חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (פרסומת המכוונת לקטינים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (פרסומת המכוונת לקטינים) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (פרסומת המכוונת לקטינים), התשנ״ה–1995


ק״ת תשנ״ה, 1454.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 6א לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ״א–1981, לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת ובאישור שר האוצר וועדת הכלכלה של הכנסת, אני קובע כללים אלה:


עקרונות וכללים לפרסומת המכוונת לקטינים
אלה העקרונות והכללים לעשיית פרסומת המכוונת לקטינים:
(1)
הפרסומת תהיה מותאמת לרמת הידע, ההבנה והבגרות של קהל היעד שלה;
(2)
הפרסומת תהיה תואמת ערכים חברתיים המקובלים כחיוביים, כגון: אחווה, אדיבות, יושר, צדק, סובלנות, שוויון, אי־אלימות, ותימנע מתיאור מצבים העומדים בסתירה לערכים אלה;
(3)
כל מידע בפרסומת יובא בלשון המובנת לקהל היעד שלה;
(4)
המידע בפרסומת יימסר באופן מדוייק ואמיתי;
(5)
הפרסומת תיעשה מתוך הכרה שקטינים עלולים כתוצאה ממנה לעשות מעשים שיש בהם כדי להשפיע לרעה על בריאותם או על שלומם;
(6)
הפרסומת לא תקשה על קטינים להעריך את גודלם האמיתי של הפריטים המופיעים בפרסומת;
(7)
בפרסומת שבה מובא המחיר של השירות, יצויין המחיר הכולל באופן ברור ומדוייק; למחיר לא תיווסף הערכה ממעטת כגון ”בלבד“ או ”רק“, אלא אם כן מדובר בהנחה משמעותית; בפרסומת יצויין במפורש אם לצורך קבלת השירות דרושים שירותים נוספים אשר אינם כלולים במחיר.
פרסומת אסורה מחמת הטעיה, גיל, תמימות וחוסר נסיון
לא יעשה תאגיד בנקאי פרסומת המכוונת לקטינים שיש בה –
(1)
ניצול לרעה של דמיונם של קטינים ושל נוחותם להתרשם, אמונם, תמימותם או חוסר נסיונם;
(2)
תיאורי אלימות או הצגת דברים באופן העלול להפחיד או ליצור מתחים אצל קטינים;
(3)
שימוש בעירום או ברמזים מיניים;
(4)
משום עידוד קטינים לרכוש מצרך או שירות אלא אם כן המצרך או השירות הוא מסוג שסביר שקטינים ירכשו אותו, והוא עשוי במאמץ סביר להיות בהישג ידם;
(5)
משום עידוד קטינים לשכנע את הוריהם או להפציר בהם או בכל אדם אחר לרכוש עבורם את המצרך או השירות;
(6)
כדי לגרום לכך שקטינים ירגישו מקופחים, נחותים או בלתי מקובלים לעומת קטינים אחרים, אם אינם רוכשים את המצרך או השירות או גורמים לרכישתו עבורם;
(7)
נתונים על התוצאות האפשריות של שימוש במצרך שהוא מעבר ליכולת ההשגה של קטין או רמיזה כי המוצר יעניק לקטין תכונות או יתרונות אשר אינם קשורים במוצר.
פרסומת אסורה אחרת
לא יעשה תאגיד בנקאי פרסומת המכוונת לעודד או לכוון קטינים לכל אחד מאלה:
(1)
צריכת משקאות משכרים;
(2)
עישון סמים, סיגריות או שימוש במוצרי טבק אחרים;
(3)
השתתפות בהימורים, במשחקי מזל או בהגרלות, למעט בהגרלות חד־פעמיות שאינן למטרות מסחריות;
(4)
פעילות שיש בה משום סיכון בטיחותם או בריאותם של קטינים.
פרסומת אסורה במוסד חינוך
(א)
לא יעשה תאגיד בנקאי פרסומת במוסד חינוך, לרבות משלוח מתנות לקטינים, לא יערוך הגרלות ולא ינצל עזרי לימוד לצורך קידום מכירת מצרך או שירות, אלא אם כן קיבל היתר לכך מהמנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות או ממי שהוא הסמיכו לכך.
(ב)
בסעיף זה, ”מוסד חינוך“ – כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש״ט–1949.
פרסומת אסורה על פי דין
מבלי לגרוע מהוראות כללים אלה, לא יעשה תאגיד בנקאי פרסומת שיש בה כדי לעודד קטינים לעשות מעשה האסור על פי דין.
תחילה
תחילתם של כללים אלה שישים ימים מיום פרסומם.


ל׳ בניסן התשנ״ה (30 באפריל 1995)
  • יעקב פרנקל
    נגיד בנק ישראל
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.