חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי הבחירות לכנסת (שינויים בהרכב הסיעתי של ועדות הקלפי והודעה על פרטים של יושבי ראש וחברי ועדות הקלפי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי הבחירות לכנסת (שינויים בהרכב הסיעתי של ועדות הקלפי והודעה על פרטים של יושבי ראש וחברי ועדות הקלפי) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי הבחירות לכנסת (שינויים בהרכב הסיעתי של ועדות הקלפי והודעה על פרטים של יושבי ראש וחברי ועדות הקלפי), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 2009; תשפ״ב, 4006, 4112.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 21(ח) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט–1969 (להלן – החוק), אני קובע כללים אלה:


הגדרות
בכללים אלה –
”החלפה בין אזורים“ – שינוי ההרכב הסיעתי של ועדות קלפי הנמצאות באזורי בחירות שונים, לפי סעיף 21(א)(2) לחוק;
”החלפה בתוך אזור“ – שינוי ההרכב הסיעתי של ועדות קלפי, הנמצאות בתוך אותו אזור בחירות, לפי סעיף 21(א1) לחוק;
”הרכב סיעתי ראשוני“ – ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי, והסיעות שמהן יהיו היושב ראש וסגן היושב ראש של כל ועדת קלפי, שנקבעו לפי סעיף 21(א)(1) לחוק;
”הרכב סיעתי ארצי“ – ההרכב הסיעתי הראשוני, בתוספת השינויים שנערכו בו לפי סעיף קטן 21(א)(2) לחוק;
”הרכב סיעתי סופי“ – ההרכב הסיעתי הסופי של ועדות הקלפי, כמשמעותו בסעיף 21(ג) לחוק;
”הממונה“ – המנהל הכללי של הוועדה המרכזית או הממונה על ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי, שמינה המנהל הכללי של הוועדה המרכזית;
”מערכת השיבוץ“ – מערכת ממוכנת לניהול הרכבי ועדות הקלפי ואיושן שמנהלת הוועדה המרכזית;
”תקנות הבחירות“ – תקנות הבחירות לכנסת, התשל״ג–1973.
הפצת ההרכב
הסיעתי הראשוני קבעה הוועדה המרכזית את ההרכב הסיעתי הראשוני, יפיץ אותו הממונה לבאי כוח סיעות הכנסת ולחברי הוועדה המרכזית, באמצעות דואר אלקטרוני ובאמצעות מערכת השיבוץ; הממונה יצרף להרכב הסיעתי עותק מכללים אלה, והסברים כיצד יש ליישמם במערכת השיבוץ.
שינוי ההרכב הסיעתי בין אזורי בחירות [תיקון: תשפ״ב, תשפ״ב־2]
(א)
באי כח הסיעות המבקשות לבצע החלפה יגישו לממונה בקשה להחלפה בין אזורים (בסעיף זה – בקשה), באמצעות מערכת השיבוץ, לא יאוחר מהיום ה־32 שלפני יום הבחירות.
(הוראת שעה לעניין הבחירות לכנסת ה־25): באי כח הסיעות המבקשות לבצע החלפה יגישו לממונה בקשה להחלפה בין אזורים (בסעיף זה – בקשה), באמצעות מערכת השיבוץ, לא יאוחר מהיום ה־34 שלפני יום הבחירות.
(ב)
הבקשה תכלול את כל הפרטים האלה:
(1)
מספרי הקלפיות שבינן מתבקשת ההחלפה;
(2)
יישובי הבחירות שבינם מתבקשת ההחלפה;
(3)
אזורי הבחירות שבינם מתבקשת ההחלפה;
(4)
שמות הסיעות שבינן מתבקשת ההחלפה.
(ג)
על הבקשה יחתום, בחתימה אלקטרונית, בשם כל אחת מהסיעות שבינן מתבצעת ההחלפה, אחד מאלה:
(1)
בא כוח הסיעה שמונה לפי סעיף 25 לחוק או ממלא מקומו;
(2)
המרכז הארצי של הסיעה, שמונה לפי תקנה 5(א1) לתקנות הבחירות או ממלא מקומו.
(ד)
הממונה, או עובד שהוא הסמיך לכך, יבדוק אם בבקשה מתקיימים התנאים המפורטים בסעיף 21(א)(2)(א) עד (ד) לחוק.
(ה)
הממונה יביא את הבקשות לפני יושב ראש הוועדה המרכזית, לא יאוחר מהיום ה־31 שלפני יום הבחירות; התקיימו בבקשות התנאים המפורטים בסעיף 21(א)(2)(א) עד (ד) לחוק, יאשר אותן יושב ראש הוועדה המרכזית לא יאוחר מהיום ה־29 שלפני יום הבחירות.
(הוראת שעה לעניין הבחירות לכנסת ה־25): הממונה יביא את הבקשות לפני יושב ראש הוועדה המרכזית, לא יאוחר מהיום ה־33 שלפני יום הבחירות; התקיימו בבקשות התנאים המפורטים בסעיף 21(א)(2)(א) עד (ד) לחוק, יאשר אותן יושב ראש הוועדה המרכזית לא יאוחר מהיום ה־32 שלפני יום הבחירות.
שינוי ההרכב הסיעתי בתוך אזורי הבחירות
(א)
הכריע יושב ראש הוועדה המרכזית בבקשות לפי סעיף 3(ה), יפיץ הממונה את ההרכב הסיעתי הארצי ליושבי ראש ועדות הבחירות האזוריות, לבאי כוח הסיעות ולחברי הוועדה המרכזית באמצעות דואר אלקטרוני ובאמצעות מערכת השיבוץ.
(ב)
בקשה להחלפה בתוך אזור תוגש למנהל ועדת הבחירות האזורית או לעובד הוועדה האזורית שהוא מינה לשם כך, באמצעות מערכת השיבוץ, לא יאוחר מהיום ה־20 שלפני יום הבחירות.
(ג)
הבקשה לפי סעיף קטן (ב) תכלול את כל הפרטים האלה:
(1)
מספרי הקלפיות שבינן מתבקשת ההחלפה;
(2)
יישובי הבחירות שבינם מתבקשת ההחלפה;
(3)
שמות הסיעות שבינן מתבקשת ההחלפה.
(ד)
על הבקשה יחתום, בחתימה אלקטרונית, בשם כל אחת מהסיעות שבינן מתבצעת ההחלפה, אחד מאלה:
(1)
בא כוח הסיעה שמונה לפי סעיף 25 לחוק או ממלא מקומו;
(2)
המרכז הארצי של הסיעה, שמונה לפי תקנה 5(א1) לתקנות הבחירות או ממלא מקומו;
(3)
המרכז האזורי של הסיעה, שמונה לפי תקנה 5(א) לתקנות הבחירות.
(ה)
מנהל ועדת הבחירות האזורית, או עובד של ועדת הבחירות האזורית שהוא הסמיך לכך, יבדוק אם בבקשה, לפי סעיף קטן (ב), מתקיימים התנאים המפורטים בסעיף 21(א1)(1) עד (3) לחוק.
(ו)
הבקשות שנבדקו לפי סעיף קטן (ה), יובאו להכרעת יושב ראש הוועדה האזורית לא יאוחר מהיום ה־18 שלפני יום הבחירות.
(ז)
התקיימו בבקשות שהובאו לפני יושב ראש הוועדה האזורית, לפי סעיף קטן (ו), בתנאים המפורטים בסעיף 21(א1)(1) עד (3) לחוק, יאשר אותן היושב ראש, לא יאוחר מהיום ה־16 שלפני יום הבחירות, ויודיע על כך לממונה.
ההרכב הסיעתי הסופי
(א)
הממונה ימסור הודעה על ההרכב הסיעתי הסופי, באמצעות דואר אלקטרוני ובאמצעות מערכת השיבוץ –
(1)
לכל סיעה – לגבי כל ועדות הקלפי;
(2)
לכל ועדה אזורית – לגבי ועדות הקלפי שבתחומה.
(ב)
מנהל ועדת בחירות אזורית ימסור הודעה על ההרכב הסיעתי הסופי, לכל מזכיר של ועדת קלפי, לגבי ועדת הקלפי שבה הוא מכהן; ההודעה תימסר למזכיר הוועדה יחד עם ציוד ההצבעה שיומצא לו לפי תקנה 33(א) לתקנות הבחירות.
מסירת פרטים ומינוי של יושבי ראש ועדות הקלפי
(א)
סיעה תודיע לוועדה האזורית, באמצעות מערכת השיבוץ, את הפרטים המפורטים להלן, בדבר נציגיה שיכהנו כיושבי ראש ועדות הקלפי, לפי ההרכב הסיעתי הסופי, לפי סעיף 21(ד) לחוק, לא יאוחר מהיום ה־15 שלפני יום הבחירות:
(1)
השם הפרטי ושם המשפחה;
(2)
מספר הזהות;
(3)
מספר הקלפי שבה יכהן;
(4)
שם יישוב הבחירות שבו יכהן.
(ב)
הוועדות האזוריות ימנו את יושבי ראש ועדות הקלפי, לפי סעיף 21(ג) לחוק, לא יאוחר מהיום ה־14 שלפני יום הבחירות.
מסירת פרטים של סגני יושבי ראש ועדות הקלפי וחברי הוועדות
סיעה תודיע לוועדה האזורית, באמצעות מערכת השיבוץ, את הפרטים שלהלן, בדבר נציגיה שיכהנו כסגנים ליושבי ראש ועדות הקלפי וכחברים בוועדות הקלפי, לפי הרכב הסיעתי הסופי:
(1)
השם הפרטי ושם המשפחה;
(2)
מספר הזהות;
(3)
מספר הקלפי שבה יכהן;
(4)
שם יישוב הבחירות שבו יכהן;
(5)
התפקיד שבו יכהן.
תחילה
תחילתם של כללים אלה ביום תחילתו של חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס׳ 69), התשע״ח–2018.


כ״ח באייר התשע״ח (13 במאי 2018)
  • חנן מלצר
    המשנה לנשיאת בית המשפט העליון יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה־21
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.