מגן אברהם על אורח חיים שנה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| מגן אברהם על שולחן ערוך אורח חיים שנה |

סעיף א[עריכה]


(א) וחלון פתוח:    דאל"כ הוי כרמלית ומותר לטלטל מכרמלית בסי' שמ"ו ס"ב ועמ"ש סי' שצ"ג ס"ב:


(ב) עשה לה מחיצה:    גבוה י' עיין סי' שנ"ו:


(ג) סביב הנקב:    דאמרי' גוד אחית מחיצתא:


(ד) לשפוך:    ואף על פי שהוא סמוך לרקק שהוא ר"ה מ"מ כיון שאין כוונתו להוציאה לר"ה שרי (זה שייך לדברי המחבר למטה זיז כ"ש ועושה בו נקב כו' וע' בא"ר ות"ש) ועושה בו נקב ובס' ראב"ן בעירובין כ' דממלא אפי' שלא כנגד הנקב וכן עיקר:


(ה) בספינה:    משום דהמים כרמלי' הם והספינ' רה"י:


(ו) בתוך י' טפחים:    פי' מעל המים אבל מחיצות הספינה גבוהין י' ואם אין מחיצות הספינה גבוהים י' הוי כרמלית ומותר לטלטל מתוכ' לים ומן הים לתוכה (רש"י) כיון שעומד בכרמלית עיין סי' שמ"ה ס"ו וסי' רס"ו ס"ב מ"ש:


(ז) אויר מקום פטור:    ואפי' למאן דאוסר בסי' שמ"ו סס"א הכא כיון דאיכא זיז כל שהוא הוי היכר ושרי:


(ח) יכול לשפוך:    וה"ה לזרוק עצמות וקליפין (ראב"ן):


(ט) קשורות:    דכשאינן קשורו' לא מהני עירוב דמפסיק כרמלית אם הם ניידי וכיון שראויים לנוד אסור ואפילו נפסקו בשבת לא אמרי' בזה הואיל והותר' הותרה כיון דמפסיק כרמלית (מ"מ ספ"ג ותוספות שבת דף ק"א) עמ"ש סי' שס"ה אבל בסוף פ"ק דעירובין כתב הרא"ש דכשנפסקו בשבת מותרין וצ"ע ואפשר דס"ל דמוקפת היינו שמוקפת מחיצה כמ"ש המ"מ להרמב"ם ועמ"ש רסי' שע"ד:


(י) זו בזו:    וצריך שלא יהא ביניהם ד' טפחים (ירושלמי):


(יא) גבוהים מן המים:    דקמטלטל מרה"י לרה"י דרך מקום פטור, ואף על גב דבר"ה אסור בדיוטא א' כמ"ש סוף סי' שמ"ו בכרמלית שרי ועיין בש"ג ומשמע שם דאם הם של ב' בני אדם ולא עירבו תליא בפלוגתא שכ' סי' שמ"ו סס"א וכ"כ הב"י:

סעיף ב[עריכה]


(יב) עשוי' להתיר:    כגון שיעשנה למטה סביב ולצניעות מקרי כגון שעשאה למעלה:


(יג) פחות מג':    פי' סמוך לנקב דאז הוה כלבוד והוי חורי רה"י (כ"ה במרדכי) וע' בהג"ה ס"ג:

סעיף ג[עריכה]


(יד) הצוא' הוי מקום פטור:    דאינ' רחבה ד' ומיירי שמפנ' ממש על הצואה ואף על פי שנופלת אח"כ לכרמלית שרי:


(טו) דאין מקום פטור בכרמלית:    ול"ד לסי' שע"ב ס"ו דכותל שאין בה ד' הוי מקו' פטור דשאני התם שהכותל חולקת הרשויות (ד"מ):

סעיף ד[עריכה]


(טז) מים שאין עמוקי':    וב"ח הביא תו' שבת דף ק' ועירובין דף פ"ז דשרי במחיצה תלויה אפילו אין עמוקים י' דלא מקרי ר"ה אא"כ רבים בוקעים בו וכ"מ בגמ' דפריך לרב הונא דסגי בזיז ניחוש דלמא לא הוי י' משמע דלר"ח דס"ל דעוש' מחיצה תלויה ניחא ע"ש ועמ"ש סימן שמ"ה סי"ד ועיין ססי' שנ"ו:

סעיף ה[עריכה]


(יז) ואינה רחוקה:    דברחוק' ד' טפחים לא אסרי אהדדי שאין יכולה להשתמש אלא בזריקה:


(יח) שעשתה לבדה:    א"כ האחרת משמשת שלא כדין אפי' בחול:


(יט) בשתיהן בשותפות:    ומ"מ כל אחד משמש בשלו: