חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי התקשורת (בזק ושידורים) (מרב הזיקות של בעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין-לאומי ודיוק, מהימנות ואיזון בשידוריו)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי התקשורת (בזק ושידורים) (מרב הזיקות של בעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין-לאומי ודיוק, מהימנות ואיזון בשידוריו) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי התקשורת (בזק ושידורים) (מרב הזיקות של בעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין־לאומי ודיוק, מהימנות ואיזון בשידוריו), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 1152.


בתוקף סמכותה לפי סעיפים 6ה ו־6כ3 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב–1982 (להלן – החוק), קובעת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, כללים אלה:


הגדרות
בכללים אלה –
”בעל רישיון לשידורים רב־ערוציים“ – מי שקיבל רישיון כללי לשידורי כבלים לפי פרק ב׳1 לחוק, או מי שקיבל רישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין לפי פרק ב׳2 לחוק;
”בעל הרישיון“ – בעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין־לאומי כהגדרתו בסעיף 6כ3 לחוק;
”מישדר“ – כל תוכן משודר, לרבות שידורי רצף וקדימונים;
”משדר ערוץ חדשות בין־לאומי“ – כהגדרתו בסעיף 6כ3 לחוק;
”ספק תכנים“ – מי שפעילותו העיקרית שידור של מגוון תכנים לציבור הרחב בטריטוריות שידור מסוימת, שמשודרים ביוזמתו, באמצעות ממשק הנמצא בשליטתו;
”הערוץ“ – ערוץ חדשות בין־לאומי המשדר בישראל מתוקף רישיון שניתן לו לפי סעיף 6כ3 לחוק;
”ערוץ מראה“ – ערוץ המשדר שידורי ערוץ אחר, באופן זהה לחלוטין, בלא קטיעה או עריכה, (AS IS);
”פרסומת“ – מסר שיש בו לקדם, במישרין או בעקיפין, מוצר, שירות, עסק או כל עניין מסחרי אחר, בין בתמורה ובין בלעדיה;
”שעות צפיית שיא“ – השעות שבין 18.00 ל־23.00, שעון ישראל, בכל יום.
מרב זיקותיו של ערוץ חדשות בין־לאומי
כדי להבטיח שמרב זיקותיו של הערוץ לא יהיו לישראל יחולו הוראות אלה:
(1)
הערוץ ישודר בישראל כערוץ מראה לערוץ המשדר מאותו מקור שידור למספר רב של טריטוריות שידור ריבוניות נוספות מחוץ לישראל באמצעות ספקי תכנים; על אף האמור, אם השידור בישראל, המשודר בישראל כערוץ מראה, יש בו כדי להפר הוראת דין אחרת בישראל, על הערוץ לשדר בישראל במקום אותם שידורים, קטעי מעבר קצרים או קדימונים העומדים בכל דין או שידור אחר שתאשר המועצה מראש;
(2)
הערוץ לא ישדר בישראל שום מישדר, חי או מוקלט, בשפה העברית ושידורי הערוץ לא יכללו כלל מישדרים המלווים בכתוביות תרגום גלויות או סמויות לעברית או דיבוב לעברית או שקופיות או באנרים בעברית; אין באמור כדי לגרוע מחובתו של בעל רישיון לשידורים רב־ערוציים להתאים את שידוריו לאור הוראות לשעת חירום שקיבל מגורם מוסמך, ולפי כל דין; בלי לגרוע מהאמור, המועצה רשאית לקבוע מגבלה לכמות, היקף ואופי השידורים בערוץ, המשודרים בשפה שאיננה עברית, אם מדובר בשפה נוהגת ומקובלת בקרב מגזר מסוים בישראל, לאחר שנתנה לבעל הרישיון וצדדים מעוניינים הזדמנות להשמיע את טענותיהם בעניין;
(3)
על אף האמור בפסקה (2), לא יראו במפורטים להלן שידור בשפה העברית העולה כדי הפרה של פסקה (2):
(א)
שידור בעברית של סרטי תעודה או סרטים אחרים שאינם חדשות או תכניות בענייני היום שצולמו והופקו במקור בשפה העברית, והמשובצים בשידורי ערוצי המראה בטריטוריות אחרות בתרגום לשפת הטריטוריות האחרות, אם שידורם של הסרטים האמורים נעשה בהיקף של עד שעת שידור אחת ביממה, שבכל אופן לא תשודר בשעות צפיית שיא;
(ב)
בשילוב של קטעים בעברית בתכניות חדשות (NEWS) או בכתבות בשידור חי (LIVE) יכול שיהיו קטעי שידור קצרים בעברית, שאינם מהווים חלק מכריע מנושא הסיקור החדשותי, ובלבד שיתורגמו בו זמנית באמצעות מגיש הכתבה או על ידי קריין, או באמצעות קריינות (Voice over) מיד עם הישמע חלק המישדר בעברית, או מעט אחרי תחילת הישמע העברית, בשפת מקור השידור;
(4)
בעל הרישיון לא יכלול פרסומת שאסורה לשידור בישראל לפי כל דין, לרבות לפי סעיף 6כד לחוק, ולא ייכללו בשידורי הערוץ מישדרים הכוללים מבצעים, הגרלות או חלוקת פרסים המיועדים לקהל בישראל או למגזר מסוים בו; כלל הערוץ בשידוריו פרסומת אסורה רשאית המועצה לתת הוראות לערוץ בעניין, לרבות על הסרת הפרסומת משידורי בעל הרישיון;
(5)
סברה המועצה כי שיבוצו של הערוץ על ידי בעל רישיון לשידורים רב־ערוציים באפיק מסוים, יגרום לכך שלא יתקיים התנאי ולפיו מרב הזיקות של הערוץ לא יהיו לישראל, רשאית המועצה להורות על שינוי מספר האפיק לאחר שנתנה לערוץ ולבעל הרישיון לשידורים רב־ערוציים הזדמנות להשמיע את טענותיהם.
קביעת המועצה לגבי מרב זיקותיו של ערוץ לישראל
המועצה, רשאית להחליט, כי חרף התקיימות התנאים המנויים בסעיף 2, מרב זיקותיו של הערוץ הן לישראל, מנימוקים שיירשמו, ולאחר שנתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו בעניין; כמו כן, המועצה רשאית לפטור באופן נקודתי את בעל הרישיון מראש מקיום תנאי מתנאי סעיף 2(1) עד (4) לכללים אלה, מנימוקים שיירשמו, אם השתכנעה שחרף אי־התקיימות תנאי כאמור, מדובר בזוטי דברים ומרב זיקותיו של הערוץ אינן לישראל, לאחר שנתנה לבעל הרישיון ולצדדים מעוניינים הזדמנות להשמיע את טענותיהם בעניין.
דיוק, מהימנות ואיזון בשידורי בעל רישיון
כדי להבטיח כי בעל הרישיון יקיים שידורי חדשות מדויקים, מהימנים ומאוזנים ינהג בעל הרישיון לפי הוראות אלה:
(1)
בשידורים כאמור לא יבוטאו עמדותיהם הפרטיות של מנהליו, עובדיו ובעלי מניותיו, או של מנהלי בעל הרישיון, עובדיו ובעלי מניותיו, במישרין או בעקיפין; כמו כן יפעל בעל הרישיון להבחין באופן ברור בשידוריו בין ידיעה ובין דעה, ניתוח ופרשנות;
(2)
נוסף על פסקה (1) יחולו גם הוראות אלה:
(א)
בעל הרישיון יקיים הפרדה מבנית מלאה בין פעילותו העסקית לבין פעילות מערכת התכניות שלו, כך שבין מערך התוכן של החברה ובין חטיבת השיווק והמכירות בחברה תהיה הפרדה ארגונית ותפעולית; הפרדה מבנית כאמור תיערך לרבות בין מערך החדשות לבין חטיבת השיווק והמכירות של החברה; הפרדה מבנית זו תבטיח כי יישמרו האינטרסים של מחלקת התכניות לרבות מערך החדשות ותובטח עצמאותן המקצועית של כל אחת מהמערכות, באופן שכל מערכת תוכל לקבל החלטות נקיות משיקולים זרים, הן פנים־ארגוניים והן חוץ־ארגוניים; המועצה רשאית להורות ברישיון שיוענק למשדר ערוץ חדשות בין־לאומי הוראות נוספות לעניין זה או לתת הנחיות לבעל הרישיון לעניין זה, לפי שיקול דעתה, וכדי להבטיח את עצמאות מערכות בעל הרישיון;
(ב)
בעל הרישיון ישמור על הפרדה מלאה בין בעלי המניות לבין מחלקת התכניות של הערוץ ועל הפרדה כאמור בין בעלי המניות לבין מערך החדשות שלו; בעלי המניות לא ישפיעו ולא ינסו להשפיע, במישרין או בעקיפין, על התכנים המשודרים בערוץ, אופן עריכתם, שיבוצם וכיוצא באלה;
(ג)
בעל שליטה או בעל עניין בבעל הרישיון לא ישמש בתפקיד במערכת התוכן של הערוץ, לרבות בתפקיד עורך ראשי או עורך ראשי ומנהל מערך החדשות (להלן בפסקה זו – ”עורך החדשות“); העורך הראשי של בעל הרישיון ועורך החדשות או מנהל התכניות של הערוץ, לא יהיו בעלי עניין בבעל הרישיון או בבעל שליטה בבעל הרישיון;
(ד)
נוסף על האמור בסעיף 6כ2(ד)(1)(ג) לחוק, מנהלו הכללי של בעל הרישיון, עורך בו, בעל עניין או בעל שליטה בבעל הרישיון, לא יהיו גוף מן הגופים המפורטים בסעיף האמור;
(ה)
מי שבעל הרישיון, בעל עניין בו או בעל שליטה בו מעסיק בפעילות עסקית, בין בשכר ובין שלא בשכר, לא יועסק בדרך כלשהי במערכת הערוץ;
(ו)
בעל הרישיון לא יקדם בשידוריו אינטרסים מסחריים או אחרים של מנהליו או של בעלי עניין בו;
(ז)
בעל הרישיון לא ישתמש בשידורים לצורך קידום, במישרין או בעקיפין של עניינים עסקיים־מסחריים, אישיים או ציבוריים של אדם, לרבות בעל שליטה, בעל עניין או נושא משרה או עובד בבעל הרישיון, בתמורה או שלא בתמורה, אלא אם כן מדובר בתוצאה נלווית ההכרחית לשידור שלא מתוך מטרה לגרום לקידום כאמור, או אם הותרו לפי כל דין או תנאי הרישיון; אין באמור כדי למנוע שידור פרסומת שאינה אסורה ושאין בה כדי לפגוע בדיוק, במהימנות ובאיזון בשידורי בעל הרישיון לשידור ערוץ חדשות בין־לאומי; בפסקה זו ”תמורה“ – לרבות בשווי כסף או טובת הנאה, ולרבות שניתנה למי מבעלי השליטה, העניין, או נושאי המשרה בבעל הרישיון;
(ח)
בעל רישיון לא יעשה שימוש לרעה במעמדו ובפעילותו לפי רישיונו, לרבות בכוחו לשדר או להימנע מלשדר;
(ט)
בעל רישיון יגיש דיווחים למועצה לפי האמור ברישיון שיוענק לו מכוח סעיף 6כ3 לחוק;
(י)
בעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין־לאומי יפעל לפי קוד אתי מקצועי המחייב את עובדיו ומנהליו; המועצה תאשר מראש את הקוד האתי, וכל שינוי בו, והם יהוו חלק בלתי נפרד מהרישיון; הקוד האתי יכלול מחויבות למהימנות ואיזון בשידורים וחובת גילוי נאות והעדר ניגוד עניינים לגבי תוכן סיקור, שתחול על עובדי ומנהלי בעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין־לאומי, השותפים להחלטות או ביצוע בנוגע לאותו סיקור ושהם בעלי אינטרס אישי או מסחרי בסיקור, או של בעל עניין או בעל שליטה בבעל הרישיון, שהם בעלי אינטרס אישי או מסחרי בו.


כ״ו באדר התשע״ח (13 במרס 2018)
  • יפעת בן חי־שגב
    יושבת ראש המועצה לשידורי כבלים ולוויין
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.