חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו (תכניות ממומנות של בעל רישיון כללי לשידורי כבלים או בעל רישיון לשידורי לוויין)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו (תכניות ממומנות של בעל רישיון כללי לשידורי כבלים או בעל רישיון לשידורי לוויין) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו (תכניות ממומנות של בעל רישיון כללי לשידורי כבלים או בעל רישיון לשידורי לוויין), התשפ״ב–2021


ק״ת תשפ״ב, 186.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 62ו לחוק הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו, התש״ן–1990 (להלן – החוק), קובעת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין (להלן – המועצה) כללים אלה:


הגדרות
בכללים אלה –
”בעל עניין“ – כהגדרתו בחוק התקשורת;
”בעל רישיון“ – אחד מאלה:
(1)
בעל ”רישיון כללי לשידורי כבלים“ כהגדרתו בסעיף 6א לחוק התקשורת;
(2)
בעל רישיון לשידורי לוויין כהגדרתו בסעיף 6מג לחוק התקשורת;
”דוח הפקה ושידור סופי“ – דוח הפקה ושידור לפי סעיף 6;
”החלטת השר“ – החלטת שר התקשורת מיום י״ט בשבט התשפ״א (1 בפברואר 2021) בעניין ”אמות המידה לקביעת יחס חלוקת תשלומים למימון הפקות מקומיות קנויות מסוגה עילית/מורכבת – החלטה“ שאישר שר האוצר; והמפורסמת באתר האינטרנט של משרד התקשורת;
”הפקה מקומית קנויה“ – כהגדרתה בסעיף 6א לחוק התקשורת, שהיא תכנית דרמה או סרט תעודה כהגדרתם בכללי התקשורת;
”הפרשי הצמדה וריבית“ – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961;
”כספי המימון“ – סכומים שהתקבלו מתשלומים כמפורט בסעיף 62ו(ב) לחוק עד יום י״ד בטבת התשע״ח (1 בינואר 2018);
”מקבץ השידורים הבסיסי“ – כהגדרתו בסעיף 17 לכללי התקשורת;
”רשימה“ – רשימה ובה פירוט של הפקות מקומיות קנויות שהגיש בעל רישיון כאמור בסעיף 3;
”שידור ראשוני“ – כהגדרתו בסעיף 6א לחוק התקשורת;
”שעות צפיית שיא“ – כהגדרתן בכללי התקשורת;
”תכנית ממומנת“ – הפקה מקומית קנויה שמומנה מסכומים שקיבל בעל רישיון לפי כללים אלה.
אמות מידה לעניין זכאות סופית לכספי המימון
(א)
בעל רישיון זכאי למימון לפי הסכומים שהוציא בפועל על חוזי ההפקה של ההפקות הקנויות המנויות ברשימה, עד לגובה של רבע מכספי המימון, אם הגיש בקשה לפי סעיף 3 והמועצה החליטה כי התקיימו תנאים אלה:
(1)
בעל הרישיון עמד באמת המידה כאמור בסעיף 8(א) להחלטת השר;
(2)
בעל הרישיון התחיל וסיים לשדר בשידור ראשוני את ההפקות הקנויות המנויות ברשימה בשעות צפיית שיא בערוץ הנמנה עם מקבץ השידורים הבסיסי של בעל הרישיון, לפני המועד שבו הגיש בעל הרישיון למועצה דוח הפקה ושידור סופי, אך לאחר המועד שבו הגיש את הרשימה;
(3)
אם קיימים שינויים בדוח הפקה ושידור סופי לעומת הרשימה שהגיש בעל רישיון, הם שינויים טכניים בלבד לגבי ההפקות שהוגשו או לגבי סוגתן, ואינם שינויים הגורעים מתנאי הזכאות לפי כללים אלה.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), המועצה רשאית להחליט כי בעל הרישיון לא יהיה זכאי למימון בעד תכנית שבמסגרת שידורה הפר בעל הרישיון הפרה מהותית של הוראה שנקבעה לפי כל דין וכן הוראות שנמסרו לבעל הרישיון, לאחר שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו בעניין.
רשימת הפקות קנויות
בעל רישיון הסבור כי הוא עומד באמת המידה כאמור בסעיף 8(א) להחלטת השר והוא מתכוון לקיים את התנאים כמפורט בסעיף 2, יפעל לפי הוראות אלה:
(1)
בעל הרישיון יגיש למועצה, עד יום כ״ז בטבת התשפ״ב (31 בדצמבר 2021), על גבי הטופס שבתוספת הראשונה, רשימה ובה פירוט של הפקות מקומיות קנויות שבעל הרישיון חתם חוזה להפקתן בשנת 2021 ושבעד הפקתן ושידורן בשידור ראשוני הוא מבקש להיות זכאי לעד רבע מכספי המימון;
(2)
בעל הרישיון יפרט ברשימה את כל הפרטים המפורטים בתוספת הראשונה ויצרף אליה את כל אלה:
(א)
כל חוזי ההפקה המפורטים ברשימה;
(ב)
תצהיר בנוסח שבתוספת השנייה ולפיו ידוע לו כי הסכומים ששימשו להפקת תכניות ממומנות, אף אם הם עולים על רבע מכספי המימון, וכן שעות השידור של תכניות כאמור, לא יובאו בחשבון לצורך בחינת עמידתו של בעל רישיון במחויבויותיו לפי חוק התקשורת ולפי תנאי הרישיון;
(ג)
בעל רישיון המעוניין לקבל מימון ביניים בטרם החלטה בדבר זכאות סופית לפי סעיף 7, יציין זאת בבקשתו ויצרף גם בטוחה מסוג כתב התחייבות של בעל עניין בבעל הרישיון לפי הנוסח בתוספת הרביעית, בגובה 40% מהיקף המימון המבוקש ברשימה.
החלטה בדבר זכאות עקרונית
על החלטה בדבר זכאות עקרונית יחולו ההוראות האלה:
(1)
המועצה, באמצעות מי מטעמה, תבחן את הרשימה, לצורך חישוב סכום זכאותו העקרונית של בעל הרישיון למימון ההפקות המנויות ברשימה בסכום השווה לעד רבע מכספי המימון, והיא רשאית לשאול, באמצעות מי מטעמה, את בעל הרישיון, כל שאלה בעניין ולדרוש כל פרט ומסמך הנחוצים לה לשם חישוב הזכאות העקרונית של בעל הרישיון;
(2)
בטרם נקבעה זכאות עקרונית, המועצה רשאית לאשר לבעל הרישיון שביקש זאת מראש ובכתב, להודיע על שינויים שאינם מהותיים ברשימה, ובכלל כך לאשר לו לגרוע מן הרשימה הפקה שבעל הרישיון כלל ברשימה;
(3)
המועצה תחליט על סכום זכאותו העקרונית של בעל רישיון לפי סכומי עלות ההפקות הקנויות כמפורט בחוזי ההפקה המצורפים לרשימה, לפי סעיף 8 להחלטת השר ולפי הערכתה את היתכנות התקיימות התנאים המנויים בסעיף 2;
(4)
המועצה תודיע לבעל הרישיון על החלטתה בדבר סכום זכאותו העקרונית של בעל הרישיון.
מימון ביניים
בעל רישיון שהמועצה החליטה על זכאותו העקרונית לחלק מכספי המימון וביקש זאת וצירף לבקשתו כתב התחייבות כאמור בסעיף 3(2)(ג), יוכל לקבל מימון ביניים שישמש לכיסוי התשלומים שהתחייב לשלם בחוזי ההפקה המנויים ברשימה, לפי הוראות אלה:
(1)
לאחר החלטה על זכאות עקרונית כאמור בסעיף 4, תודיע המועצה לחשב הכללי במשרד האוצר כי ניתן להעביר לבעל הרישיון סכום השווה ל־40 אחוזים מסכום הזכאות העקרונית (להלן בסעיף זה – סכום המקדמה);
(2)
עם הצגת אסמכתה להנחת דעתו של יושב ראש המועצה כי בעל הרישיון שילם בפועל למי שעימם התקשר בחוזים המנויים ברשימה את סכום המקדמה וסכומים נוספים מעבר לסכום המקדמה, תודיע המועצה לחשב הכללי במשרד האוצר כי ניתן להעביר לבעל הרישיון סכומים נוספים בגובה הסכומים הנוספים שהוציא בעל הרישיון בפועל, בניכוי סכום המקדמה, אך בכל מקרה לא יועברו לבעל הרישיון כספי מימון ביניים בגובה העולה על 85 אחוזים מסכום הזכאות העקרונית שעליו החליטה המועצה.
דוח הפקה ושידור סופי
בתום הפקתן והשלמת שידורן של ההפקות המנויות ברשימה אך לא יאוחר מיום ט״ז בתשרי התשפ״ד (1 באוקטובר 2023), בעל רישיון יגיש למועצה דוח הפקה ושידור סופי בנוסח הערוך לפי התוספת השלישית; הדוח יהיה דוח מבוקר על ידי רואה חשבון; לא הגיש בעל הרישיון דוח הפקה ושידור סופי במועד או באופן הנקוב בסעיף זה, רשאית המועצה, מטעם זה בלבד, לקבוע כי אינו זכאי לכספי המימון בסכום שהיה זכאי לו עקרונית, כאמור בסעיף 4, ויחולו סעיפים 8 ו־9.
החלטה בדבר זכאות סופית
על החלטה בדבר זכאות סופית יחולו ההוראות האלה:
(1)
המועצה, באמצעות מי מטעמה, תבחן את הדוח שהוגש לפי סעיף 6 ואת ההפקות שנכללו בו, לצורך חישוב סכום זכאותו הסופית של בעל הרישיון לעד רבע מכספי המימון, והיא רשאית לשאול, באמצעות מי מטעמה, את בעל הרישיון, כל שאלה בעניין ולדרוש כל פרט ומסמך, לרבות עותקי ההפקות ששודרו, הנחוצים לה לשם חישוב והחלטה בדבר הזכאות הסופית של בעל הרישיון;
(2)
המועצה תחליט מהו סכום זכאותו הסופית של בעל הרישיון לפי החלטת השר ולפי סעיף 2;
(3)
המועצה תודיע לבעל הרישיון על החלטתה בדבר סכום זכאותו הסופית.
גמר חשבון
לאחר ההחלטה בדבר סכום זכאות סופית כאמור בסעיף 7, תודיע המועצה לחשב הכללי במשרד האוצר כי ניתן להעביר לבעל הרישיון סכום השווה לסכום הזכאות הסופית בניכוי מימון ביניים שקיבל בעל הרישיון, אם קיבל; מצאה המועצה, בעת ההחלטה בדבר הזכאות הסופית או לפני כן, כי סכום הזכאות הסופית שלו זכאי בעל הרישיון נמוך מגובה כספי מימון ביניים שקיבל בעל הרישיון, תודיע המועצה לבעל הרישיון את גובה הסכום שעליו להשיב וכן כי עליו להשיב את הסכום בתוך 30 ימים מיום שיקבל את הדרישה ואת האופן להשבה.
השבת מימון ביניים
(א)
לא השיב בעל הרישיון את הכספים שהורתה לו המועצה להשיב לפי סעיף 8 בתוך 30 ימים, יישא בעל הרישיון בהפרשי הצמדה וריבית מיום שנוצרה עילת החיוב, והמועצה רשאית לפעול להשבת הכספים לחשב הכללי במשרד האוצר, בכל אמצעי שבו היא רשאית לפעול להשבת הכספים לרבות באמצעות שימוש בבטוחה שהועמדה לפי סעיף 3(2)(ג).
(ב)
פעולה של המועצה לפי סעיף קטן (א), אינה גורעת מכל גורם לפעול באמצעים אחרים העומדים לרשותו כדין לשם השבת כספים שבהם חייב בעל הרישיון לפי כללים אלה.
הארכת מועדים
המועצה רשאית לדחות כל מועד שנקוב בכללים אלה, מיוזמתה או לבקשת בעל רישיון שהוגשה מראש ובכתב, בכפוף להחלטת השר.

תוספת ראשונה

(סעיף 3)

רשימת הפקות קנויות מיועדות לקבלת מימון

לכבוד:
המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

הנדון: רשימת הפקות קנויות מיועדות לקבלת חלק מכספי המימון

שם ההפקהסוגה (דרמה/תעודה)תאריך החתימה על חוזה ההפקהתוכן מורחבחברת הפקהמספר פרקיםאורך פרק נטו (דקות)אורך כולל בשעות נטומועד תחילה וסיום של שידור ראשוני מתוכנןעלות הפקה כוללתחלק בעל הרישיון בעלות ההפקה הכוללתגורם חיצוני שהשתתף במימוןסך הכול מימון חיצוני (שבעל הרישיון לא מימן) מתוך עלות ההפקה הכוללתהערוץ שבו תשודר ההפקההאם הערוץ שבו תשודר ההפקה נמנה עם מקבץ השידורים הבסיסי (כן/לא)
               
               
         סך הכול:סך הכול: סך הכול:  
אם תאושר לי זכאות עקרונית לקבלת מימון לפי הכללים, אני מבקש/איני מבקש (יש לסמן את המבוקש) מימון ביניים כאמור בסעיף 5 לכללים.
מצורפים לרשימה זו:
(א)
כל חוזי ההפקה שנחתמו לגבי החוזים המנויים ברשימה;
(ב)
תצהיר ערוך לפי הנוסח שבתוספת השנייה;
(ג)
כתב התחייבות מבעל עניין כאמור בסעיף 3(2)(ג) לכללים (אם מבוקש מימון ביניים לפי סעיף 5 לכללים).

תוספת שנייה

(סעיף 3 והתוספת הראשונה)

תצהיר

אני, החתום/מה מטה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . ., לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן:
1.
אני בעל/ת תפקיד מוסמך מטעם בעל הרישיון, חברת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (להלן – המבקש) הנושא/ת בתפקיד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
המבקש הסמיך אותי כדין לחתום על תצהיר זה.
3.
אני מאשר/ת בזה כי ידוע למבקש כי הסכומים שישמשו להפקת תכניות ממומנות, אף אם הם עולים על רבע מכספי המימון, וכן שעות השידור של תכניות כאמור, לא יובאו בחשבון לצורך בחינת עמידתו של המבקש במחויבויותיו לפי חוק התקשורת, כללי המועצה ותנאי הרישיון.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תאריך
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שם בעל התפקיד ותפקידו
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימה

תוספת שלישית

(סעיף 6)

דוח הפקה ושידור סופי

לכבוד:
המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

הנדון: דוח הפקה ושידור סופי

להלן דוח הפקה ושידור סופי מבוקר על ידי רואה חשבון
שם ההפקהסוגה (תכנית דרמה/סרט תעודה)תוכן מורחבחברת הפקהמספר פרקיםאורך פרק נטו (דקות)אורך כולל בשעות נטומועד תחילה וסיום של שידור ראשוני בפועלעלות הפקה לפי חוזהתשלומים בפועל בעד ההפקה בחלוקה לפי שניםחלק בעל הרישיון בעלות ההפקה הכוללתגורם חיצוני שהשתתף במימוןסך הכול מימון חיצוני (שבעל הרישיון לא מימן) מתוך עלות ההפקה הכוללתיתרה לתשלום אם נותרההערוץ שבו שודרה ההפקההאם הערוץ שבו שודרה ההפקה נמנה עם מקבץ השידורים הבסיסיסכומים ומועדי מימון ביניים שהתקבלו
                 
                 
        סך הכול:סך הכול:סך הכול: סך הכול:   סך הכל

תוספת רביעית

(סעיף 3(2)(ג))

כתב התחייבות מטעם בעל עניין בבעל רישיון

לכבוד: מדינת ישראל
הנדון: התחייבות בלתי חוזרת
(1)
לפי בקשת . . . . . . . . . . . . . . . . . [שם בעל הרישיון] (להלן – המבקש), אנו מתחייבים בזה כלפיכם, לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם בהתאם לסעיף 9(א) לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תכניות ממומנות של בעל רישיון כללי לשידורי כבלים או בעל רישיון לשידורי לוויין), התשפ״ב–2021 (להלן – הכללים), עד לסכום קרן כולל של . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שקלים חדשים (סכום השווה ל40% מהמימון שמבקש בעל הרישיון) בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כאמור בסעיף 9(א) האמור.
(2)
אנו מודעים לכך כי ניתן לראות כתב התחייבות זה כשווה ערך לערבות בנקאית אוטונומית, כך שתנאי מימושו והדין בנוגע לתקיפת המימוש יהיו כפי שנהוג בנוגע למתן ערבות בנקאית אוטונומית.
(3)
אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לרבות דרישה שתועבר באמצעות פקסימילה, כל סכום הנקוב בדרישה עד לסכום כתב ההתחייבות, בתוך עשרה ימים מיום קבלת דרישתכם.
(4)
לשם הסרת ספק, דרישתכם לתשלום סכום כתב ההתחייבות ותשלום סכום כתב ההתחייבות, יכול שייעשו לשיעורין, ובלבד שסך כל התשלומים לא יעלה על סכום כתב ההתחייבות.
(5)
התחייבותנו לפי כתב זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה אין אתם חייבים לפרט, לבסס ולהוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.
(6)
כתב התחייבות זה יהיה בתוקף עד יום כ״א בטבת התשפ״ז (31 בדצמבר 2026) או עד החלטה של המועצה לפי סעיף 8 לכללים שממנה עולה כי בעל הרישיון אינו נדרש להשיב מימון שקיבל, לפי המוקדם.
תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם החותם/ים: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תפקידו/ם: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

אישור עורך דין:

אני, החתום/מה מטה, עו״ד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מאשר בזה כי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אשר חתמו בפניי על התחייבות זו, מוסמכים לחתום על התחייבות זו בשם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (בעל העניין במבקש), וחתימתם מחייבת אותו לכל דבר ועניין.
תאריך: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חתימה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


א׳ בחשוון התשפ״ב (7 באוקטובר 2021)
  • ניר שויקי
    יושב ראש המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.