חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון), התשע״ח–2017


ק״ת תשע״ח, 101.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 76א(ג) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ״ג–1963 (להלן – החוק), אני קובע כללים אלה:


הגדרות
בכללים אלה –
”אתר הדיווח“ – אתר האינטרנט של רשות המסים בישראל שבו מתבצע הדיווח המקוון למנהל;
”חייב“, ”מסמך מקרקעין“ – כהגדרתם בתקנות הדיווח המקוון;
”גורם מאשר“ – כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית;
”הצהרת אימות פרטים“ – טופס המודפס על דף נייר ושנקבע לפי סעיף 112 לחוק שבו החייב חתם כי הוא מאשר את הדיווח המקוון שדיווח מגיש המסמך, ושעורך דין או עובד הרשות אימת את חתימתו בחתימת ידו, לאחר שזיהה אותו והסביר לו את מהות ההצהרה ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה, ולאחר ששוכנע שהדבר הובן כראוי ושהחייב חותם מרצונו;
”הרשות“ – רשות המסים בישראל;
”חתימה ידנית“ – חתימה בכתב יד על מסמך נייר;
”טופס דיווח“ – טופס אלקטרוני שמשמש לצורך דיווח מקוון, כפי שהוא מופיע, במועד הדיווח, במערכת הדיווח;
”מגיש המסמך“ – מי שמגיש בפועל את מסמך המקרקעין למנהל, בין אם מדובר בחייב ובין אם מדובר במייצגו של החייב;
”מחשב מדווח“ – מחשב פרטי המשמש מגיש מסמך לצורך הורדת טופסי דיווח מאתר הדיווח ולצורך ביצוע דיווח מקוון לרשות, והעומד בדרישות חומרה ותוכנה המאפשרות כניסה למערכת הדיווח, לרבות חיבור לרשת האינטרנט;
”מחשב ציבורי“ – מחשב המוצב במשרד מיסוי מקרקעין לצורך הגשת הצהרות וטפסים באופן מקוון;
”מערכת הדיווח“ – מערכת המייצגים או מערכת ממוחשבת אחרת אשר ניתן להיכנס אליה מאתר הדיווח, ובה ניתן לבצע את הדיווח המקוון;
”מערכת המייצגים“ – מערכת ממוחשבת שיכול להיכנס אליה עורך דין מייצג לאחר זיהוי באמצעות תעודה אלקטרונית מאושרת ושבה ניתן לבצע פעולות שונות ובכללן הגשת דוח באופן מקוון;
”תעודה אלקטרונית מאושרת“ – מסר אלקטרוני שהנפיק גורם מאשר לפי הוראות פרק ד׳ לחוק חתימה אלקטרונית, המאשר כי אמצעי אימות חתימה מסוים הוא של אדם מסוים;
אופן ההגשה
(א)
הגשת מסמך מקרקעין באופן מקוון תיעשה באחת מן הדרכים המפורטות להלן:
(1)
על ידי עורך דין, בתקשורת מחשבים ממחשב מדווח, באמצעות מערכת המייצגים;
(2)
באמצעות מחשב ציבורי, לאחר זיהוי מגיש המסמך בידי עובד רשות המסים;
(3)
לגבי מסמך מקרקעין כמפורט בפסקה (2) או (3) להגדרה ”מסמך מקרקעין“ בתקנות הדיווח המקוון, גם על ידי החייב, באמצעות תקשורת מחשבים ממחשב מדווח, לאחר זיהוי מגיש המסמך.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), במכירת זכות במקרקעין על ידי רשות מקרקעי ישראל, רשאית רשות מקרקעי ישראל להגיש מסמך מקרקעין באופן מקוון לרשות באמצעות תקשורת ברשת פרטית (VPN – Virtual Private Network), ורשאית רשות מקרקעי ישראל, לאפשר לרוכש המעוניין בכך, להגיש מסמך מקרקעין כמפורט בפסקה (1) או (4) להגדרה ”מסמך מקרקעין“ שבתקנות הדיווח המקוון, באמצעות רשות מקרקעי ישראל בדרך האמורה.
קליטת הדיווח המקוון
עם הגשת מסמך מקרקעין יוצג במערכת הדיווח אישור על קליטת המסמך ועל מועד קבלתו.
טפסים
(א)
הדיווח לרשות יבוצע בטופס דיווח שקבע המנהל מכוח סמכותו לפי סעיף 112 לחוק, כפי שמופיע במערכת הדיווח במועד הדיווח ובהתאם לעסקה המדווחת.
(ב)
מסמכים שיש חובה לצרפם לדיווח, יצורפו במסר אלקטרוני, אשר הוא תוצר של סריקה ממוחשבת.
הצהרת אימות פרטים
(א)
כלל טופס דיווח שקבע המנהל מכוח סמכותו לפי סעיף 112 לחוק חובת צירוף הצהרת אימות פרטים למסמך המקרקעין, תצורף הצהרת אימות הפרטים, באופן מקוון במסר אלקטרוני, אשר היא תוצר של סריקה ממוחשבת, לאחר שנחתמה בחתימתו הידנית של החייב.
(ב)
לא הוגשה הצהרת אימות פרטים כאמור בסעיף קטן (א), יראו את מסמך המקרקעין כאילו לא הוגש.
תנאים טכניים לקבלה
נעשה הדיווח המקוון בקובץ מיושן או שהיה נגוע בנגיף מחשב או בקוד עוין, העלול לגרום נזק או שיבוש למחשב הרשות או לחומר מחשב המצוי במחשב הרשות, יידחה הדיווח בלא קליטתו, בצירוף הודעה מתאימה שתופיע באתר הדיווח.
קישוריות
במסמך המצורף לדיווח המקוון לרשות, לא תהיה קישורית (Hyper Link) למידע בתוך המסמך או מחוצה לו, ואולם רשאי מגיש המסמך לכלול במסמך קישורית לצורך הפניה מתוכן ענייניים, אם קיים, לסעיפים נוגעים לעניין בגוף המסמך או לצורך הפניה, אם קיימת, במלל של המסמך לסעיפים נוגעים לעניין בגוף המסמך.
קבצים מצורפים
(א)
מסמך המצורף כקובץ לטופס הדיווח יוכן באמצעות תוכנה, המשמשת ליצירת קבצים במתכונת PDF (Portable Document Format)‎.
(ב)
הדיווח לא יכלול קבצי סרטי חוזי (וידאו), שמע (אודיו) או הנפשה (אנימציה), וכן לא יכלול תמונות למעט גרפים, טבלאות, לוגו או סמל.
בדיקת קבלה
מסמך מקרקעין שהוגש באופן מקוון לא ייקלט, אלא אם כן התקיימו בו התנאים המנויים בסעיפים 6 עד 8; מסמך מקרקעין שלא התקיימו בו התנאים האמורים – יידחה, בצירוף הודעה מתאימה שתופיע במערכת הדיווח.


כ״ו באלול התשע״ז (17 בספטמבר 2017)
  • משה אשר
    מנהל רשות המסים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.