חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי ההוצאה לפועל (הוראות לתשלום חובות פסוקים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי ההוצאה לפועל (הוראות לתשלום חובות פסוקים) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי ההוצאה לפועל (הוראות לתשלום חובות פסוקים), התשע״ד–2014


ק״ת תשע״ד, 1109; תשפ״ב, 3498.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 69א לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז–1967 (להלן – החוק), אני קובע כללים אלה:


תשלום חוב לשיעורין
(א)
חייב רשאי בתוך 21 ימים מיום שהומצאה לו אזהרה בתיק פסק דין או בתוך 30 ימים מיום המצאת האזהרה בתיקים לביצוע שטר או לביצוע תובענה לשלם את החוב בשיעורים כמפורט בכללים אלה.
(ב)
על האמור בסעיף קטן (א), חייב רשאי להגיש לרשם ההוצאה לפועל (להלן – רשם) בקשה לשלם את החוב בשיעורים שנקבעו בסעיף 2 גם אם חלפו המועדים האמורים בו; בקשה כאמור תוגש לפי החוק ואין בהגשתה כדי להביא לביטול או לעיכוב של הליכים שננקטו.
שיעורי התשלום [תיקון: תשפ״ב]
(א)
חייב שחובו אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים כמפורט בטור א׳ בטבלה שלהלן, רשאי לשלם בכל חודש תשלום מזערי כמפורט בטור ב׳ שלצידו:
טור א׳
סכום החוב בשקלים חדשים
טור ב׳
תשלום חודשי מזערי בשקלים חדשים
עד 1,000250
מעל 1,000 עד 5,000500
מעל 5,000 עד 10,000600
מעל 10,000 עד 15,000650
מעל 15,000 עד 20,000800
מעל 20,000 עד 30,0001,000
מעל 30,000 עד 40,0001,200
מעל 40,000 עד 50,0001,375
(ב)
חייב שחובו עולה על 20,000 שקלים חדשים [צ״ל: 50,000 שקלים חדשים] רשאי להגיש לרשם בקשה לקביעת צו חיוב בתשלומים לפי סעיף 69 לחוק.
תשלום אינו מונע הליכים על ידי הזוכה
אין בתשלום של חייב לפי כללים אלה כדי למנוע מהזוכה לפעול כנגד החייב בהליכים הקבועים בחוק.
הגשת בקשת חייב לעיכוב הליכים
חייב המבקש כי כנגד תשלומים לפי כללים אלה יעוכבו כנגדו הליכי ההוצאה לפועל, יגיש לרשם בקשה מתאימה לעיכוב הליכים.
הגשת בקשת חייב לשינוי שיעורי התשלום
אין בכללים אלה כדי למנוע מזוכה או חייב, לפי העניין, המבקש כי יינתן צו לחיוב בתשלומים השונה מהשיעורים שנקבעו בכללים אלה, להגיש לרשם בקשה לצו תשלומים לפי סעיף 7א או 69ב לחוק או להגיש בקשה לביצוע חקירת יכולת לפי סעיף 7 או סעיף 67 לחוק.
חובת החייב לשלם גם לאחר זקיפת תשלומים לפי סעיף 76
התקבלו כספים כתוצאה מזקיפת כספים לפי סעיף 76 לחוק, אין בכך כדי לגרוע מחובת החייב להמשיך ולשלם את יתרת החוב לפי גובה התשלום החודשי לפי סעיף 2.
הפרשי הצמדה וריבית
אין בכללים אלה כדי למנוע הוספת הפרשי הצמדה וריבית ליתרת החוב שלא שולמה, על פי כל דין.
הגשת בקשת החייב לפי סעיף 81א4 לחוק [תיקון: תשפ״ב]
חייב המבקש כי יופחתו הפרשי הצמדה וריבית, יגיש בקשה לפי סעיף 81א4 לחוק.
פרסום הכללים באתר האינטרנט
תחולה
כללים אלה יחולו על תיקי הוצאה לפועל שנפתחו לאחר יום תחילתם של הכללים (להלן – יום התחילה), ואולם חייב רשאי להגיש לרשם בקשה לשלם את החוב בשיעורים שנקבעו בכללים גם לגבי תיקים שנפתחו לפני יום התחילה; בקשה כאמור תוגש לפי החוק ואין בהגשתה כדי להביא לביטול או לעיכוב של הליכים שננקטו.


ג׳ בניסן התשע״ד (3 באפריל 2014)
  • דוד מדיוני
    מנהל מערכת ההוצאה לפועל
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.