חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי הבנקאות (רישוי) (הפחתה של סכומי הקנס האזרחי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי הבנקאות (רישוי) (הפחתה של סכומי הקנס האזרחי) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי הבנקאות (רישוי) (הפחתה של סכומי הקנס האזרחי), התשע״א–2011


ק״ת תשע״א, 1101.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 50ב(ג) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981 (להלן – החוק), ובהתייעצות עם שר המשפטים, אני קובע כללים אלה:


הפחתת סכומי הקנס האזרחי
ראה המפקח כי יש להטיל על אדם קנס אזרחי לפי סעיף 50ב(א) לחוק, בשל הפרה שביצע, והתקיימה אחת או יותר מהנסיבות המנויות להלן, הוא רשאי להפחית לאותו אדם מסכום הקנס האזרחי הקבוע בשל אותה הפרה, עד השיעור המרבי הנקוב לצד אותה נסיבה, ובהתקיים כמה נסיבות – עד השיעור המצטבר של השיעורים המנויים לצדן, ובלבד ששיעור ההפחתה המצטבר לא יעלה על 85%:
הנסיבותשיעור הפחתה מרבי
(1)
בחמש השנים שקדמו למועד ביצוע ההפרה המפר לא הפר הוראה מההוראות לפי חוקי הבנקאות, חוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000, חוק איסור מימון טרור, התשס״ה–2005, או הוראות לפי סעיף 4ב(ב) לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעותיהם של רוכשי דירות), התשל״ה–1974; לעניין זה, ”חוקי הבנקאות“ – כהגדרתם בחוק בנק ישראל, התש״ע–2010
35 אחוזים;
(2)
המפר הפסיק את ההפרה ונקט פעולות לתיקון הליקויים ולמניעת הישנותם, הכל ביוזמתו ולהנחת דעתו של המפקח –
 
(א)
לפני פניית המפקח אליו באותו עניין
50 אחוזים;
(ב)
לאחר פניית המפקח אליו באותו עניין
25 אחוזים;
(3)
קולת העובדות המהוות את ההפרה ונסיבות עובדתיות אחרות ובכלל זה היקף ההפרה, הרווח שהיה עשוי להיות מופק ממנה, ההפסד שהיה עשוי להימנע או הנזק שהיה עשוי להיגרם בעקבותיה
50 אחוזים.


כ״ו באייר התשע״א (30 במאי 2011)
  • סטנלי פישר
    נגיד בנק ישראל
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.