה לכה קבה לי אתו אולי <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span>''' להלחם בו וגרשתיו|מקור=במדבר כב יא}}
::* {{צמ|תוכן=ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span>''' לעבר את פי ידוד אלהי לעשות קטנה או גדולה|מקור=במדבר כב יח}}
::* {{צמ|תוכן=ויאמר בלק אל בלעם הלא שלח שלחתי אליך לקרא לך למה לא הלכת אלי האמנם לא <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span>''' כבדך|מקור=במדבר כב לז}}
::* {{צמ|תוכן=ויאמר בלעם אל בלק הנה באתי אליך עתה היכל <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span>''' דבר מאומה הדבר אשר ישים אלהים בפי אתו אדבר|מקור=במדבר כב לח}}
::* {{צמ|תוכן=אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span>''' לעבר את פי ידוד לעשות טובה או רעה מלבי אשר ידבר ידוד אתו אדבר|מקור=במדבר כד יג}}
::* {{צמ|תוכן=ואמר אלכם בעת ההוא לאמר לא <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span>''' לבדי שאת אתכם|מקור=דברים א ט}}
::* {{צמ|תוכן=כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני איכה <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span>''' להורישם|מקור=דברים ז יז}}
::* {{צמ|תוכן=והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו לא <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' לבכר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכר|מקור=דברים כא טז}}
::* {{צמ|תוכן=וענשו אתו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל ולו תהיה לאשה לא <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' לשלחה כל ימיו|מקור=דברים כב יט}}
::* {{צמ|תוכן=ונתן האיש השכב עמה לאבי הנער חמשים כסף ולו תהיה לאשה תחת אשר ענה לא <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' שלחה כל ימיו|מקור=דברים כב כט}}
::* {{צמ|תוכן=לא <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי אשר הטמאה כי תועבה הוא לפני ידוד ולא תחטיא את הארץ אשר ידוד אלהיך נתן לך נחלה|מקור=דברים כד ד}}
::* {{צמ|תוכן=ויאמר אלהם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום לא <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span>''' עוד לצאת ולבוא וידוד אמר אלי לא תעבר את הירדן הזה|מקור=דברים לא ב}}
::* {{צמ|תוכן=ויאמרו כל הנשיאים אל כל העדה אנחנו נשבענו להם בידוד אלהי ישראל ועתה לא <span style="text-decoration:underline">'''נוכל</span>''' לנגע בהם|מקור=יהושע ט יט}}
::* {{צמ|תוכן=ואת היבוסי יושבי ירושלם לא <span style="text-decoration:underline">'''יוכלו</span>''' בני יהודה להורישם וישב היבוסי את בני יהודה בירושלם עד היום הזה|מקור=יהושע טו סג}}
::* {{צמ|תוכן=ויהי כראותו אותה ויקרע את בגדיו ויאמר אהה בתי הכרע הכרעתני ואת היית בעכרי ואנכי פציתי פי אל ידוד ולא <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span>''' לשוב|מקור=שופטים יא לה}}
::* {{צמ|תוכן=ויעלו אליה סרני פלשתים ויאמרו לה פתי אותו וראי במה כחו גדול ובמה <span style="text-decoration:underline">'''נוכל</span>''' לו ואסרנהו לענתו ואנחנו נתן לך איש אלף ומאה כסף|מקור=שופטים טז ה}}
::* {{צמ|תוכן=ויהי ביום ההוא ועלי שכב במקמו ועינו החלו כהות לא <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' לראות|מקור=שמואל א ג ב}}
::* {{צמ|תוכן=ויאמרו אנשי בית שמש מי <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' לעמד לפני ידוד האלהים הקדוש הזה ואל מי יעלה מעלינו|מקור=שמואל א ו כ}}
::* {{צמ|תוכן=אם <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' להלחם אתי והכני והיינו לכם לעבדים ואם אני <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span>''' לו והכיתיו והייתם לנו לעבדים ועבדתם אתנו|מקור=שמואל א יז ט}}
::* {{צמ|תוכן=ויחגר דוד את חרבו מעל למדיו ויאל ללכת כי לא נסה ויאמר דוד אל שאול לא <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span>''' ללכת באלה כי לא נסיתי ויסרם דוד מעליו|מקור=שמואל א יז לט}}
::* {{צמ|תוכן=ועתה מת למה זה אני צם <span style="text-decoration:underline">'''האוכל</span>''' להשיבו עוד אני הלך אליו והוא לא ישוב אלי|מקור=שמואל ב יב כג}}
::* {{צמ|תוכן=ויהונתן ואחימעץ עמדים בעין רגל והלכה השפחה והגידה להם והם ילכו והגידו למלך דוד כי לא <span style="text-decoration:underline">'''יוכלו</span>''' להראות לבוא העירה|מקור=שמואל ב יז יז}}
::* {{צמ|תוכן=ונתת לעבדך לב שמע לשפט את עמך להבין בין טוב לרע כי מי <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' לשפט את עמך הכבד הזה|מקור=מלכים א ג ט}}
::* {{צמ|תוכן=ויאמר לא <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span>''' לשוב אתך ולבוא אתך ולא אכל לחם ולא אשתה אתך מים במקום הזה|מקור=מלכים א יג טז}}
::* {{צמ|תוכן=ויאמר למלאכי בן הדד אמרו לאדני המלך כל אשר שלחת אל עבדך בראשנה אעשה והדבר הזה לא <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span>''' לעשות וילכו המלאכים וישבהו דבר|מקור=מלכים א כ ט}}
::* {{צמ|תוכן=כה אמר המלך אל ישיא לכם חזקיהו כי לא <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' להציל אתכם מידו|מקור=מלכים ב יח כט}}
::* {{צמ|תוכן=לא תוסיפו הביא מנחת שוא קטרת תועבה היא לי חדש ושבת קרא מקרא לא <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span>''' און ועצרה|מקור=ישעיהו א יג}}
::* {{צמ|תוכן=והיה כי נראה כי נלאה מואב על הבמה ובא אל מקדשו להתפלל ולא <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span> '''|מקור=ישעיהו טז יב}}
::* {{צמ|תוכן=מעם ידוד צבאות תפקד ברעם וברעש וקול גדול סופה וסערה ולהב אש <span style="text-decoration:underline">'''אוכלה</span> '''|מקור=ישעיהו כט ו}}
::* {{צמ|תוכן=והיה כאשר יחלם הרעב והנה <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span>''' והקיץ וריקה נפשו וכאשר יחלם הצמא והנה שתה והקיץ והנה עיף ונפשו שוקקה כן יהיה המון כל הגוים הצבאים על הר ציון|מקור=ישעיהו כט ח}}
::* {{צמ|תוכן=ותהי לכם חזות הכל כדברי הספר החתום אשר יתנו אתו אל יודע הספר לאמר קרא נא זה ואמר לא <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span>''' כי חתום הוא|מקור=ישעיהו כט יא}}
::* {{צמ|תוכן=והשמיע ידוד את הוד קולו ונחת זרועו יראה בזעף אף ולהב אש <span style="text-decoration:underline">'''אוכלה</span>''' נפץ וזרם ואבן ברד|מקור=ישעיהו ל ל}}
::* {{צמ|תוכן=פחדו בציון חטאים אחזה רעדה חנפים מי יגור לנו אש <span style="text-decoration:underline">'''אוכלה</span>''' מי יגור לנו מוקדי עולם|מקור=ישעיהו לג יד}}
::* {{צמ|תוכן=כה אמר המלך אל ישא לכם חזקיהו כי לא <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' להציל אתכם|מקור=ישעיהו לו יד}}
::* {{צמ|תוכן=צפו עורים כלם לא ידעו כלם כלבים אלמים לא <span style="text-decoration:underline">'''יוכלו</span>''' לנבח הזים שכבים אהבי לנום|מקור=ישעיהו נו י}}
::* {{צמ|תוכן=והרשעים כים נגרש כי השקט לא <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' ויגרשו מימיו רפש וטיט|מקור=ישעיהו נז כ}}
::* {{צמ|תוכן=ונלחמו אליך ולא <span style="text-decoration:underline">'''יוכלו</span>''' לך כי אתך אני נאם ידוד להצילך|מקור=ירמיהו א יט}}
::* {{צמ|תוכן=האותי לא תיראו נאם ידוד אם מפני לא תחילו אשר שמתי חול גבול לים חק עולם ולא יעברנהו ויתגעשו ולא <span style="text-decoration:underline">'''יוכלו</span>''' והמו גליו ולא יעברנהו|מקור=ירמיהו ה כב}}
::* {{צמ|תוכן=על מי אדברה ואעידה וישמעו הנה ערלה אזנם ולא <span style="text-decoration:underline">'''יוכלו</span>''' להקשיב הנה דבר ידוד היה להם לחרפה לא יחפצו בו|מקור=ירמיהו ו י}}
::* {{צמ|תוכן=לכן כה אמר ידוד הנני מביא אליהם רעה אשר לא <span style="text-decoration:underline">'''יוכלו</span>''' לצאת ממנה וזעקו אלי ולא אשמע אליהם|מקור=ירמיהו יא יא}}
::* {{צמ|תוכן=למה תהיה כאיש נדהם כגבור לא <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' להושיע ואתה בקרבנו ידוד ושמך עלינו נקרא אל תנחנו|מקור=ירמיהו יד ט}}
::* {{צמ|תוכן=ונתתיך לעם הזה לחומת נחשת בצורה ונלחמו אליך ולא <span style="text-decoration:underline">'''יוכלו</span>''' לך כי אתך אני להושיעך ולהצילך נאם ידוד|מקור=ירמיהו טו כ}}
::* {{צמ|תוכן=הכיוצר הזה לא <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span>''' לעשות לכם בית ישראל נאם ידוד הנה כחמר ביד היוצר כן אתם בידי בית ישראל|מקור=ירמיהו יח ו}}
::* {{צמ|תוכן=ואמרת אליהם כה אמר ידוד צבאות ככה אשבר את העם הזה ואת העיר הזאת כאשר ישבר את כלי היוצר אשר לא <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' להרפה עוד ובתפת יקברו מאין מקום לקבור|מקור=ירמיהו יט יא}}
::* {{צמ|תוכן=ואמרתי לא אזכרנו ולא אדבר עוד בשמו והיה בלבי כאש בערת עצר בעצמתי ונלאיתי כלכל ולא <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span> '''|מקור=ירמיהו כ ט}}
::* {{צמ|תוכן=כי שמעתי דבת רבים מגור מסביב הגידו ונגידנו כל אנוש שלומי שמרי צלעי אולי יפתה <span style="text-decoration:underline">'''ונוכלה</span>''' לו ונקחה נקמתנו ממנו|מקור=ירמיהו כ י}}
::* {{צמ|תוכן=ויצוה ירמיהו את ברוך לאמר אני עצור לא <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span>''' לבוא בית ידוד|מקור=ירמיהו לו ה}}
::* {{צמ|תוכן=וישמע שפטיה בן מתן וגדליהו בן פשחור <span style="text-decoration:underline">'''ויוכל</span>''' בן שלמיהו ופשחור בן מלכיה את הדברים אשר ירמיהו מדבר אל כל העם לאמר|מקור=ירמיהו לח א}}
::* {{צמ|תוכן=ויאמר המלך צדקיהו הנה הוא בידכם כי אין המלך <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' אתכם דבר|מקור=ירמיהו לח ה}}
::* {{צמ|תוכן=ולא <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' ידוד עוד לשאת מפני רע מעלליכם מפני התועבת אשר עשיתם ותהי ארצכם לחרבה ולשמה ולקללה מאין יושב כהיום הזה|מקור=ירמיהו מד כב}}
::* {{צמ|תוכן=כי אני חשפתי את עשו גליתי את מסתריו ונחבה לא <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' שדד זרעו ואחיו ושכניו ואיננו|מקור=ירמיהו מט י}}
::* {{צמ|תוכן=לדמשק בושה חמת וארפד כי שמעה רעה שמעו נמגו בים דאגה השקט לא <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span> '''|מקור=ירמיהו מט כג}}
::* {{צמ|תוכן=כספם בחוצות ישליכו וזהבם לנדה יהיה כספם וזהבם לא <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' להצילם ביום עברת ידוד נפשם לא ישבעו ומעיהם לא ימלאו כי מכשול עונם היה|מקור=יחזקאל ז יט}}
::* {{צמ|תוכן=ואתה בן אדם אמר אל בני עמך צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו ורשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו וצדיק לא <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' לחיות בה ביום חטאתו|מקור=יחזקאל לג יב}}
::* {{צמ|תוכן=והלשכות העליונת קצרות כי <span style="text-decoration:underline">'''יוכלו</span>''' אתיקים מהנה מהתחתנות ומהתכנות בנין|מקור=יחזקאל מב ה}}
::* {{צמ|תוכן=וימד אלף נחל אשר לא <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span>''' לעבר כי גאו המים מי שחו נחל אשר לא יעבר|מקור=יחזקאל מז ה}}
::* {{צמ|תוכן=וירא אפרים את חליו ויהודה את מזרו וילך אפרים אל אשור וישלח אל מלך ירב והוא לא <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' לרפא לכם ולא יגהה מכם מזור|מקור=הושע ה יג}}
::* {{צמ|תוכן=זנח עגלך שמרון חרה אפי בם עד מתי לא <span style="text-decoration:underline">'''יוכלו</span>''' נקין|מקור=הושע ח ה}}
::* {{צמ|תוכן=כל מבצריך תאנים עם בכורים אם ינועו ונפלו על פי <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span> '''|מקור=נחום ג יב}}
::* {{צמ|תוכן=גם כספם גם זהבם לא <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' להצילם ביום עברת ידוד ובאש קנאתו תאכל כל הארץ כי כלה אך נבהלה יעשה את כל ישבי הארץ|מקור=צפניה א יח}}
::* {{צמ|תוכן=וארור <span style="text-decoration:underline">'''נוכל</span>''' ויש בעדרו זכר ונדר וזבח משחת לאדני כי מלך גדול אני אמר ידוד צבאות ושמי נורא בגוים|מקור=מלאכי א יד}}
::* {{צמ|תוכן=מי בכל אלהי הגוים האלה אשר החרימו אבותי אשר יכול להציל את עמו מידי כי <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' אלהיכם להציל אתכם מידי|מקור=דברי הימים ב לב יד}}
::* {{צמ|תוכן=ועתה אל ישיא אתכם חזקיהו ואל יסית אתכם כזאת ואל תאמינו לו כי לא <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' כל אלוה כל גוי וממלכה להציל עמו מידי ומיד אבותי אף כי אלהיכם לא יצילו אתכם מידי|מקור=דברי הימים ב לב טו}}
::* {{צמ|תוכן=כי נטו עליך רעה חשבו מזמה בל <span style="text-decoration:underline">'''יוכלו</span> '''|מקור=תהלים כא יב}}
::* {{צמ|תוכן=גם איש שלומי אשר בטחתי בו <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span>''' לחמי הגדיל עלי עקב|מקור=תהלים מא י}}
::* {{צמ|תוכן= <span style="text-decoration:underline">'''האוכל</span>''' בשר אבירים ודם עתודים אשתה|מקור=תהלים נ יג}}
::* {{צמ|תוכן=וידברו באלהים אמרו <span style="text-decoration:underline">'''היוכל</span>''' אל לערך שלחן במדבר|מקור=תהלים עח יט}}
::* {{צמ|תוכן=הן הכה צור ויזובו מים ונחלים ישטפו הגם לחם <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' תת אם יכין שאר לעמו|מקור=תהלים עח כ}}
::* {{צמ|תוכן=מלושני בסתר רעהו אותו אצמית גבה עינים ורחב לבב אתו לא <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span> '''|מקור=תהלים קא ה}}
::* {{צמ|תוכן=פלאיה דעת ממני נשגבה לא <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span>''' לה|מקור=תהלים קלט ו}}
::* {{צמ|תוכן=הנסה דבר אליך תלאה ועצר במלין מי <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span> '''|מקור=איוב ד ב}}
::* {{צמ|תוכן=כי פחד אלי איד אל ומשאתו לא <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span> '''|מקור=איוב לא כג}}
::* {{צמ|תוכן=ויאמר הגאל לא <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span>''' לגאול לי פן אשחית את נחלתי גאל לך אתה את גאלתי כי לא <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span>''' לגאל|מקור=רות ד ו}}
::* {{צמ|תוכן=מים רבים לא <span style="text-decoration:underline">'''יוכלו</span>''' לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו|מקור=שיר השירים ח ז}}
::* {{צמ|תוכן=כל הדברים יגעים לא <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' איש לדבר לא תשבע עין לראות ולא תמלא אזן משמע|מקור=קהלת א ח}}
::* {{צמ|תוכן=מעות לא <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' לתקן וחסרון לא <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' להמנות|מקור=קהלת א טו}}
::* {{צמ|תוכן=ברבות הטובה רבו <span style="text-decoration:underline">'''אוכליה</span>''' ומה כשרון לבעליה כי אם ראית עיניו|מקור=קהלת ה י}}
::* {{צמ|תוכן=מה שהיה כבר נקרא שמו ונודע אשר הוא אדם ולא <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' לדין עם שהתקיף ממנו|מקור=קהלת ו י}}
::* {{צמ|תוכן=ראה את מעשה האלהים כי מי <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' לתקן את אשר עותו|מקור=קהלת ז יג}}
::* {{צמ|תוכן=וראיתי את כל מעשה האלהים כי לא <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' האדם למצוא את המעשה אשר נעשה תחת השמש בשל אשר יעמל האדם לבקש ולא ימצא וגם אם יאמר החכם לדעת לא <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' למצא|מקור=קהלת ח יז}}
::* {{צמ|תוכן=נשקד על פשעי בידו ישתרגו עלו על צוארי הכשיל כחי נתנני אדני בידי לא <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span>''' קום|מקור=איכה א יד}}
::* {{צמ|תוכן=נעו עורים בחוצות נגאלו בדם בלא <span style="text-decoration:underline">'''יוכלו</span>''' יגעו בלבשיהם|מקור=איכה ד יד}}
::* {{צמ|תוכן=כי איככה <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span>''' וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי ואיככה <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span>''' וראיתי באבדן מולדתי|מקור=אסתר ח ו}}
::* {{צמ|תוכן=ענו כשדיא קדם מלכא ואמרין לא איתי אנש על יבשתא די מלת מלכא <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' להחויה כל קבל די כל מלך רב ושליט מלה כדנה לא שאל לכל חרטם ואשף וכשדי|מקור=דניאל ב י}}
::* {{צמ|תוכן=והיך <span style="text-decoration:underline">'''יוכל</span>''' עבד אדני זה לדבר עם אדני זה ואני מעתה לא יעמד בי כח ונשמה לא נשארה בי|מקור=דניאל י יז}}
::* {{צמ|תוכן=ויאמר יהודה כשל כח הסבל והעפר הרבה ואנחנו לא <span style="text-decoration:underline">'''נוכל</span>''' לבנות בחומה|מקור=נחמיה ד ד}}
::* {{צמ|תוכן=ואשלחה עליהם מלאכים לאמר מלאכה גדולה אני עשה ולא <span style="text-decoration:underline">'''אוכל</span>''' לרדת למה תשבת המלאכה כאשר ארפה וירדתי אליכם|מקור=נחמיה ו ג}}
 
</div>
 
==מקורות==
על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב [http://www.tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim1/ykl.html אתר הניווט בתנך] בתאריך 2007-08-24 08:18:48.
<noinclude>
 
==תגובות==
{{קטן|הקטגוריות נמצאות ב: {{עריכה|ביאור:יכל %3D היה מסוגל או היה רשאי|ביאור:יכל - היה מסוגל או היה רשאי}}}}
 
[[קטגוריה:הגדרות מושגים|יכל]]
{{הוסב מאתר הניווט בתנך|http://www.tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim1/ykl.html}}
 
{{קיצור דרך|tnk1/kma/qjrim1/ykl}}
 
</noinclude>
132,354

עריכות

תפריט ניווט