חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי ניירות ערך (מקרים שבהם פרסום דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת רשות ניירות ערך)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי ניירות ערך (מקרים שבהם פרסום דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת רשות ניירות ערך) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי ניירות ערך (מקרים שבהם פרסום דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת רשות ניירות ערך), התשע״ו–2016


ק״ת תשע״ו, 992; תשע״ח, 2147; תש״ף, 1504.


ניתנת בזה הודעה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 23א(ז)(1) לחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968 (להלן – החוק), קבעה רשות ניירות ערך (להלן – הרשות) מקרים שבהם דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת הרשות כדלהלן:


הגדרות [תיקון: תשע״ח]
בכללים אלה:
”בטוחות“ – כמשמעותן בסעיף 35ו(א) לחוק למעט שעבוד שלילי ושעבוד צף;
”הצעת רכש חליפין“ – כהגדרתה בתקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש״ס–2000;
”הרחבת סדרה“ – הצעה לציבור של תעודות התחייבות מסדרת תעודות התחייבות הנסחרת בבורסה;
”הרחבת סדרת תעודות סל“ – הצעה לציבור של תעודות סל מסדרת תעודות סל הנסחרת בבורסה לרבות רישום למסחר של תעודות סל כאמור;
”כתב אופציה“ – כהגדרתו בסעיף 35טז3 לחוק;
”שעבוד שלילי“ – התחייבות לאי־יצירת שעבודים;
”תעודות התחייבות“ – כהגדרתן בסעיף 35א לחוק;
”תעודת סל“, ”חברת מעטפת“ – כהגדרתן בתקנון הבורסה לפי סעיף 46 לחוק;
”תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים“ – תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש״ל–1970.
מקרים שבהם נדרש היתר [תיקון: תשע״ח, תש״ף]
פרסום דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת הרשות בכל אחד מאלה:
(1)
תאגיד מדווח שתעודות התחייבות שלו רשומות למסחר בבורסה מציע הצעה לראשונה של מניות;
(2)
הצעת ניירות ערך במסגרת הצעת רכש חליפין למעט הצעת תעודות התחייבות חלף תעודות התחייבות אחרות של המנפיק שלא מתקיימים בה אחד מהמקרים המנויים בהגדרה הסדר חוב על רקע קשיים פיננסיים שבתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים;
(3)
הצעת תעודות התחייבות המגובות בבטוחות למעט הרחבת סדרה, בלא הוספה או שינוי בטוחות;
(4)
הצעת ניירות ערך מורכבת או חדשנית, מבחינת אופן ההצעה ותנאיה או מבחינת סוג נייר הערך המוצע ותנאיו; לעניין זה, לא יראו כהצעה מורכבת או חדשנית, הצעה של אחד מאלה:
(א)
מניות רגילות של המנפיק;
(ב)
תעודות התחייבות שאינן ניתנות להמרה ובלבד שאינן כוללות תנאים ייחודיים;
(ג)
תעודות התחייבות הניתנות להמרה למניות התאגיד, לפי שיקול דעת המחזיק ולפי יחס המרה קבוע, ובלבד שאינן כוללות תנאים ייחודיים;
(ד)
כתבי אופציה המקנים זכות לרכישת מניות רגילות של התאגיד או לרכישת תעודות התחייבות שאינן ניתנות להמרה או תעודות התחייבות הניתנות להמרה למניות התאגיד לפי שיקול דעת המחזיק ולפי יחס המרה קבוע, ובלבד שאינם כוללים תנאים ייחודיים;
(ה)
ניירות ערך מסחריים;
(5)
הצעת תעודות סל למעט הרחבת סדרת תעודות סל;
(6)
הצעה לציבור של ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה;
(7)
הצעת ניירות ערך של חברת מעטפת או תאגיד מדווח ששינה את עיקר עסקיו לאחר קבלת היתר לתשקיף מדף או שבכוונתו לעשות שימוש בתמורת ההנפקה לצורך רכישת נכסים או פעילות שיהוו לאחר ההנפקה את עיקר עסקיו;
(8)
נודע לתאגיד כי החל בירור מינהלי או חקירה פלילית נגד התאגיד, נושאי משרה בו או בעל השליטה בו לגבי קיומה של הפרה או עבירה לפי החוק, וכל עוד מתקיים הליך בקשר להפרה או העבירה כאמור, אלא אם כן הודיעה לו הרשות אחרת.
תחילה

תחילתם של כללים אלה 30 ימים מיום פרסומם.


כ״ו באדר א׳ התשע״ו (6 במרס 2016)
  • שמואל האוזר
    יושב ראש רשות ניירות ערך
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.