חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי הבחירות לכנסת (הוראות בדבר סדרי הפעלתן ועבודתן של קלפיות לאסירים ובדבר שעות ההצבעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי הבחירות לכנסת (הוראות בדבר סדרי הפעלתן ועבודתן של קלפיות לאסירים ובדבר שעות ההצבעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי הבחירות לכנסת (הוראות בדבר סדרי הפעלתן ועבודתן של קלפיות לאסירים ובדבר שעות ההצבעה), התשמ״ח–1988


ק״ת תשמ״ח, 1101; תשנ״ב, 1120; תשנ״ו, 752; תשס״ג, 348; תשס״ו, 449; תשע״ג, 160; תשפ״ג, 192.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 116ד(א) ו־116ה(א)(ד) לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשכ״ט–1969 (להלן – חוק הבחירות), ובהתייעצות עם השר לבטחון הפנים, אני מורה לאמור:


הגדרות
בהוראות אלה –
”מתקן“ – בית סוהר או בית מעצר כמשמעותם בסעיף 116א לחוק;
”מפקד מתקן“ – מי שנתמנה לשמש בתפקיד זה בידי שר המשטרה.
לכל מונח אחר תהא משמעות שיש לו בחוק הבחירות, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
מזכירים לועדות קלפי [תיקון: תשנ״ו, תשס״ו]
(א)
יושב ראש הועדה המרכזית יערוך רשימה שמית של מי שהציעו עצמם למזכירי ועדות קלפי ונמצאו ראויים להתמנות.
(ב)
יושב ראש הועדה המרכזית, או מי שהוא מינה לכך, יעביר את הרשימה לשר לבטחון הפנים או למי שהוא מינה לכך, אשר יחליט, לא יאוחר מ־20 ימים לפני יום הבחירות, על אישור הרשימה, כולה או חלקה; הודעה על כך תישלח ליושב ראש הועדה המרכזית.
(ג)
כתב מינוי לחבר ועדת קלפי במיתקן יהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת.
[תיקון: תשע״ג]
(בוטל).
חומר הצבעה [תיקון: תשפ״ג]
(א)
לא יאוחר מיומיים לפני הבחירות תמציא הועדה המרכזית את חומר ההצבעה וציוד ההצבעה הדרוש למפקדי המתקנים בהם יהיו מקומות קלפי.
(ב)
מפקד מתקן ישמור חומר זה בכספת או בחדר בטחון וימסרו לידי מזכיר ועדת הקלפי, עם הגיעו למתקן ביום הבחירות.
הסדר במקום הקלפי [תיקון: תשפ״ג]
(א)
המפקח הכללי של המשטרה או מי שהוא מינה לכך, ימנה שוטר לכל ועדת קלפי לשמור על הסדר במקום הקלפי ולליווי הקלפי עד מסירתה לועדת הבחירות המרכזית.
(ב)
מזכיר ועדת הקלפי ישמור על הסדר במקום הקלפי והוא רשאי, לאחר התראה, להרחיק ממקום הקלפי אדם המפריע למהלך התקין של הבחירות; מי שהורחק כאמור לא יחזור למקום הקלפי אלא ברשות מזכיר ועדת הקלפי בלבד; סמכות זו לא תופעל כדי למנוע בוחר הזכאי להצביע במקום מלהשתמש בזכותו זו.
שעות ההצבעה [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ו, תשס״ג, תשע״ג]
(א)
הקלפי תהיה פתוחה ביום הבחירות לכנסת מ־8 בבוקר עד 8 בערב.
(ב)
קלפי המצויה במתקן של שירות בתי הסוהר תיסגר לפני השעה האמורה אם הצביעו כל הבוחרים אשר הביעו רצונם לבחור הנמצאים באגף או במתקן.
תעמולת בחירות [תיקון: תשנ״ו]
(א)
כלי תקשורת לענין סעיף זה: טלויזיה, רדיו ועתונות כתובה ששירות בתי הסוהר ומשטרת ישראל אישרו להכנסה לבתי כלא ובתי מעצר.
(ב)
כל אסיר או עציר רשאי לעיין, לצפות ולהאזין לתעמולת בחירות המצויה בכלי התקשורת, לרבות תשדירי הבחירות המשודרים בטלויזיה, להוציא אסירים או עצירים המנועים מכך על פי הוראות שירות בתי הסוהר ומשטרת ישראל.
(ג)
הזכות, כאמור, תוגבל או תישלל אם תנאי המאסר או המעצר של האסיר או העציר אינם מאפשרים נגישות לכלי תקשורת מסויים, או באם סיבות בטחוניות ימנעו זאת על פי החלטת מפקד המתקן.
לוח מודעות [תיקון: תשנ״ו]
(א)
בכל בית סוהר לרבות בתי סוהר המשמשים כבתי מעצר במסגרת שירות בתי הסוהר, ובמידת האפשר גם בבתי המעצר המשטרתיים, יותקן על פי סעיף 116ה(ד) לחוק לוח עליו יודבקו השם, הכתובת ומספר הטלפון של המועמדים שיומצאו על ידי הועדה המרכזית.
(ב)
אסיר או עציר יורשה לעיין בלוח המודעות בהתאם לסדר היום האגפי בו הינו מוחזק, ובכל מקרה תהא לו האפשרות לעיין בלוח פעם ביום, למעט אסיר או עציר אשר מנועים מכך על פי הוראות שירות בתי הסוהר ומשטרת ישראל מטעמים משמעתיים או בטחוניים.
[תיקון: תשנ״ו, תשע״ג]
(בוטל).
מיקום קלפי
מפקד המתקן יקבע את מקומו של הקלפי במתקן, באופן שיאפשר לועדת הקלפי לקיים את תפקידה, ויאפשר קיומן של הבחירות במקום על פי החוק והתקנות.
אחריות מפקד המתקן להצבעה
(א)
מפקד המתקן יהא אחראי להבאתו של כל אסיר או עציר שבמתקן הרוצה להצביע, אל מקום הקלפי בכפוף לאמור בהוראות אלה.
(ב)
מפקד המתקן יהא אחראי להבאתו של אסיר או עציר שאמור להיות מועבר מן המתקן ביום הבחירות, אל מקום הקלפי, כדי לאפשר לו להצביע טרם צאתו מן המתקן.
אחריות מפקד תחנת משטרה להצבעה
(א)
מפקד תחנת המשטרה יהא אחראי להבאת כל עציר המצוי ביום הבחירות בתחנת המשטרה והמבקש להצביע, אל מקום קלפי שבבית המעצר המרחבי הקרוב.
(ב)
אסיר או עציר שישתחרר ביום הבחירות יובא אל הקלפי שבמתקן, כדי לאפשר לו להצביע טרם שחרורו, אם רצונו בכך.
פרסום ההוראות בסמכות שר המשטרה
המפקח הכללי של המשטרה ונציב בתי הסוהר, או מי שהם מינו לכך, יפיצו כללים אלה בין מפקדי המתקנים וכן על הלוח האמור בסעיף 7(א).
[תיקון: תשס״ו]

תוספת

(סעיף 2(ג))

כתב מינוי לחבר ועדת קלפי בבית סוהר או בבית מעצר

(הטופס הושמט)


י״א באב התשמ״ח (25 ביולי 1988)
  • אליעזר גולדברג
    שופט בית המשפט העליון יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השתים־עשרה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.