חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי השקעות משותפות בנאמנות (פרטים נוספים בתשקיף קרן מחקה ודוחות נוספים של קרן מחקה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי השקעות משותפות בנאמנות (פרטים נוספים בתשקיף קרן מחקה ודוחות נוספים של קרן מחקה) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי השקעות משותפות בנאמנות (פרטים נוספים בתשקיף קרן מחקה ודוחות נוספים של קרן מחקה), התשע״ט–2018


ק״ת תשע״ט, 298.


בתוקף סמכותה לפי סעיפים 26(ג1), ו־72(א2) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994 (להלן – החוק), קובעת רשות ניירות ערך כללים אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: הגדרות

הגדרות
בכללים אלה –
”דמי ניהול משתנים“, ”החזר דמי ניהול“, ”מנהל כספי אחרים מוסדי“, ”נכס מעקב“, ”תמהיל הנכסים“ – כהגדרתם בתקנות קרנות מחקות;
”עמלת יצירה“ – כמשמעותה בתקנה 7 לתקנות קרנות מחקות;
”עמלת פדיון“ – כמשמעותה בתקנה 6 לתקנות קרנות מחקות;
”עסקת החלף כשרה“, ”קרן סל כשרה“, ”קרן מקבילה“ – כהגדרתם בתקנות הנכסים;

פרק ב׳: תשקיף

תשקיף עיקרי
תשקיף עיקרי שלפיו מציע מנהל קרן גם יחידות של קרן סל, יכלול נוסף על הפרטים המנויים בפרק ד׳ לתקנות פרטי תשקיף, את הפרטים הנוספים ובהתאמות כמפורט להלן:
(1)
תחת הכותרת ”הצעת יחידות הקרנות שבניהול מנהל הקרן“, אחרי הלוח כאמור בתקנה 25א, תבוא כותרת משנה ”קרנות סל שבניהול מנהל הקרן“ ותחתיה תבוא ההודעה כי יחידות כל קרנות הסל שבניהול מנהל הקרן מוצעות לפי תשקיף זה ולגבי כל אחת מהן ניתן היתר הרשות לפרסום התשקיף והיא נושאת את אישור הבורסה לרישום למסחר שניתן לה בעת שהוצעו יחידותיה לציבור לראשונה; במקום הפרטים הנדרשים לפי תקנה 25ב, יצוינו בלוח הפרטים המנויים בתקנה 25א(1) עד (12) ו־(14), לפי העניין, לגבי כל קרן סל שבניהול מנהל הקרן וכן פרטים אלה:
(א)
מועד תחילת הצעת יחידות הקרן;
(ב)
אם גובה מנהל הקרן דמי ניהול משתנים – את שיעור דמי ניהול המשתנים, ובהערת שוליים ההודעה ”להסבר בדבר דמי הניהול המשתנים ראו בפרק שכותרתו ”דמי ניהול משתנים“, בצירוף הפניה לסעיף; יובהר כי דמי ניהול משתנים הם חלק משכר מנהל הקרן וניתן לעדכן אותם אך ורק בראשון בינואר בכל שנה.“;
(ג)
שיעור עמלת יצירה ושיעור עמלת פדיון בקרן;
(ד)
מגבלות שווי הזמנה מזערי ומרבי ליצירה, אם יש מגבלות כאמור;
(ה)
שיעור החזר דמי ניהול בעבור מנהל כספי אחרים מוסדי;
(ו)
אם הקרן היא קרן סל כשרה יצוין כי הקרן היא קרן כשרה ובהערת שוליים תיווסף הפניה למשמעות מונח זה בתקנות הנכסים;
(ז)
אם הקרן היא קרן סל מקבילה יצוין כי הקרן היא קרן מקבילה ובהערת שוליים תיווסף הפניה למשמעות מונח זה בתקנות הנכסים;
(2)
במקום הכותרת ”קרנות סגורות בניהול מנהל הקרן“, כאמור בתקנה 25ב, תבוא הכותרת ”קרנות סגורות שאינן קרנות סל, שבניהול מנהל הקרן“ אם בניהולו קרנות כאלה;
(3)
תחת הכותרת ”נותני שירותים למנהל הקרן“ תבוא כותרת המשנה ”עושה שוק ביחידות הקרן“ ומתחתיה יצוינו גם הפרטים האלה:
(א)
שמו של עושה השוק ביחידות הקרן;
(ב)
תיאור הקשר, אם קיים, בין עושה השוק למנהל הקרן;
(ג)
עיקרי ההסכם שנחתם עמו;
(ד)
ההודעה – ”בשל האיסור על שימוש במידע פנים ובכפוף לחובות האמון והזהירות החלים על מנהל הקרן, עושה השוק לא יקבל ממנהל הקרן, במישרין או בעקיפין, כל מידע על יחידות הקרן שאינו ידוע למחזיקי היחידות, ושעשוי להקנות לו יתרון במסחר ביחידות הקרן.“;
(4)
תחת הכותרת ”הזמנת יחידות ומתן הוראות פדיון“ –
(א)
הוצעו לפי התשקיף הן קרנות פתוחות והן קרנות סל, בהודעה לפי תקנה 41(1), אחרי ”קרן פתוחה“ יבוא ”או קרן סל“, ולא תבוא הודעה לפי תקנה 41(2) לגבי קרנות הסל;
(ב)
הוצעו לפי התשקיף רק קרנות סל – תבוא הודעה לפי תקנה 41(1) במקום הודעה לפי תקנה 41(2), ובה, במקום ”קרן פתוחה“ יבוא ”קרן סל“;
(ג)
בהודעה לפי פסקאות משנה (א) או (ב), בסופה יבוא ”בקרן סל, נוסף על עמלות כאמור, ביצירה או פדיון של יחידה תיווסף למחיר היחידה עמלת יצירה ותנוכה ממחיר הפדיון עמלת פדיון, לפי העניין; עמלות אלה מועברות לקרן.“; אם החליט מנהל הקרן מגבלת שווי מזערי או מרבי להזמנת יחידות, תיווסף הפניה לגילוי שניתן לעניין זה בטבלת הצעת היחידות;
(5)
החליט מנהל הקרן לגבי קרן סל שבניהולו מנגנון של דמי ניהול משתנים, יבוא לאחר הפרק שכותרתו ”הנחות מהוספה או תשלומים המוצעים בקשר עם רכישה, פדיון, מכירה או החזקה של יחידות“, פרק שכותרתו ”דמי ניהול משתנים“ ובו ההודעה:
"לפי תשקיף זה מוצעות בין השאר קרנות סל שלגביהן הוחלט מנגנון דמי ניהול משתנים; לפירוט בדבר קרנות כאמור ושיעור דמי הניהול המשתנים המרבי שנקבע בהן, ראו בטבלה שכותרתה 'קרנות סל שבניהול מנהל הקרן׳;
מנגנון דמי הניהול המשתנים הוא מנגנון סימטרי הכולל הן רכיב של דמי ניהול חיוביים (תוספת לשכר המנהל במקרה שתשואת הקרן גבוהה מתשואת נכס המעקב) והן רכיב של דמי ניהול שליליים (כלומר החזר דמי ניהול במקרה שתשואת הקרן נמוכה מתשואת נכס המעקב);
בנוגע לקרנות שלגביהן הוחלט על מנגנון כאמור, יבצע מנהל הקרן, מדי יום ביומו חישוב מחירים, חישוב של דמי הניהול המשתנים; לפירוט בדבר אלגוריתם לחישוב דמי הניהול המשתנים ראה הוראת רשות בעניין זה מכוח סעיף 97 לחוק, שפורסמה באתר הרשות (להלן – הוראת אופן חישוב דמי ניהול משתנים);
חישוב שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן, חיוביים או שליליים, נגזר מהפער בין תשואת הקרן לבין השינוי בערך נכס המעקב בקרן, לתקופה שמיום 31 בדצמבר של השנה הקודמת לשנה שבה חל יום חישוב המחירים בקרן, או יום תחילת פעילות הקרן, המאוחר מביניהם, ועד יום חישוב המחירים (להלן – הפרש העקיבה);
הפרש העקיבה בקרן, יחושב לאחר נטרול דמי הניהול החלים שנוכו מהקרן ובקרן מנוטרלת מטבע, ינוטרלו מהחישוב האמור גם עלויות גידור המטבע;
מאחר ששיעור דמי הניהול המשתנים שמנהל הקרן רשאי להחליט עליהם מוגבל בתקנות, אם הפרש העקיבה של תשואת הקרן לגבי תשואת נכס המעקב יהיה גבוה בערכו המוחלט משיעור דמי הניהול המשתנים שעליהם הוחלט, הרי שדמי הניהול המשתנים שינוכו או יוספו לנכסי הקרן, לפי העניין, לא יכסו את הפרש העקיבה, אך תהיה להם השפעה ממתנת על הפרש העקיבה;"
(6)
תשקיף עיקרי שלפיו מציע מנהל קרן קרנות מחקות שאינן קרנות סל יכלול נוסף על הפרטים המנויים בפרק ד׳ לתקנות פרטי תשקיף, גם את הפרטים המנויים בפסקאות (1)(ב) ו־(4) בשינויים המחויבים; בתשקיף עיקרי שלפיו מציע מנהל קרן קרנות שלגביהן החליט על שיעור החזר דמי ניהול למנהל כספי אחרים מוסדי – יצוין גם הפרט האמור בפסקה (1)(ה).
תשקיף קרן חדשה
תשקיף קרן חדשה אשר על פיו מציע מנהל קרן קרן סל, יכלול נוסף על הפרטים המנויים בפרק ד׳1 לתקנות פרטי תשקיף, את הפרטים הנוספים ובהתאמות כמפורט להלן:
(1)
לגבי המאפיינים העיקריים של הקרן כאמור בתקנה 45ג(7)
(א)
במקום האמור בפסקת משנה (ג) יבוא ”קרן סל היא קרן מחקה סגורה שניתן אישור הבורסה לרישום למסחר של יחידותיה ועל כן יחידותיה נסחרות בבורסה; על אף שיפעל עושה שוק ביחידות הקרן, ככל הנראה יחידות הקרן יסחרו בבורסה במחיר שאינו זהה לשווי היחידה (NAV) של הקרן, או כי לא יהיו בכל עת קונים או מוכרים בבורסה במחירים התואמים את שווי היחידה (NAV) של הקרן או בכמות המבוקשת; עובדה זו עשויה להביא לקיומו של הפרש חיובי או שלילי בין שווי היחידה ומחירה וכן גורמת לכך שהיכולת לרכוש ולמכור את יחידות הקרן תלויה בסחירות היחידות בבורסה.“;
(ב)
במקום ציון העובדה שהקרן היא ”קרן מחקה“ כאמור בפסקה (ה), יצוין כי הקרן היא ”קרן סל“;
(ג)
אם הקרן היא קרן סל כשרה יצוין – ”קרן כשרה כהגדרתה בתקנות הנכסים“, שם קרן הסל המקבילה והפניה לתיאור הנכלל בפסקת ”הדרך להשגת המטרה – מדיניות ההשקעות של הקרן“;
(ד)
אם הקרן היא קרן סל מקבילה יצוין – ”קרן מקבילה כהגדרתה בתקנות הנכסים“, שם קרן הסל הכשרה ובהערת שוליים יצוין ”מנהל הקרן יתקשר בעסקת החלף כשרה מול קרן סל כשרה שבניהולו שלפיה משמשת קרן הסל כקרן סל מקבילה; לצורך עמידת הקרן המקבילה בהתחייבויותיה לפי עסקת ההחלף הכשרה, מנהל הקרן ירכוש מכספי המזומנים שיתקבלו אצלו מקרן הסל הכשרה נכסים נוספים והכול לפי מדיניות ההשקעות של הקרן.“;
(2)
תחת הכותרת ”שכר מנהל הקרן“ יצוין גם שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן, בסעיף נוסף אם יש כאלה, וההודעה ”להסבר ופירוט בדבר מנגנון דמי ניהול משתנים ראה בתשקיף העיקרי שהתפרסם באתר ההפצה“ ובסופה התאריך שבו פורסם התשקיף האמור ומספר האסמכתה של הדיווח על פרסומו;
(3)
תחת הכותרת ”פרטי ההצעה לציבור“, במקום הפרטים המנויים בתקנה 45ג(11)(ב) לתקנות פרטי תשקיף יבואו הפרטים המנויים בתקנה 45ג(11)(א) והפרטים האלה:
(א)
שיעור עמלת יצירה ועמלת פדיון;
(ב)
מגבלות שווי הזמנה מזערי ומרבי ליצירה, אם קיימות ומגבלות אלה קיימות;
(ג)
שיעור החזר דמי ניהול למנהל כספי אחרים מוסדי;
(4)
במקום הכותרת ”נכס הייחוס של הקרן“, יצוין ”נכס המעקב של הקרן“ ואחריה תבוא ההודעה ”נכס המעקב הוא מדד או סחורה שלפי מדיניות ההשקעות של קרן מחקה ייעודה השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במחירו או במחירה“, וכן תיאור תמציתי של נכס המעקב;
(5)
במסגרת ”גורמי סיכון ייחודיים להשקעות הקרן ולאופן ניהולה“ יציין מנהל הקרן, בין השאר, גם סיכון בשל מסחר בבורסה ויציין כי על אף שיפעל עושה שוק ביחידות הקרן, ככל הנראה יחידות הקרן יסחרו בבורסה במחיר שאינו השווה לשווי יחידה של הקרן, או כי יהיו בכל עת קונים או מוכרים בבורסה במחירים התואמים את מחיר הפדיון של הקרן או בכמות המבוקשת;
(6)
תחת הכותרת ”הסדרים עם עושה השוק“ יצוינו נוסף על הקבוע בתקנה 45ד גם הפרטים האלה:
(א)
המילים ”לפירוט בדבר עושה השוק, הקשר של מנהל הקרן עמו ועיקרי ההסכם עמו ראה בתשקיף שהתפרסם באתר ההפצה“ ובסופה, התאריך שבו פורסם התשקיף האמור ומספר האסמכתה של הדיווח על פרסומו;
(ב)
פירוט תמהיל הנכסים באמצעותו רשאי עושה השוק לשלם תמורת יחידות שהזמין וההודעה ”מנהל הקרן רשאי לעדכן את תמהיל הנכסים בדוח שיוגש עד תחילת יום המסחר“;
(ג)
ההודעה ”בשל האיסור על שימוש במידע פנים ובכפוף לחובות האמון והזהירות החלים על מנהל הקרן, עושה השוק לא יקבל ממנהל הקרן, במישרין או בעקיפין, כל מידע על יחידות הקרן שאינו ידוע למחזיקי היחידות, ושעשוי להקנות לו יתרון במסחר ביחידות הקרן“;
(7)
תחת הכותרת ”הזמנת יחידות ומתן הוראות פדיון“ כאמור בתקנה 45ח לתקנות פרטי תשקיף, במקום האמור בפסקה (2) יבוא ההסבר המופיע בפסקה (1) לעניין קרן פתוחה חדשה, בתוספת ציון שיעור עמלת פדיון ושיעור עמלת יצירה בקרן ומגבלות שווי הזמנה מזערי ומרבי ליצירה, אם יש כאלה;
(8)
תשקיף קרן מחקה שאינה קרן סל ולפיו מציע מנהל קרן, קרנות מחקות, יכלול את התוספות וההתאמות המפורטות בפסקאות (2) ו־(3)(ג) אם שייך ו־(4); תשקיף קרן חדשה ולפיו מציע מנהל קרן, קרן שלגביה קבע שיעור החזר דמי ניהול למנהל כספי אחרים מוסדי – יצוין גם הפרט האמור בפסקה (3)(ג).
תשקיף קרן חדשה בעבור קרן מחקה ההופכת לקרן סל
תשקיף קרן מחקה ולפיו הופכת קרן מחקה לקרן סל לפי סעיף 102(ה) לחוק יהיה במתכונת של תשקיף קרן חדשה לפי הוראות פרק ד׳1 לתקנות פרטי תשקיף, ויכלול נוסף על הפרטים המנויים בפרק האמור את הפרטים הנוספים המפורטים בסעיף 3 תחת הכותרת ”תשקיף קרן חדשה“ וכן את הפרטים וההתאמות שלהלן, ובמקום הכותרת ”תשקיף קרן חדשה“ תבוא הכותרת ”תשקיף קרן מחקה שהופכת לקרן סל“;
(1)
לאחר הכותרת יצוינו הפרטים האלה:
(א)
ההודעה ”קרן זו תהיה, מיום (תוך ציון המועד), לקרן סל שהיא קרן מחקה סגורה שיחידותיה נסחרות בבורסה; אין בשינוי זה כדי לשנות את מדיניות ההשקעות בקרן“;
(ב)
המועד שבו יחלו יחידות הקרן להיסחר בבורסה כיחידות של קרן סגורה וכן המועד שבו יופסקו בקרן הצעה ופדיון של יחידות, לצורך רישום היחידות למסחר בבורסה כיחידות של קרן סל כאמור;
(2)
בתקנה 45ג(7) לתקנות פרטי תשקיף, אחרי ציון העובדה שהקרן היא ”קרן סל“, תבוא ההודעה שלהלן:
"להלן מאפייניה העיקריים של קרן הסל:
(א)
מדיניות השקעות – קרן הסל היא קרן מחקה שייעודה השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במחיר מדד או סחורה;
(ב)
דרכי רכישת היחידות ומימושן – את היחידות ניתן לרכוש ולממש בשתי דרכים: רכישה במהלך המסחר, כאמור בפסקת משנה (ג), או הגשת הזמנה ליצירה או הוראה לפדיון כמוסבר בפסקת משנה (ד);
(ג)
מסחר ביחידות – קרן הסל היא קרן סגורה שיחידותיה נסחרות בבורסה, ובשונה מקרן פתוחה, אם יחידה נרכשת או נמכרת במהלך המסחר בבורסה, נקבע מחירה במסחר בבורסה; בנסיבות אלה עשוי להיווצר הפרש, חיובי או שלילי, בין מחיר היחידה בבורסה לשוויה בפועל הנגזר מהשווי הנקי של נכסיה;
(ד)
פדיון ויצירה – נוסף על המסחר ביחידות הקרן, בדומה לקרן פתוחה, לבעל יחידה קיימת אפשרות ליצור או לפדות יחידות מול מנהל הקרן לפי מחיר יחידה או פדיון בכל יום חישוב מחירים, לפי הזמנות ליצירה או לפדיון שיגיש באמצעות חבר בורסה עד לשעה היעודה; ביצירה, תיווסף על מחיר היחידה בקרן סל עמלת יצירה, ובפדיון – תנוכה ממחיר הפדיון עמלת פדיון; עמלות אלה יועברו לנכסי הקרן, ומטרתן לפצות את הקרן על כך שהיא נדרשת להתכסות או לממש נכסים בשל היצירות והפדיונות בסוף היום, לעתים במחירים שאינם מיטביים, ושעשויים להפריע לה להשיג את ייעודה;
(ה)
פרסום מחירים – מנהל קרן יפרסם לגבי כל קרן סל שבניהולו את מחיר היחידה בתוספת עמלת יצירה, מחיר הפדיון בניכוי עמלת פדיון ושווי היחידה (NAV);
(ו)
מינוי עושה שוק – מנהל הקרן ימנה לקרן הסל עושה שוק ביחידות הקרן וזאת כדי להגביר את הסחירות ביחידות הקרן; הפער בין מחיר היחידה בבורסה לשווייה, כאמור בפסקת משנה (ג), תלוי בין השאר ברמת הסחירות של יחידות הקרן, ועל כן הגברת הסחירות צפויה להביא לצמצום פער זה;
(ז)
”מחסנית“ יחידות רדומות – לקרן הסל מלאי של יחידות רדומות (”מחסנית“), מתוכו יוכל מנהל הקרן להיענות לבקשות יצירה מהציבור והזמנת יחידות מצד עושה השוק; יחידות שיפדה מנהל הקרן לא יתבטלו אלא יהפכו ליחידות רדומות וייווספו למחסנית;
(ח)
”הרחבת“ מחסנית – כדי להבטיח סחירות ביחידות, מנהל הקרן רשאי להקצות יחידות נוספות לקרן מזמן לזמן לאחר שנרשמו למסחר בבורסה, לצורך מכירתן במסחר בידי עושה השוק והיענות לבקשות יצירה מהציבור;
(ט)
דמי ניהול משתנים – ככל קרן, קרן הסל אינה מוצר המבטיח תשואה; ההכנסה שמניבים נכסי הקרן, כמו ריבית ודיווידנדים, היא חלק מנכסי הקרן ובעלי היחידות זכאים לה; עם זאת, מנהל קרן שיבחר בכך יהיה רשאי, לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (תקנות [צ״ל: קרנות] מחקות), התשע״ח–2017 (להלן – תקנות קרנות מחקות), להחליט על מנגנון דמי ניהול משתנים, שבנסיבות מסוימות יאפשר למנהל הקרן לבטל או לצמצם, את הפער בין תשואת הקרן לבין השינוי במחיר נכס המעקב בתקופת החישוב, באמצעות תוספת לשכר המנהל במקרה שתשואת הקרן עלתה על תשואת נכס המעקב (דמי ניהול חיוביים) ובאמצעות החזר דמי ניהול מנכסי הקרן אם הפרש העקיבה בין תשואת הקרן לתשואת נכס המעקב, שלילי (דמי ניהול שליליים), בשיעור מסוים;
(י)
תשלום למי שמחזיק יחידות של קרן מחקה שבניהולו של מנהל הקרן – מנהל קרן רשאי לשלם מאמצעיו תשלום, בשיעור מסוים אחד שעליו החליט, שלא יעלה על דמי הניהול הקבועים, לכל מנהל כספי אחרים מוסדי כהגדרתו בתקנות קרנות מחקות."

פרק ג׳: דוחות

דוחות קרן מחקה
נוסף על האמור בתקנות הדוחות, מנהל קרן שבניהולו קרן מחקה (בסעיף זה – מנהל הקרן) יגיש דוחות אלה:
(1)
במועד פרסום תשקיף קרן סל חדשה יגיש מנהל הקרן דוח בדבר כמות היחידות הרשומה למסחר ופרטים בדבר החברה לרישומים שעל שמה רשומות היחידות;
(2)
דוח בדבר נכס המעקב, לפי הוראות אלה:
(א)
עם הגשת בקשה להיתר לפרסום תשקיף של קרן מחקה שנכס המעקב שלה משמש לראשונה כנכס מעקב באחת מהקרנות המחקות שבניהולו של מנהל הקרן (לרבות מדדי הבורסה), יגיש מנהל הקרן לרשות דוח ובו פרטים בדבר נכס המעקב, תהליכים פנימיים שהתקיימו אצלו קודם לקבלת ההחלטה על הקמת הקרן והאופן שבו בכוונתו להשיג את ייעודה של הקרן;
(ב)
חל שינוי בפרט מהפרטים שדיווח מנהל הקרן – מנהל הקרן יגיש דוח מתקן במקביל להגשת הדוח השנתי;
(ג)
חל שינוי מהותי בפרט מהפרטים שדיווח מנהל הקרן – מנהל הקרן יגיש דוח בדבר השינוי שחל בפרטים סמוך לאחר שנודע לו על דבר השינוי;
(3)
מנהל הקרן ידווח על שינוי בשיעור החזר דמי ניהול לבעלי יחידות שהם מנהלי כספי אחרים מוסדיים, לא יאוחר מיומיים לפני כניסת השינוי לתוקף.
דוחות קרן סל
נוסף על האמור בתקנות הדוחות, מנהל קרן שבניהולו קרן סל (בסעיף זה – מנהל הקרן) יגיש דוחות אלה:
(1)
קיבל מנהל הקרן את אישור הבורסה לרישום למסחר של יחידות נוספות שיקצה לקרן, ידווח פרטים אלה לרשות:
(א)
כמות היחידות שיוקצו לקרן;
(ב)
מועד הקצאת היחידות;
(ג)
ההודעה כי מנהל הקרן קיבל את אישור הבורסה לרישום למסחר של היחידות שיוקצו לקרן;
(ד)
פרטים בדבר החברה לרישומים שעל שמה רשומות היחידות;
(2)
דוח על עשיית שוק ביחידות הקרן, לפי הוראות אלה:
(א)
מנהל הקרן ידווח לא יאוחר מ־30 ימים קודם לתחילת כל שנה, לגבי קרן סל בלתי מוגבלת שבניהולו, על אודות הימים שאינם ימי מסחר ביחידות הקרן ושעל כן לא תחול בהם חובת עשיית שוק, למעט ימי ראשון בשבוע;
(ב)
אם חל שינוי בתמהיל הנכסים שלפיו יבצע מנהל הקרן יצירה או פדיון של יחידות קרן סל שבניהולו לפי הזמנה או הוראה של עושה השוק, ידווח על כך מנהל הקרן קודם למועד פתיחת המסחר בבורסה בישראל;
(3)
הורתה הבורסה על הפסקת מסחר ביחידות קרן סל יצוינו בדוח פרטים אלה:
(א)
מועד הפסקת המסחר ביחידות;
(ב)
הסיבות בשלהן הורתה הבורסה על הפסקת המסחר ביחידות;
(ג)
מועד חידוש המסחר אם ידוע למנהל הקרן;
דוח כאמור יגיש מנהל הקרן סמוך לאחר שנודע למנהל הקרן דבר אירוע הפסקת המסחר לראשונה;
(4)
הורתה הבורסה על מחיקה מרישום למסחר של יחידות קרן הסל, יצוינו בדוח פרטים אלה:
(א)
מועד מחיקת היחידות מהרישום למסחר;
(ב)
הסיבות שבעטיין הורתה הבורסה על מחיקת היחידות מהרישום למסחר;
דוח כאמור יוגש מיד לאחר שמנהל הקרן קיבל את הודעת הבורסה על מחיקת היחידות מן הרישום למסחר.
אופן עריכת הדוחות
דוחות כאמור בסעיפים 6 ו־7 יוגשו לרשות ולבורסה, אלא אם כן נאמר אחרת בכללים אלה.

פרק ד׳: דוח שנתי

דוח שנתי בקרן מחקה
דוח שנתי שיגיש מנהל קרן לפי תקנות דוח שנתי לקרן מחקה שבניהולו יכלול נוסף על הפרטים המנויים בתקנות האמורות, את הפרטים וההתאמות כמפורט להלן:
(1)
תחת הכותרת ”שכר מנהל הקרן“ יצוין גם שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן, אם יש כאלה, וההודעה ”להסבר ופירוט בדבר מנגנון דמי ניהול משתנים ראה בתשקיף העיקרי שהתפרסם באתר ההפצה“ ובסופה התאריך שבו פורסם התשקיף האמור ומספר האסמכתה של הדיווח על פרסומו;
(2)
חלף הכותרת ”נכס הייחוס של הקרן“ יצוין ”נכס המעקב של הקרן“ וההודעה ”נכס המעקב הוא מדד או סחורה לפי מדיניות ההשקעות של קרן מחקה ייעודה השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במחירו או במחירה“.
דוח שנתי בקרן סל
דוח שנתי שיגיש מנהל קרן לפי תקנות דוח שנתי לקרן סל שבניהולו יכלול נוסף על הפרטים המנויים בתקנות דוח שנתי, את הפרטים האמורים בסעיף 8, ואת הפרטים וההתאמות כמפורט להלן:
(1)
תחת הכותרת ”המאפיינים העיקריים של הקרן“ –
(א)
במקום ציון העובדה לכך שהקרן היא ”קרן מחקה“ יצוין כי הקרן היא ”קרן סל“;
(ב)
במסגרת פרט (13) לתקנה 7 לתקנות דוח שנתי, יציין מנהל הקרן את שיעור עמלת הפדיון;
(ג)
אם הקרן היא קרן סל כשרה יצוין: ”קרן כשרה כהגדרתה בתקנות הנכסים“, שם קרן הסל המקבילה והפניה לתיאור הנכלל בפסקת "הדרך להשגת המטרה – מדיניות ההשקעות של הקרן;
(ד)
אם הקרן היא קרן סל מקבילה יצוין: ”קרן מקבילה כהגדרתה בתקנות הנכסים“, שם קרן הסל הכשרה ובהערת שוליים יצוין: ”מנהל הקרן יתקשר בעסקת החלף כשרה מול קרן סל כשרה שבניהולו ולפיה משמשת קרן הסל כקרן סל מקבילה. לצורך עמידת הקרן המקבילה בהתחייבויותיה לפי עסקת ההחלף הכשרה, מנהל הקרן ירכוש מכספי המזומנים שיתקבלו אצלו מקרן הסל הכשרה נכסים נוספים והכול לפי מדיניות ההשקעות של הקרן.“;
(2)
תחת הכותרת ”גורמי סיכון ייחודיים להשקעות הקרן ולאופן ניהולה“ יציין מנהל הקרן, בין השאר, גם סיכון בשל מסחר בשוק המשני ויציין כי על אף שיפעל עושה שוק ביחידות הקרן, ככל הנראה יחידות הקרן יסחרו בבורסה במחיר שאינו זהה לשווי היחידות, או כי יהיו בכל עת קונים או מוכרים בבורסה במחירים התואמים את שווי היחידה של הקרן או בכמות המבוקשת;
(3)
תחת הכותרת ”הסדרים עם עושה השוק“ יצוינו הפרטים האלה:
(א)
זהות עושה השוק ביחידות הקרן והמילים ”לפירוט בדבר עושה השוק, הקשר של מנהל הקרן עמו ועיקרי ההסכם עמו ראה בתשקיף שהתפרסם באתר ההפצה“ ובסופה התאריך שבו פורסם התשקיף האמור ומספר האסמכתה של הדיווח על פרסומו;
(ב)
פירוט תמהיל הנכסים באמצעותו רשאי עושה השוק לשלם תמורת יחידות שהזמין וההודעה ”מנהל הקרן רשאי לעדכן את תמהיל הנכסים בדוח שיוגש על תחילת יום המסחר“;
(ג)
ההודעה ”בשל האיסור על שימוש במידע פנים ובכפוף לחובות האמון והזהירות החלים על מנהל הקרן, עושה השוק לא יקבל ממנהל הקרן, במישרין או בעקיפין, כל מידע על יחידות הקרן שאינו ידוע למחזיקי היחידות, ושעשוי להקנות לו יתרון במסחר ביחידות הקרן“;
(4)
אם הקרן קרן מחקה שהפכה לקרן סל לפי סעיף 102 לתיקון החוק [צ״ל: לחוק] לא יוצגו נתונים שיעברו מהקרן המחקה לקרן הסל, וכל הנתונים יוצגו מיום ההפיכה בדומה לאופן הצגת הנתונים בקרן חדשה.
תחילה
תחילתם של כללים אלה ביום כ״ד בתשרי התשע״ט (3 באוקטובר 2018).


י״א בתשרי התשע״ט (20 בספטמבר 2018)
  • ענת גואטה
    יושבת ראש הרשות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.